Gepubliceerd op maandag 13 maart 2023
IEF 21295
Rechtbank Den Haag ||
3 mrt 2023
Rechtbank Den Haag 3 mrt 2023, IEF 21295; (247TailorSteel tegen 247 Lasersnijden ), https://ie-forum.nl/artikelen/247tailorsteel-vs-247-lasersnijden

Uitspraak ingezonden door Julia Mascini, Valegis

247TailorSteel vs 247 Lasersnijden

Rechtbank Den Haag 3 maart 2023, IEF 21295; C/09/639036 / KG ZA 22-1067 (247TailorSteel tegen 247 Lasersnijden) De rechtszaak ging over de bewering van 247TailorSteel dat 247 Lasersnijden inbreuk maakt op de TS-merken met betrekking tot de LS-handelsnaam, LS-domeinnaam en het LS-merk. 247TailorSteel beweerde dat er sprake was van merkinbreuk en inbreuk op handelsnaamrechten en dat 247 Lasersnijden opzettelijk tekens had gebruikt die zo dicht mogelijk bij de TS Merken, de TS Handelsnaam en de TS Domeinnaam liggen om te profiteren van de bekendheid en reputatie van 247TailorSteel. De voorzieningenrechter oordeelde echter dat er geen sprake was van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten of handelsnaamrechten en dat er geen sprake was van verwarringsgevaar tussen de LS Tekens en de TS Merken en de TS Handelsnaam. De vorderingen van 247TailorSteel werden afgewezen.

5.13. Deze punten van overeenstemming zijn naar voorlopig oordeel echter van geringe betekenis, gelet op het grote aantal punten van verschil. De voorzieningenrechter licht dit als volgt toe. Met 247TailorSteel kan er daarbij van worden uitgegaan dat het element '247' een dominerende bestanddeel van het woordmerk is. De overeenstemming in dat bestanddeel tussen merk en teken draagt echter niet of maar in zeer geringe mate bij aan de vraag of er sprake is van verwarringsgevaar. Dat komt omdat dit element, zo is ter zitting ok door partijen verklaard (zie hiervoor onder 5.11), als en beschrijvend element wordt aangemerkt en als zodanig al worden opgevat door het publiek. Als vervolgens de lettercombinaties 'TAILORSTEEL' en 'Lasersnijden' met elkaar worden vergeleken, zijn er naar voorlopig oordeel veel meer punten van verschil dan punten van overeenstemming. Zo is de lettercombinatie 'TAILORSTEEL' opgebouwd it 11 letters en de lettercombinatie ‘Lasersnijden' uit 12 letters. Bij en visuele vergelijking van het woordmerk met de LS Handelsnaam is te zien dat slechts drie letters op dezelfde plats zijn waar te nemen (zie hiervoor onder 5.12). Bij een blik op het TS woordmerk als geheel en een blik op de LS Handelsnaam als geheel valt bovendien op dat de cijfercombinatie '247' in het woordmerk als het ware vastgeplakt is aan de lettercombinatie, terwijl in de LS Handelsnaam de cijfercombinatie door middel van een spatie is losgekoppeld van de lettercombinatie. Ook auditief gezien zijn er - naast de overeenstemmende cijferklanken - grote verschillen te beluisteren. Het element 'TAILORSTEEL' bestaat uit drie lettergrepen, waar 'Lasersnijden' vier lettergrepen. heeft. Een ander belangrijk auditief verschil is gelegen in het feit dat 'TAILORSTEEL' en Engelse klank heeft waar 'Lasersnijden' en Nederlands word is en op die wijze wordt uitgesproken, contrasterend met de naar beide partijen aannemen de Engelstalige uitspraak van 247. Tot slot is de begripsmatige overeenstemming tussen het woordmerk en de LS Handelsnaam beperkt. Het element '247' verwijst in beide tekens naar het feit dat de dienstverlening 24 uur per dag zeven dagen in de week beschikbaar is en is in dat opzicht beschrijvend. Het word 'TAILORSTEEL' verwijst naar eigen zeggen van 247TailorSteel naar op maat gemaakt (tailormade) staal, terwijl dit "op maat maken' niet terugkomt in de LS Handelsnaam. Het word 'Lasersnijden' verwijst immers enkel naar de terugkomt in de LS Handelsnaam. Het word 'Lasersnijden' verwijst immers enkel naar de techniek die gebruikt wordt bij de dienstverlening; een techniek die niet kan worden afgeleid uit het TS woordmerk. Ook blijkt uit het word 'Lasersnijden' niet dat de dienstverlening beperkt is tot staal. Al met al zijn de verschillen daarom te groot om verwarring te duchten, zelfs als in aanmerking wordt genomen dat de waren en diensten gelijk zijn.

