Gepubliceerd op dinsdag 14 maart 2023
IEF 21298
BBIE ||
27 feb 2023
BBIE 27 feb 2023, IEF 21298; (CLOCKWISE tegen WISE), https://ie-forum.nl/artikelen/clockwise-vs-wise

Uitspraak ingezonden door: Lotte van Schuylenburch, Boekx Advocaten

CLOCKWISE vs WISE

BBIE 27 februari 2023, IEF 21298; Beslissing oppositie 2017150 (CLOCKWISE tegen WISE) De opposant heeft oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het woordmerk WISE. De oppositie is gebaseerd op Uniemerk inschrijving van het woordmerk CLOCKWISE. Het Bureau oordeelt dat er visuele en auditieve overeenstemming is tussen de merken CLOCKWISE en WISE, maar begripsmatig is er een verschil. Het betwiste teken WISE heeft een duidelijke betekenis voor het publiek, terwijl het ingeroepen merk geen betekenis heeft. Het begripsmatig verschil neutraliseert de visuele en auditieve overeenstemming. Het ingeroepen merk heeft de nadruk op het eerste deel CLOCK, dat niet terugkomt in WISE. Het Bureau oordeelt dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring omdat de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt. Omdat gelijkheid of overeenstemming van de conflicterende tekens een voorwaarde is voor toepassing van artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE, kan de oppositie niet slagen.

39. De laatste vier letters van het ingeroepen merk, WISE, komen in dezelfde volgorde terug in het betwiste teken. De eerste vijf letters van het ingeroepen merk, CLOCK, komen niet terug in het betwiste teken. Op dit eerste deel CLOCK ligt in het ingeroepen merk de nadruk. De consument hecht immers in beginsel meer belang aan het eerste deel van een teken.

42. Bij de uitspraak van het ingeroepen merk zal ook auditief de nadruk liggen op de eerste lettergreep CLOCK, die niet terugkomt in het betwiste teken. De tweede lettergreep van het ingeroepen merk komt wel terug in het betwiste teken en wordt op identieke wijze uitgesproken.

44. Het ingeroepen merk CLOCKWISE is Engels voor ‘met de klok mee’. Hoewel het Benelux publiek over het algemeen een meer dan gemiddelde kennis van de Engelse taal heeft, moet worden betwijfeld of de betekenis van deze term algemeen bekend is. Het betreft immers geen term uit de dagelijks gebruikte basiswoordenschat. In deze procedure is ook niet aangetoond dat een aanzienlijk deel van het relevante Benelux publiek de betekenis van het woord ‘Clockwise’ kent. Voor zover het Benelux publiek het ingeroepen merk zou opdelen in de bij dit publiek bekende woorden CLOCK (Engels voor klok) en WISE (Engels voor wijs of verstandig), zoals opposant stelt (zie hiervoor onder 9 en 11), geldt dat de combinatie van die woorden naar het oordeel van het Bureau voor het publiek geen duidelijke betekenis heeft. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat het Benelux publiek geen duidelijke betekenis zal toekennen aan het ingeroepen merk.

47. De tekens stemmen visueel en auditief in zekere mate overeen. Begripsmatig is er sprake van een verschil. Het betwiste teken WISE heeft een voor het relevante Benelux publiek duidelijke, vaste en onmiddellijk begrijpelijke betekenis, terwijl het relevante Benelux publiek aan het ingeroepen merk CLOCKWISE in zijn geheel bezien geen betekenis zal toekennen. Het begripsmatig verschil is naar het oordeel van het Bureau van zodanige aard dat daardoor de punten van visuele en auditieve overeenstemming worden geneutraliseerd.8 Daar komt bij dat het betwiste teken kort is, waardoor de verschillen met het ingeroepen merk dat aanzienlijk langer is, ook eerder opvallen. De nadruk ligt in het ingeroepen merk zowel visueel als auditief op het eerste deel CLOCK, dat niet terugkomt in het betwiste teken. Het Bureau komt daarom tot de conclusie dat de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, waardoor er ook geen sprake kan zijn van gevaar voor verwarring.

48. Aangezien de gelijkheid of overeenstemming van de conflicterende tekens een noodzakelijke voorwaarde is voor de toepassing van artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE, kan de oppositie daarom niet slagen.