Gepubliceerd op vrijdag 10 maart 2023
IEF 21292
Rechtbank Noord-Holland ||
8 mrt 2023
Rechtbank Noord-Holland 8 mrt 2023, IEF 21292; ECLI:NL:RBNHO:2023:1978 (Isah tegen Torpedo c.s.), https://ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-auteursrechten-softwareproducent

Inbreuk op auteursrechten softwareproducent

Rechtbank Noord-Holland 8 maart 2023, IEF 21292; ECLI:NL:RBNHO:2023:1978 (Isah tegen Torpedo c.s.) In deze zaak hebben Torpedo c.s. betwist dat ook Torpedo Nederland gebruik gemaakt heeft van het programma van Isah of dat Torpedo Nederland een verwijt gemaakt kan worden van de gestelde inbreuk op de rechten van Isah. De rechtbank oordeelt dat Torpedo Nederland wel schadeplichtig is omdat ze als groep verbonden zijn met Buigstaal, die het programma zonder toestemming gebruikte, en dat beide bedrijven op hetzelfde adres zijn gevestigd. Bovendien is het onrechtmatig handelen van A. bij het clandestien opnieuw activeren van het Isah ERP-pakket aan Torpedo Nederland toe te rekenen, zodat ook zij aansprakelijk kan worden gehouden voor de voor Isah hierdoor ontstane schade. In deze zaak heeft Buigstaal onrechtmatig gehandeld jegens Isah door na de opzegging van de licentieovereenkomst toch nog gebruik te maken van het programma van Isah. Torpedo c.s. zijn schadeplichtig ten opzichte van Isah voor de geleden schade. De rechtbank beveelt Torpedo c.s. ieder voor zich om zich met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te onthouden en te zullen onthouden van iedere directe of indirecte inbreuk op de auteursrechten van Isah.

4.3. De rechtbank volgt Torpedo Nederland niet in haar betoog dat haar geen verwijt gemaakt kan worden van de inbreuk op de rechten van Isah. Daarbij acht de rechtbank van belang dat zowel Torpedo Nederland als Buigstaal zijn gevestigd op hetzelfde adres en dat in de eerder op 17 augustus 2011 door Torpedo c.s. met Isah gesloten licentieovereenkomst expliciet was vermeld dat Torpedo Nederland en Buigstaal met elkaar in een groep verbonden zijn en dat zij, voor zolang zij een groep vormen als groep gebruik willen maken van de licentieovereenkomst. Hieruit blijkt dat er sprake was van een zeer nauwe samenwerking. Weliswaar is de licentieovereenkomst door Torpedo c.s. inmiddels opgezegd, maar Buigstaal en Torpedo Nederland vormen nog steeds een groep en treden ook als zodanig naar buiten toe op. Bovendien is de bestuurder van Buigstaal, [A.], inmiddels ook gevolmachtigd om Torpedo Nederland te vertegenwoordigen en daarmee als feitelijk bestuurder bevoegd om Torpedo Nederland te binden. Uit de overgelegde stukken, waaronder de als productie 11 door Isah overgelegde e-mailcorrespondentie tussen Torpedo c.s. en GNB, blijkt dat [A.] bij ondertekening van zijn e-mailcorrespondentie regelmatig gebruik maakt van het logo van Torpedo Nederland. [A.] vraagt in die  e-mails aan GNB om het programma van Isah weer toegankelijk te maken. Aangezien 

[A.] dus zowel Buigstaal als Torpedo Nederland vertegenwoordigde kan ook aan Torpedo Nederland een verwijt gemaakt worden van de inbreuk op de auteursrechten van Isah. Dat naast het logo van Torpedo Nederland ook de algemene e-mailadressen van zowel Torpedo Nederland, als van Buigstaal als van Torpedo Machining worden vermeld, maakt dit oordeel niet anders.

4.4. Ook het betoog van Torpedo Nederland dat zij nooit echt gebruik gemaakt heeft van het erp-pakket van Isah omdat zij geen belang had bij de gegevens die het pakket kon aanleveren, kan haar niet baten. Torpedo c.s. hebben geen feiten en omstandigheden aangevoerd waaruit zou kunnen worden afgeleid dat het optreden als groep na het opzeggen van de licentieovereenkomst niet meer op ging. Verder acht de rechtbank van belang dat de facturen van Isah voor de opzegging altijd aan Torpedo Nederland werden toegestuurd en door haar werden betaald, zodat het ook voor haar duidelijk was dat er een vergoeding voor het gebruik van de licentie betaald moest worden. Aangezien [A.] als gevolmachtigde van Torpedo Nederland en bestuurder van Buigstaal actief betrokken is geweest bij het clandestien opnieuw doen activeren van het Isah erp-pakket kan dit onrechtmatig handelen ook aan Torpedo Nederland worden toegerekend, zodat ook Torpedo Nederland aansprakelijk kan worden gehouden voor de voor Isah hierdoor ontstane schade.

4.8. De gevorderde veroordeling van Torpedo c.s. om zich van verdere inbreuk op de rechten van Isah te onthouden zal worden toegewezen, zij het dat het petitum niet zal worden gevolgd voorzover het gaat om “handelingen die anderszins onrechtmatig zijn jegens Isah”. Weliswaar is uit het onderzoek door Fox-IT niet naar voren gekomen dat Torpedo c.s. na 2018 nog inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van Isah, maar gelet op de omstandigheid dat de inbreuk op de rechten van Isah vele jaren heeft plaatsgevonden, wordt geoordeeld dat niet kan worden uitgesloten dat Isah bij toewijzing van deze vordering nog belang heeft. De gevorderde dwangsom als prikkel tot nakoming zal eveneens worden toegewezen, zij het dat de rechtbank de gevorderde dwangsom zal matigen en de dwangsommen zal maximeren.