Databankenrecht  

IEF 21882

Uitspraak ingezonden door Thomas Kriense, Blenheim Advocaten

Verzameling van productgegevens door Tracpartz vormt geen databank

Rechtbank Noord-Nederland 7 feb 2024, IEF 21882; ECLI:NL:RBNNE:2024:354 (Tracpartz tegen gedaagde), https://ie-forum.nl/artikelen/verzameling-van-productgegevens-door-tracpartz-vormt-geen-databank

Rb. Noord-Nederland 7 februari 2024, IEF 21882, IT 4471; C/18/220643 (Tracpartz tegen gedaagde) Uitspraak van de rechtbank Groningen inzake databankrecht versus vrijelijk gebruik van technische informatie door webshops. Tracpartz biedt via haar webshop tractoronderdelen voor oude minitractoren aan. Op haar site staat bij elk onderdeel vermeld voor welke tractormerken en/of typen dit onderdeel geschikt is. Tracpartz noemt dit de ‘bijzondere productinformatie’. Gedaagde exploiteert een soortgelijke webshop en heeft op zijn website dezelfde bijzondere productinformatie staan. Tracpartz is van mening dat gedaagde onrechtmatig jegens haar handelt, doordat hij zonder toestemming meerdere delen van de website en content van Tracpartz heeft gekopieerd en gebruikt voor zijn eigen website. Dit maakt inbreuk op het databankenrecht van Tracpartz. Na sommatie vond correspondentie plaats over de vraag of er sprake is van een databank, en of er inbreuk op gemaakt wordt door gedaagde.

IEF 21624

Gedaagde maakt geen inbreuk op merken- en databankrecht van Stichting Nederlandse Top 40

Rechtbank Midden-Nederland 7 jun 2023, IEF 21624; ECLI:NL:RBMNE:2023:2560 (Stichting Nederlandse Top 40/Gedaagde), https://ie-forum.nl/artikelen/gedaagde-maakt-geen-inbreuk-op-merken-en-databankrecht-van-stichting-nederlandse-top-40

Rechtbank Midden-Nederland 7 juni 2023, IEF 21624, IT 4354; ECLI:NL:RBMNE:2023:2560 (Stichting Nederlandse Top 40/Gedaagde) De Stichting Nederlandse Top 40 (hierna: de Stichting) stelt wekelijks hitlijsten van populaire popmuziek in Nederland samen. Daarvoor houdt zij enkele Benelux-merken. Gedaagde is radiohobbyist die, via het internet, twee zenders heeft. De Stichting stelt dat gedaagde inbreuk maakt op haar Benelux-merken, door op zijn website en social media platforms tekens te gebruiken die lijken op de merken van de Stichting. Ook stelt de Stichting dat zij een databankrecht heeft op de samengestelde hitlijsten, waar gedaagde inbreuk op maakt. Zij vordert staking van inbreuk op haar rechten, een rectificatie ten aanzien van het gestelde onrechtmatige gebruik door gedaagde en een schadevergoeding.

IEF 20945

Bestanden voldoen niet aan oorspronkelijkheidscriterium

Rechtbank Den Haag 3 aug 2022, IEF 20945; ECLI:NL:RBDHA:2022:8828 (Eiser tegen de Staat ), https://ie-forum.nl/artikelen/bestanden-voldoen-niet-aan-oorspronkelijkheidscriterium

Rb. Den Haag 3 augustus 2022, IEF 20945; ECLI:NL:RBDHA:2022:8828 (eiser tegen de Staat) Eiser is historicus en heeft een aantal databestanden opgesteld. In 2013 heeft eiser enkele databestanden aan het Nationaal Archief aangeboden. In 2018 ontdekte eiser echter dat de bestanden werden vermeld als bronnen van een database op de website van X. Eiser nam contact op met X om aan te geven dat X inbreuk maakte op zijn auteursrechten. X heeft bestreden dat er sprake was van auteursrechtelijk beschermde gegevens. Eiser sommeerde vervolgens het Nationaal Archief om de auteursrechtinbreuk door X te doen staken. Daarop reageerde het Nationaal Archief door te zeggen dat de bestanden geen auteursrechtelijk beschermde werken zijn. De hoofdvraag in dit geschil is of de bestanden auteursrechtelijk beschermde werken zijn.

