Merkenrecht  

IEF 20996

Conclusie tot verwerping van principale cassatieberoep Maytronics

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Hoge Raad 9 sep 2022, IEF 20996; ECLI:NL:PHR:2022:805 (Maytronics tegen ECG), https://ie-forum.nl/artikelen/conclusie-tot-verwerping-van-principale-cassatieberoep-maytronics

Parket bij de HR 9 september 2022, IEF 20996; ECLI:NL:PHR:2022:805 (Maytronics tegen ECG)  Zie ook [IEF 19279] en [IEF 19994]. In deze kortgedingprocedure over merkenrecht is ECG (verweerster in cassatie, gedaagde in eerste aanleg) failliet gegaan hangende de procedure in cassatie, voordat de s.t. moest worden genomen. De curator heeft na verkregen toestemming van de rechter-commissaris besloten het geding over te nemen, zonder daartoe te zijn opgeroepen door Maytronics (eiseres tot cassatie, eiseres in eerste aanleg). De wettelijke basis daarvoor lijkt te ontbreken, zodat de procedure lijkt te zijn voortgezet tussen Maytronics en ECG.
Het principale beroep strandt grotendeels bij gebrek aan feitelijke grondslag en belang, waarbij in een aantal klachten geen recht wordt gedaan aan het gegeven dat dit een kortgedingprocedure is. Het voorwaardelijke incidentele beroep over spoedeisend belang zou inhoudelijk ook niet kunnen slagen bij gebrek aan belang, omdat het enkele feit dat niet voortvarend zou zijn opgetreden vóórdat een kort geding aanhangig wordt gemaakt, er niet aan in de weg staat dat een kortgedingrechter oordeelt dat aan het spoedeisend belang vereiste is voldaan. A-G Van Peursem concludeert tot verwerping van het principale cassatieberoep.

IEF 20995

Prejudiciële vragen over bevoegdheid rechter bij merkinbreuk

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
HvJ EU 29 mrt 2022, IEF 20995; (Lannen MCE), https://ie-forum.nl/artikelen/prejudiciele-vragen-over-bevoegdheid-rechter-bij-merkinbreuk

Markkinaoikeus (Finland) 29 maart 2022, IEF 20995, IEFbe 3551; C-104/22 (Lannen MCE) Prejudiciële vragen. Via MinBuza. Eerste aanleg, gesteld door de markkinaoikeus (rechter in economische zaken, Finland). Lannen MCE is gevestigd in Finland en houder van het Uniemerk WATERMARK. Verwerende vennootschappen Berky en Senwatec maken beide een inbreuk op het Uniemerk van Lannen MCE. Lannen MCE stelt dat het ging om marketingactiviteiten van verweersters op internet, die betrekking hadden op het grondgebied van Finland en zichtbaar waren voor Finse consumenten en handelaren. Verweersters menen dat de gestelde inbreuken niet hebben plaatsgevonden in Finland en de markkinaoikeus daarom in dit geding niet internationaal bevoegd is. 

 

IEF 20990

Veroordeling verdachte wegens merkvervalsing

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Hof Arnhem-Leeuwarden 17 aug 2022, IEF 20990; ECLI:NL:GHARL:2022:7198 (Strafzaak tegen verdachte), https://ie-forum.nl/artikelen/veroordeling-verdachte-wegens-merkvervalsing

Hof Arnhem-Leeuwarden 17 augustus 2022, IEF 20990; ECLI:NL:GHARL:2022:7198 (Strafzaak tegen verdachte) Verdachte zou zich schuldig hebben gemaakt aan merkvervalsing. Het hof acht bewezen verklaard dat verdachte opzettelijk wederrechtelijk vervaardigde merken in voorraad had. Ook had verdachte volgens het hof opzettelijk waren in voorraad die voorzien waren met de handelsnaam van een ander of van het merk waarop een ander recht had. Tot slot acht het hof bewezen dat verdachte waren opzettelijk in voorraad had waarop de handelsnaam van een ander of het merk van een ander was nagebootst. Het hof oordeelt dat verdachte inbreuk heeft gemaakt op het merkenrecht van een ander en wordt door verdachte afbreuk gedaan aan het imago van het originele merk. Het hof veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van twaalf maanden en een taakstraf van 240 uren. Ook beveelt het hof de onttrekking aan het verkeer van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen.

