Gepubliceerd op woensdag 21 september 2022
IEF 20940
Rechtbank Den Haag ||
7 sep 2022
Rechtbank Den Haag 7 sep 2022, IEF 20940; (MSAR tegen gedaagden), https://ie-forum.nl/artikelen/merkdepot-te-kwader-trouw

Uitspraak ingezonden door Lex Keukens,TeekensKarstens advocaten notarissen.

Merkdepot te kwader trouw

Rechtbank Den Haag 7 september 2022, IEF 20940; C/09/599351 / HA ZA 20/885 (MSAR tegen gedaagden) Zie ook [IEF 20168]. MSAR is een onderneming in de ontwikkeling van schepen. MSAR stelt onder meer dat gedaagden inbreuk hebben gemaakt op haar intellectuele-eigendomsrechten die verband houden met teken 'Jetten', meer specifiek de handelsnamen, en op haar eer en goede naam. De rechtbank verklaart voor recht dat het Beneluxmerk te kwader trouw is gedeponeerd. Met het uitbrengen van persberichten hebben gedaagden inbreuk gemaakt op de eer en goede naam van MSAR. De persberichten hebben tot grote onduidelijkheid in de markt geleid over de vraag wie de naam Jetten mocht gebruiken. Termen in de berichtgeving als illegale namaak en piraterij hebben de reputatie van MSAR ernstig aangetast.

5.5.
In navolging van wat hierover is opgenomen in het vonnis van 1 september 2021 door de rechtbank Noord-Nederland overweegt de rechtbank dat het beroep van [...] op het eigendomsvoorbehoud als vermeld in artikel 2.2.2 van de koopovereenkomst niet  opgaat. Wat valt onder de IP-rechten waarvan in dat artikel melding is gemaakt is onvoldoende duidelijk. Ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst waren er immers alleen de handelsnamen van de overgedragen ondernemingen, en die handelsnamen kwamen niet toe aan [...] en [...] als verkopende partij, maar aan de desbetreffende ondernemingen zelf.  Andere IP-rechten waren er op dat moment niet. De garantie dat [...] over alle IP-rechten beschikt die zij nodig heeft voor haar activiteiten (artikel 9.1 van de bijlage bij de koopovereenkomst) is geschonden zodat [...] een opschortingsrecht toekwam, hetgeen eveneens in de weg staat aan een geldig beroep op het eigendomsvoorbehoud. De stelling van [...] dat [...] goederenrechtelijk niet gebonden is aan het eigendomsvoorbehoud, maar verbintenisrechteljk wel, en de handelsnaam [...] dus hoe dan ook niet aan een derde mocht overdragen, gaat evenmin op, nog los van de vraag waar dat dan toe zou leiden. De tekst van artikel 2.2.2 biedt hiertoe onvoldoende aanknopingspunten. De overige artikelen van de overeenkomst bieden evenmin aanknopingspunten dat [...] en [...] rechthebbenden zouden blijven van de intellectuele eigendomsrechten, integendeel(zie bijvoorbeeld artikel 9.5.1 dat impliceert dat het [...] niet is toegestaan de overgedragen IE-rechten nog te gebruiken).