5.15. Tot slot maakt ook het gebruik van het LS Merk voorlopig oordelend geen inbreuk op het woordmerk. Het LS Merk is een woord/beeldmerk, waarbij de nadruk ligt op de onder elkaar geplaatste tekstdelen 247, LASER en SNIJDEN. De twee laatste elementen wijken, zoals hiervoor bij de bespreking van de vraag of de LS Handelsnaam inbreuk maakt op het woordmerk, dermate af van het TS woordmerk, dat van inbreuk geen sprake is, ook al stemt het eerste, beschrijvende element overeen. Daar komt bij dat het grafische element van het LS Merk de afstand tot het woordmerk alleen maar groter maakt.

5.17. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de LS Tekens naar voorlopig oordeel niet een dermate overeenstemming vertonen met de TS Merken, dat daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan. De gestelde merkinbreuk is dan ook niet aanwezig, wat meebrengt dat 247TailorSteel zich niet kan verzetten tegen het gebruik van de LS Tekens.

5.18. Ter zitting heeft 247TailorSteel nog en beroep gedaan op bescherming onder sub c. Zij heeft daarbij gesteld dat er sprake is van een bekend merk omdat zij zich aanzienlijke reclame inspanningen heeft getroost en dat 247 Lasersnijden zich zou schuldig maken van kielzogvaren. Dat verder ongemotiveerde beroep wordt afgewezen. Niet aannemelijk is gemaakt dat sprake is van een bekend merk; de reclame inspanningen als zodanig zijn daarvoor onvoldoende. Een behoorlijk uitgevoerd marktonderzoek ontbreekt. Ook is er aangaande het beweerdelijke kielzogvaren niets gemotiveerd gesteld, hetgeen te minder voor de hand ligt nu op de keper beschouwd de enige werkelijke overeenstemming bestaat in het beschrijvende element '247'. Voor zover de vorderingen van 247TailorSteel zijn gebaseerd op de gestelde merkinbreuk, zullen deze dan ook worden afgewezen.

5.21. Aangenomen dat 247TailorSteel de handelsnaam eerder voerde dan 247 Lasersnijden' dient beoordeeld te worden of de LS Handelsnaam en/of de LS Domeinnaam slechts in geringe mate afwijkt van de TS Handelsnaam waardoor gevaar voor verwarring te duchten is. Dat is voorlopig oordelend om de volgende redenen niet het geval.

5.22. Hetgeen hiervoor onder 5.11 tot en met 5.13 is overwogen bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van merkinbreuk, is mutatis mutandis ok van doorslaggevende betekenis op de handelsnaamrechtelijke beoordeling. Er is om die reden geen sprake van een geringe afwijking waardoor gevaar voor verwarring ontstaat.

5.23. Uit het voorgaande volgt de conclusie dat 247 Lasersnijden met haar LS Handelsnaam noch met de LS Domeinnaam in strijd handelt met artikel 5 Hw. Dit betekent dat de daarop gebaseerde vorderingen van 247TailorSteel zullen worden afgewezen.

5.25. Naar de voorzieningenrechter begrijpt is het onrechtmatig handelen gelegen in het inbreuk maken op de merkrechten en handelsnaamrechten van 247TailorSteel. In het voorgaande is al overwogen dat van dergelijke vormen van inbreuk op intellectueel eigendomsrechten naar voorlopig oordeel geen sprake is. Dit maakt dat, voor zover aan de gestelde onrechtmatige daad dezelfde feiten en omstandigheden ten grondslag worden gelegd, evenmin sprake kan zijn van onrechtmatig handelen van 247 Lasersnijden jegens 247TailorSteel. De LS Tekens liggen immers niet dicht aan tegen de TS Merken en de TS Handelsnaam. 247TailorSteel heft geen overige omstandigheden aangevoerd die tot een ander oordeel zouden kunnen leiden. Dit betekent dat de vorderingen op grond van onrechtmatige daad eveneens zullen worden afgewezen.