IEF 20986

Conclusie tot verwerping cassatieberoep o.g.v. artikel 81 RO

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Hoge Raad 24 jun 2022, IEF 20986; ECLI:NL:PHR:2022:622 (Diesel tegen Calvin Klein), https://ie-forum.nl/artikelen/conclusie-tot-verwerping-cassatieberoep-o-g-v-artikel-81-ro

HR conclusie A-G 24 juni 2022, IEF 20986; ECLI:NL:PHR:2022:622 (Diesel tegen CK) In het geschil tussen Diesel en Calvin Klein (hierna: CK) stond de vraag centraal of het aanbieden van spijkerbroeken met een label op de coin pocket inbreuk maakt op het positiemerk van Diesel. Het hof oordeelde dat er geen sprake was van sub b- of c-merkinbreuk omdat er geen overeenstemming is tussen het merk en het teken [IEF 20134] (zie ook eerste aanleg IEF 18490]). Alle klachten met betrekking tot de totaalindruk van zowel het Diesel-merk als het CK-teken falen volgens van Peursem. Hij voert hiertoe aan dat de vaststelling van het totaalbeeld een feitelijke waardering vergt die is voorbehouden aan het hof als feitenrechter. Ten aanzien van het oordeel over overeenstemming stelt van Peursem dat het hof bij de beoordeling van de overeenstemming niet ten onrechte meer gewicht heeft toegekend aan punten van verschil dan aan punten van overeenstemming. Ook volgt van Peursem de stelling van Diesel dat het oordeel van het hof met betrekking tot de overeenstemming onbegrijpelijk gemotiveerd zou zijn, niet.

IEF 20940

Uitspraak ingezonden door Lex Keukens,TeekensKarstens advocaten notarissen.

Merkdepot te kwader trouw

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Den Haag 7 sep 2022, IEF 20940; (MSAR tegen gedaagden), https://ie-forum.nl/artikelen/merkdepot-te-kwader-trouw

Rechtbank Den Haag 7 september 2022, IEF 20940; C/09/599351 / HA ZA 20/885 (MSAR tegen gedaagden) Zie ook [IEF 20168]. MSAR is een onderneming in de ontwikkeling van schepen. MSAR stelt onder meer dat gedaagden inbreuk hebben gemaakt op haar intellectuele-eigendomsrechten die verband houden met teken 'Jetten', meer specifiek de handelsnamen, en op haar eer en goede naam. De rechtbank verklaart voor recht dat het Beneluxmerk te kwader trouw is gedeponeerd. Met het uitbrengen van persberichten hebben gedaagden inbreuk gemaakt op de eer en goede naam van MSAR. De persberichten hebben tot grote onduidelijkheid in de markt geleid over de vraag wie de naam Jetten mocht gebruiken. Termen in de berichtgeving als illegale namaak en piraterij hebben de reputatie van MSAR ernstig aangetast.

IEF 20965

Tekens maken inbreuk op de Merken

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Den Haag 31 aug 2022, IEF 20965; ECLI:NL:RBDHA:2022:8936 (Taxaid tegen Texned), https://ie-forum.nl/artikelen/tekens-maken-inbreuk-op-de-merken

Rb. Den Haag 31 augustus 2022, IEF 20965; ECLI:NL:RBDHA:2022:8936 (Texaid tegen Texned) Texaid is een onderneming die zich bezighoudt met het inzamelen, sorteren en recyclen van basismaterialen uit gebruikte kleding en schoeisel. Zij is houdster van het Uniewoordmerk Texaid en een Uniebeeldmerk (hierna: de Merken). Texned is een onderneming die actief is op het gebied van het inzamelen, verwerken en recyclen van gebruikte kleding en schoeisel en het verhandelen van ingezameld, verwerkt en gerecycled textiel. Texned maakt gebruik van het teken TEXNED en een logo. Per 1 januari 2022 heeft zij haar logo gewijzigd (het teken en het oude en nieuwe logo worden hierna aangeduid als: de Tekens). Texaid vordert in dit geding dat Texned wordt bevolen iedere inbreuk op de Merken te staken. 

IEF 20961

Kort geding leent zich niet voor nadere bewijsvoering

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Midden-Nederland 4 jul 2022, IEF 20961; ECLI:NL:RBMNE:2022:2573 (Eiseres tegen gedaagde), https://ie-forum.nl/artikelen/kort-geding-leent-zich-niet-voor-nadere-bewijsvoering

Vzr. Rb. Midden-Nederland 4 juli 2022, IEF 20961, IT 4075; ECLI:NL:RBMNE:2022:2573 (eiseres tegen gedaagde) Dit geschil gaat onder meer over de vraag wie het uitsluitende recht heeft op vier merken, vier handelsnamen en zes domeinnamen. Ook is in geschil aan wie de Bedrijfssoftware toekomt die wordt gebruikt bij de verkoop van producten via de B2C-webshops. Eiseres vordert in conventie onder meer staking van handelsnamen en merknamen van gedaagde en wijziging van de tenaamstelling van domeinnamen door gedaagde. Gedaagde vordert in reconventie onder meer het staken van iedere inbreuk op de IE-rechten van gedaagde. Verder is in geschil of de door gedaagde gedane opzegging van de Orderverwerkingsovereenkomst effect heeft.

IEF 20952

Uitspraak ingezonden door Hidde Koenraad, Boekx Advocaten.

