Gepubliceerd op vrijdag 29 maart 2024
IEF 21975
Rechtbanken ||
17 jan 2024
Rechtbanken 17 jan 2024, IEF 21975; ECLI:NL:RBDHA:2024:445 (Multi Access tegen Madrid International Food Trade), https://ie-forum.nl/artikelen/schorsing-nietigheidszaak-wegens-samenloop-euipo-procedure

Schorsing nietigheidszaak wegens samenloop EUIPO-procedure

Rb. Den Haag 17 januari 2024, IEF 21975; ECLI:NL:RBDHA:2024:445 (Multi Access tegen Madrid International Food Trade). Multi Access is houdster van meerdere merkregistraties en vordert een inbreukverbod jegens Madrid International Food Trade met als grondslag artikel 9 lid 2 sub a en b UMVo. Madrid International Food Trade zou zonder toestemming kruidenthee hebben geïmporteerd en verhandeld onder gebruikmaking van tekens die (nagenoeg) gelijk zijn aan de door Multi Access geregistreerde merken. Madrid International Food Trade vordert dat de rechtbank de behandeling van de hoofdzaak schorst op grond van artikel 132 lid 1 UMVo, totdat definitief is beslist over de geldigheid van de door Multi Access ingeroepen Uniemerken in de nietigheidsprocedures bij het EUIPO.

Ten aanzien van de ingeroepen en thans nog geldige Uniemerken is voldaan aan het vereiste dat sprake is van een samenloop van eerdere nietigheidsprocedures (zowel bij het EUIPO als deze rechtbank) en de onderhavige – latere – procedure bij deze rechtbank. De bewoordingen van artikel 132 lid 1 UMVo laten er geen misverstand over bestaan dat in dat geval die latere procedure in beginsel dient te worden geschorst. De rechtbank ziet geen aanleiding om hiervan af te wijken. De procedure wordt geschorst totdat door het EUIPO definitief uitspraak is gedaan in de nietigheidsprocedures. Voorts vordert Madrid International Food Trade – op grond van artikel 224 lid 1 Rv en met inachtneming van indicatietarieven in IE-zaken – een zekerheidstelling tot betaling van 40.000 EUR. De rechtbank acht daarentegen 17.500 EUR een redelijk en evenredig te verwachten proceskosten.

5.3. Ten aanzien van de ingeroepen en thans nog geldige Uniemerken is aldus voldaan aan het vereiste dat sprake is van een samenloop van eerdere nietigheidsprocedures (zowel bij het EUIPO als deze rechtbank) en de onderhavige –latere – procedure bij deze rechtbank. De bewoordingen van artikel 132 lid 1 UMVo laten er geen misverstand over bestaan dat in dat geval die latere procedure dient te worden geschorst. Slechts indien sprake is van bijzondere redenen kan schorsing achterwege worden gelaten en de procedure worden voortgezet.

5.4. Naar het oordeel van de rechtbank doen zich in deze zaken geen bijzondere redenen voor die een voortzetting van de procedure rechtvaardigen. Het feit dat onduidelijk is hoe lang de procedures bij het Bureau en de rechtbank nog zullen duren, vormt geen bijzondere reden. Artikel 132 lid 1 UMVo gaat uit van het primaat van de oudste procedure, ongeacht een mogelijk sneller verloop van de jongere procedure. De in beslag genomen partij producten betreft thee, zodat de rechtbank ook niet inziet dat sprake is van waren die snel bederven. Tot slot vormt een dreigende inbreuk, anders dan Multi Access bepleit, geen grond om af te zien van schorsing. Artikel 132 lid 3 UMVo maakt duidelijk dat de rechtbank desgevorderd voorlopige maatregelen kan bevelen. De schorsing staat daar niet aan in de weg.

7.5. De rechtbank overweegt als volgt. Gelet op (de aard van) de vorderingen en de te verwachten verweren, acht de rechtbank een bedrag van € 17.500,- redelijke en evenredig te verwachten proceskosten. De internationale achtergrond en het aantal Uniemerken dat wordt ingeroepen, maakt niet dat op voorhand te verwachten is dat het hoogste tarief voor bodemzaken volgens de IE -Indicatietarieven van toepassing zal zijn. De rechtbank zal het bedrag waarvoor Multi Access zekerheid dient te stellen dan ook bepalen op € 17.500,-.