Gepubliceerd op maandag 7 november 2022
IEF 21070
Rechtbank Den Haag ||
2 nov 2022
Rechtbank Den Haag 2 nov 2022, IEF 21070; (Casa tegen Interstyle), https://ie-forum.nl/artikelen/interstyle-moet-gebruik-van-het-teken-casa-staken

Met dank aan Nanda Ruyters, BRight advocaten.

Interstyle moet gebruik van het teken Casa staken

Rb Den Haag 2 november 2022, IEF 21070; 587443 / HA ZA 20-115 (Casa tegen Interstyle) Casa is een Europese keten voor interieurartikelen en onder meer houdster van het Beneluxmerk Casa en de domeinnaam www.casashops.com. Interstyle houdt een interieur- en stoffenwinkel in Utrecht met op de voorgevel "CASA WONEN". Interstyle heeft verder de domeinnamen www.casawonen.nl, www.casa-utrecht.nl en www.casawonenutrecht.nl geregistreerd. Tot slot gebruikt Interstyle de naam Casa op haar sociale media. Casa vordert onder meer Interstyle te bevelen ieder gebruik van het teken Casa te staken, alsmede het gebruik van de drie genoemde domeinnamen. In reconventie vordert Interstyle onder meer Casa te bevelen gebruik van de handelsnaam CASA te staken. De rechtbank wijst de vorderingen in reconventie af. Verder oordeelt de rechtbank op grond van art. 5a Hnw dat Interstyle gebruik van het teken Casa dient te staken, waaronder het gebruik van de domeinnamen. Dit omdat het Beneluxmerk Casa eerder is geregistreerd dan dat Interstyle de handelsnaam "Casa Woninginrichting" is gaan gebruiken en voldoende aannemelijk is dat bij het publiek verwarring over de herkomst van de waren te duchten is.

5.6. Het is juist, zoals Interstyle stelt, dat vọor de inwerkingtreding van het Benelux merkenrecht (1 januari 1987) het niet mogelijk was om dienstmerken als merk te registreren en dat Casa c.s. haar dienstmerk niet op een later moment alsnog heeft geregistreerd. Anders dan Interstyle stelt, betekent dit niet dat Casa c.s. zich nu niet op de bescherming van haar dienstmerk kan beroepen. Rechten die op de datum van het in werking treden van het op 10 november 1983 te Brussel ondertekende Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Benelux-merkenwet voortvloeien uit het gebruik voordien van een als dienstmerk aan te merken teken, blijven in stand en kunnen ook na 1 januari 1987 worden tegengeworpen aan degene die een jonger recht heeft (zie BenGH, 07-l1-1988, nr. A87/5,rov. 10).

5.8. Verder geldt dat het woord CASA geen gebruikelijk woord in de Benelux is en niet in het Van Dale Groot woordenboek (de Dikke van Dale) voorkomt. Het gegeven dat CASA huis' betekent, maakt nog niet dat het merk beschrijvend is voor het assortiment van de door Casa c.s. verhandelde huishoudelijke en decoratieve artikelen. Interstyle heeft verder ook niet (gemotiveerd) weersproken dat Casa c.s. de merken CASA gebruikt voor alle categorieën waren waarvoor zij de merken heeft ingeschreven. Dit betekent dat voor de markt in de Benelux aan het merk CASA voldoende onderscheidend vermogen kan worden toegekend. Dat het merk CASA ook door inburgering onderscheidend vermogen heeft volgt uit het gebruik dat Casa c.s. op grote schaal maakt van het merk CASA, ter aanduiding van haar winkels en uit het gebruik van het merk in haar winkels. Uit het marktonderzoek dat Casa c.s. heelt overgelegd (prod 54) mag worden opgemaakt dat het Casa logo een hoge mate van bekendheid heeft in België en Luxenburg (minimaal 84%). Daarnaast heeft Casa c.s. onweersproken gesteld dat het EUIPO een Uniemerk - dat identiek is aan het Casa logo dat eerder nietig was verklaard - eind 2021 heeft aanvaard op basis van verworven onderscheidend vermogen (zie productie 57 van Casa c.s.).

6.6. Artikel 5a Hnw verbiedt het voeren van een handelsnaam die het merk bevat waarop een ander ter onderscheiding van zijn fabrieks- of handelswaren recht heeft, dan wel een aanduiding, die van zodanig merk slechts in geringe mate alwijkt, voor zover dientengevolge bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren te duchten is. Een beroep op artikel 5a Hnw kan ook worden gedaan door degene die denkt dat hij een beter recht heef op een dienstmerk.

6.7. Casa c.s. heeft op 13 augustus 1975 het Beneluxmerk CASA geregistreerd en op 24 januari 2003 het Beneluxmerk CASA.

6.8. Interstyle stelt dat zij in 2002, althans medio jaren 2000 de naam "Casa Woninginrichting" als handelsnaam is gaan gebruiken. In 2009 kwam onder meer de handelsnaam "Casa Wonen" en variaties daarop zoals "Casa Utrecht" en vanaf het jaar 2010 is zij de handelsnaam "Casa Wonen" steeds meer zichtbaar naar buiten toe gaan gebruiken (o.a. door ontwikkeling van een nieuwe huisstijl met bijbehorende visitekaartjes).

6.9. Op grond van het vorenstaande staat vast dat het Beneluxmerk Casa tientallen jaren eerder is geregistreerd dan het door Intersty le gestelde gebruik van haar handelsnaam Casa Woninginrichting". Daarbij komt dat Casa c.s. het door Interstyle gestelde gebruik in 2002 van de handelsnaam Casa Woninginrichting" gemotiveerd heeft betwist en Interstyle het gestelde gebruik in 2002 verder aniet heeft onderbouwd. De rechtbank houdt het er daarom voor dat ook het Beneluxmerk CASA eerder is geregistreerd dan dat Interstyle de handelsnaam "Casa Woninginrichting" is gaan gebruiken.

6.11. Interstyle voert het kenmerkende bestanddeel van haar handelsnamen (Casa) onder meer op de gevel van haar winkel (Casa Wonen) en in haar verschillende domeinnamen. De producten en diensten die Casa c.s. en Interstyle aanbieden zijn (tot op zekere hoogte) vergelijkbaar. Zo schrijft Interstyle in haar e-mail van 31 mei 2018 over Casa c.s. zelf dat sprake is van "een zelfde soort bedrijf onder nagenoeg dezelfde handelsnaam" dat bovendien dicht bij haar "eigen interieurwinkel" is gevestigd (productie 18 van Casa c.s.). Verder heeft Interstyle zelf gesteld dat er niet alleen sprake is geweest van verwarringsgevaar bij het relevante publiek, maar dat de verwarring sinds de start van de winkel van Casa c.s. in het winkelcentrum Hoog Catharijne (2018) zich ook concreet en regelmatig voordoet. Zo zou ze regelmatig gebeld zijn door klanten van Casa c.s., heeft ze een brief ontvangen van de Gemeente die bestemd was voor Casa c.s. en wordt in een internetartikel over Casa per abuis naar haar verwezen. Aannemelijk is daarom dat het publiek denkt dat er tussen Casa c.s. en Interstyle een commerciële band bestaat. Gelet op al deze feiten en omstandigheden is voldoende aannemelijk dat bij het publiek (ook) verwarring over de herkomst van de waren in de zin van artikel 5a Hnw te duchten is.