Reputatiebewijs uit het Verenigd Koninkrijk na Brexit

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
EUIPO - OHIM 30 aug 2022, IEF 20952; (Portal Golf tegen Augusta National), https://ie-forum.nl/artikelen/reputatiebewijs-uit-het-verenigd-koninkrijk-na-brexit

Board of Appeal EUIPO 30 augustus 2022, IEF 20952, IEFbe 3540; R 2204/2021-1 (Portal Golf tegen Augusta National) Augusta National heeft oppositie ingesteld tegen het verzoek tot inschrijving van een beeldmerk van Portal Golf. Bij besluit van 22 oktober 2021 heeft de oppositie-afdeling (hierna: afdeling) het gemeenschapsmerk geweigerd op grond van artikel 8 lid 5 van de European Union trade mark regulation (Verordening (EU) 2017/1001 inzake het Uniemerk). Hiertegen stelde Portal Golf beroep in. De verzoeker was het niet eens met de manier waarop de afdeling de reputatie van het oudere merk ‘Masters’ binnen de EU analyseerde. De verzoeker stelt onder meer dat het gebruik niet binnen de EU plaatsvond omdat het wel werd uitgezonden in het VK, maar dat het VK inmiddels geen deel meer uitmaakt van de EU. Met betrekking tot dit argument van de verzoeker oordeelde de afdeling dat alhoewel de ‘thuisbasis’ van het ‘Masters’-toernooi zich in de VS bevindt, het oudere merk een grensoverschrijdende reputatie heeft die zich ook uitstrekt over de EU. De kamer stelt vast dat de afdeling de reputatie van het oudere merk inderdaad vooral vaststelde op basis van bewijsmateriaal dat werd geleverd met betrekking tot het Verenigd Koninkrijk. De kamer stelt echter vast dat het bestreden besluit gebaseerd is op de redenering dat uitzendingen door Britse zenders ook worden ontvangen het publiek in het Engelstalige deel van de EU en door golfliefhebbers die er gewend aan zijn geraakt de ‘Masters’-toernooien te bekijken via deze Engelse zenders.

IEF 20950

Slaafse nabootsing van slogan

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Midden-Nederland 10 jun 2022, IEF 20950; ECLI:NL:RBMNE:2022:2265 (Spoedtest tegen Spoedtestcorona), https://ie-forum.nl/artikelen/slaafse-nabootsing-van-slogan

Vzr. Rb. Midden-Nederland 10 juni 2022, IEF 20950, LS&R 2104; ECLI:NL:RBMNE:2022:2265 (Spoedtest tegen Spoedtestcorona) Beide partijen nemen coronasneltesten af. Spoedtest en Spoedtestcorona hebben allebei een Benelux woordbeeldmerk gedeponeerd. Spoedtest maakte in haar campagnes gebruik van de slogan ‘Alleen nog even testen’. Spoedtestcorona maakte gebruik van de slogan ‘Alleen nog even spugen’. Spoedtest meent dat Spoedtestcorona haar handelsnaam gebruikt in strijd met de oudere handelsnaam van Spoedtest. Door de voorzieningenrechter wordt geoordeeld dat er hier geen sprake is van verwarringsgevaar. De voorzieningenrechter voert aan dat het bij testen op corona gebruikelijk is dat er gebruik wordt gemaakt van beschrijvende handelsnamen. Hierdoor zullen klanten alert zijn en minder snel in verwarring raken. De voorzieningenrechter meent dat door de toevoeging ‘corona’ het verwarringsgevaar voldoende wordt weggenomen. Het voeren van de handelsnaam Spoedtestcorona is dus toegestaan.

IEF 20947

Aanknopingspunten voor toerekening niet gesteld of gebleken

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 7 sep 2022, IEF 20947; ECLI:NL:RBZWB:2022:5195 (Odara tegen Derm-Appeal ), https://ie-forum.nl/artikelen/aanknopingspunten-voor-toerekening-niet-gesteld-of-gebleken

Rb. Zeeland-West-Brabant 7 september 2022, IEF 20947; ECLI:NL:RBZWB:2022:5195 (Odara tegen Derm-Appeal) Odara en Derm-Appeal houden zich allebei bezig met het distribueren en verkopen van cosmetische producten voor professionals. Biosoft is houder van het merk ‘Dermapen’. Biosoft heeft 4EverYoung een merklicentie verstrekt voor het gebruik van dit merk. Derm-Appeal werd op basis van een overeenkomst met 4EverYoung distributeur van Darmapen in de Benelux. In oktober 2016 is Odara in een document getiteld ‘Sales Distribution Agreement’ aangemerkt als ‘Distributor’. Odara heeft Derm-Appeal op 22 november 2019 gesommeerd de verkoop van Darmapen producten te staken. Hier is in geschil of Derm-Appeal onrechtmatig heeft gehandeld jegens Odara door inbreuk te maken op Odara’s exclusieve distributierecht. De rechtbank komt tot het oordeel dat ook al zou Derm-Appeal onrechtmatig hebben gehandeld, dit niet aan Derm-Appeal kan worden toegerekend. Aanknopingspunten om tot toerekening te komen zijn immers niet gesteld of gebleken. De rechtbank wijst daarom de vorderingen van Odara af.