Gepubliceerd op donderdag 8 februari 2024
IEF 21879
Rechtbanken ||
17 jan 2024
Rechtbanken 17 jan 2024, IEF 21879; ECLI:NL:RBDHA:2024:925 (Stichting Namaakbestrijding React tegen SHLC), https://ie-forum.nl/artikelen/verbetering-van-ntd-procedures-en-verkopersidentificatie-eisen

Verbetering van NTD-procedures en verkopersidentificatie eisen

Rb. Den Haag 17 januari 2024,IEF 21879; ECLI:NL:RBDHA:2024:925 (Stichting Namaakbestrijding React tegen SHLC) Stichting Namaakbestrijding React (hierna: React), vertegenwoordigend alle IE-rechthebbenden, voert een collectieve actie tegen SHLC via www.vova.com voor verkoop van namaakproducten. Ze eisen onder andere verbetering van NTD-procedures en identificatie van verkopers op het platform.

De rechtbank erkent dat de vorderingen van Stichting React niet direct voortvloeien uit de UMVo, maar nauw verbonden zijn met dreigende inbreuken zoals bedoeld in de UMVo. De vorderingen zijn gebaseerd op onrechtmatige daad, aangezien EU-verordeningen geen specifieke bepalingen bieden voor vorderingen tegen tussenpersonen. De rechtbank beoordeelt de gevraagde bevelen op basis van doeltreffendheid, billijkheid en evenredigheid, waarbij de oorsprong van de maatregelen in overweging wordt genomen. De rechtbank keurt de vorderingen goed, maar in aangepaste vorm om uitvoerbaarheid en evenredigheid te waarborgen, en beperkt de verstrekking van identificerende gegevens tot wat uit de eigen administratie van SHLC blijkt. Op grond van het voorgaande verklaart de rechtbank voor recht dat SHLC onrechtmatig heeft gehandeld jegens React. SHLC wordt daarbij veroordeeld in de proceskosten.

2.7. De door Stichting React gevorderde bevelen die ertoe strekken dat SHLC c.s. maatregelen treft ter beëindiging van merkinbreuken door derden en ter voorkoming van herhaling van diezelfde inbreuken door diezelfde derden, alsmede dat SHLC c.s. maatregelen treft waardoor de (ware) identiteit van die derden bij de aanbiedingen op het Vova-platform worden vermeld, zal de rechtbank als gegrond op artikel 6:162 BW in samenhang bezien met artikel 2.22 lid 6 BVIE toewijzen, maar in gewijzigde vorm.