Gepubliceerd op woensdag 21 september 2022
IEF 20965
Rechtbank Den Haag ||
31 aug 2022
Rechtbank Den Haag 31 aug 2022, IEF 20965; ECLI:NL:RBDHA:2022:8936 (Taxaid tegen Texned), https://ie-forum.nl/artikelen/tekens-maken-inbreuk-op-de-merken

Tekens maken inbreuk op de Merken

Rb. Den Haag 31 augustus 2022, IEF 20965; ECLI:NL:RBDHA:2022:8936 (Texaid tegen Texned) Texaid is een onderneming die zich bezighoudt met het inzamelen, sorteren en recyclen van basismaterialen uit gebruikte kleding en schoeisel. Zij is houdster van het Uniewoordmerk Texaid en een Uniebeeldmerk (hierna: de Merken). Texned is een onderneming die actief is op het gebied van het inzamelen, verwerken en recyclen van gebruikte kleding en schoeisel en het verhandelen van ingezameld, verwerkt en gerecycled textiel. Texned maakt gebruik van het teken TEXNED en een logo. Per 1 januari 2022 heeft zij haar logo gewijzigd (het teken en het oude en nieuwe logo worden hierna aangeduid als: de Tekens). Texaid vordert in dit geding dat Texned wordt bevolen iedere inbreuk op de Merken te staken. 

De rechtbank oordeelt, anders dan door Texned aangevoerd, dat de Merken van Texaid wel degelijk onderscheidend vermogen hebben. Vervolgens moet door de rechtbank geoordeeld worden of er sprake is van merkinbreuk. Wat betreft de mate van overeenstemming tussen de Merken en het teken van Texned, oordeelt de rechtbank dat er sprake is van grote visuele en auditieve overeenstemming. Ook de vergelijking van de Merken met de logo’s van Texned levert een grote mate van overeenstemming op. De rechtbank oordeelt daarom dat de Tekens overeenstemmen met de Merken. Nu moet nog geoordeeld worden of er ook sprake is van verwarringsgevaar. De rechtbank oordeelt dat dit het geval is omdat partijen zich in dezelfde markt begeven en er sprake is van grote mate van overeenstemming tussen de Merken en de Tekens. Texned maakt volgens de rechtbank dus inbreuk op de Merken. Het gevorderde inbreukverbod zal daarom worden toegewezen.

4.11. Het woordmerk TEXAID en het teken TEXNED bestaan beide uit zes letters, waarvan de eerste drie letters én de laatste letter gelijk zijn. De letters TEX krijgen door hun positie aan het begin van de betreffende woorden zowel visueel als auditief een zekere nadruk, ook omdat de klemtoon bij zowel het Woordmerk als het Teken op dit deel van de woorden ligt. Hierdoor stemmen het Woordmerk en het Teken visueel en auditief in grote mate overeen. Enige begripsmatige overeenstemming ontbreekt, omdat zowel het woord TEXAID als het woord TEXNED geen zelfstandige betekenis heeft. Het ontbreken van deze overeenstemming biedt echter onvoldoende tegenwicht aan de grote mate van visuele en auditieve overeenstemming.

4.12. Ook een vergelijking van de Merken met de Logo’s levert, mede in aanmerking genomen wat hiervoor is overwogen bij de vergelijking van het Woordmerk en het Teken, een grote mate van overeenstemming op, omdat het woord TEXNED in de Logo’s als het dominerende bestanddeel moet worden aangemerkt. Het feit dat het woord TEXNED in de Logo’s net als het woord TEXAID in het Beeldmerk in witte hoofdletters is geschreven tegen een aan rood verwante achtergrond vergroot de mate van visuele overeenstemming. De omhoog gekeerde chevron in de letter D van het Beeldmerk neemt deze overeenstemming – anders dan Texned c.s. bepleit – niet weg. Deze chevron is immers slechts een kleine verbijzondering ten opzichte van een normale hoofdletter D, die niet in het onvolmaakte herinneringsbeeld van het relevante publiek zal blijven hangen.

4.15. Het feit dat partijen zich in dezelfde markt begeven en in potentie dezelfde klanten kunnen bedienen, en er voorts sprake is van een grote mate van overeenstemming tussen de Merken en de TEXNED Tekens, maakt het verwarringsgevaar een gegeven. Daarbij speelt mee dat naar het oordeel van de rechtbank aan de Merken in de betreffende branche een groot onderscheidend vermogen kan worden toebedeeld op basis van het jarenlange gebruik daarvan en op basis van de door Texaid overgelegde publicaties waarin Texaid als grote speler op de Europese markt wordt aangemerkt. De rechtbank oordeelt het bovendien niet ondenkbaar dat zij die bekend zijn met de onderneming van Texaid een economisch verband tussen partijen zullen veronderstellen in die zin dat Texned c.s. de Nederlandse tak van Texaid is, vanwege het in beide namen voorkomende dominante bestanddeel TEX in combinatie met het element NED, dat – zo erkent Texned c.s. zelf ook – ook internationaal gezien verwijst naar het geografische (werk)gebied ‘Nederland’.