IEF 20890

Kleurcoderingenbestanden mochten niet worden doorverkocht

Rechtbank Den Haag 22 jun 2022, IEF 20890; ECLI:NL:RBDHA:2022:7983 (Creditsafe tegen Data-collectief), https://ie-forum.nl/artikelen/kleurcoderingenbestanden-mochten-niet-worden-doorverkocht

Rb. Den Haag 22 juni 2022, IEF 20890, IT 4021; ECLI:NL:RBDHA:2022:7983 (Creditsafe tegen Data-collectief) Creditsafe is een bedrijf dat diensten aanbiedt op het gebied van het verstrekken van kredietrapporten en online bedrijfsinformatie. Data-collectief houdt zich bezig met het verstrekken van online bedrijfsinformatie. Op 30 november 2017 sloten partijen een overeenkomst op grond waarvan Creditsafe wekelijks een databestand met bedrijfsinformatie diende te verstrekken aan Data-collectief. Creditsafe kwam er op een gegeven moment achter dat Data-collectief bestanden had doorverkocht aan een derde. Zij heeft hierop haar dienstverlening aan Data-collectief opgeschort per 13 augustus 2019. Op 4 oktober 2019 is de overeenkomst tussen partijen geëindigd. Creditsafe vordert in deze procedure onder meer een verklaring voor recht dat Data-collectief in strijd heeft gehandeld met de overeenkomst en inbreuk heeft gemaakt op de databankrechten en auteursrechten van Creditsafe.

IEF 20423

Uitspraak ingezonden door Dorien Verhulst, Brinkhof.

Kamer van Koophandel komt geen databankrechtelijke bescherming toe

Rechtbank Midden-Nederland 22 dec 2021, IEF 20423; ECLI:NL:RBMNE:2021:6183 (VVZBI tegen KVK), https://ie-forum.nl/artikelen/kamer-van-koophandel-komt-geen-databankrechtelijke-bescherming-toe

Rechtbank Midden-Nederland 22 december 2021, IEF 20423, IT 3756; ECLI:NL:RBMNE:2021:6183 (VVZBI tegen KVK) Het handelsregister is een ‘databank’, maar de Kamer van Koophandel (KVK) draagt geen risico voor investeringen daarin en kwalificeert daarom niet als ‘producent’. De KVK voert een wettelijke taak uit en de daarmee gemoeide kosten (die niet uit verkoopopbrengsten kunnen worden voldaan) worden op basis van de wet gedekt door de rijksoverheid. Prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie vindt de rechtbank niet nodig: aan de KVK komt geen databankrechtelijke bescherming op het Handelsregister toe. De KVK mag zich jegens aanbieders van bedrijfsinformatiediensten derhalve niet beroepen op het exclusieve privaatrechtelijke verbodsrecht; daarop gebaseerde voorwaarden niet toepassen; en aan eindgebruikers van commerciële bedrijfsinformatiediensten geen aanwijzingen geven over het al dan toegestaan zijn van die diensten (vanwege een beweerdelijke databankrechtelijke inbreuk). De rechtbank veroordeelt de KVK ex art. 1019h Rv in de proceskosten, incl. deskundigenkosten, van € 67.678,30.

IEF 20205

Incidenteel overnemen gegevens databank niet onrechtmatig

Hof 's-Hertogenbosch 31 aug 2021, IEF 20205; ECLI:NL:GHSHE:2021:2701 (Appellant tegen geïntimeerden), https://ie-forum.nl/artikelen/incidenteel-overnemen-gegevens-databank-niet-onrechtmatig

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 31 augustus 2021, IEF 20205, IT 3666; ECLI:NL:GHSHE:2021:2701 (Appellant tegen geïntimeerden) Appellant en geïntimeerde 2 hebben samen een webshop voor de verkoop van startmotoren en dynamo's gehad. Beide waren 50% aandeelhouder. Onderdeel van deze webshop is een databank met onderdeelnummers, maten en een omschrijving waarin tevens is opgenomen met welke motoren / motortypes de startmotor of dynamo compatibel is. Na beëindiging van de samenwerking is geïntimeerde 2 op soortgelijke wijze bij geïntimeerde 3 gaan werken. De databank is een-op-een overgenomen. Appellant stelt dat geïntimeerden onrechtmatig jegens appellant handelen nu zij gebruik maken van de databank die appellant toekomt. Hij beweert dat door het systematisch verzamelen en ordenen van gegevens de databank bescherming toekomt op grond van de Databankenwet en dat appellant, als rechtsopvolger van de bv, is aan te merken als producent van de databank. Het hof is van oordeel dat hier niet genoeg bewijs voor is geleverd. Daarnaast kan een enkele keer raadplegen niet worden gezien als hergebruik. De grieven falen.

IEF 20111

Titellijst is geen databank

Hof Den Haag 4 mei 2021, IEF 20111; ECLI:NL:GHDHA:2021:1370 (Appellanten tegen Provincie Zuid-Holland), https://ie-forum.nl/artikelen/titellijst-is-geen-databank

Hof Den Haag 4 mei 2021, IEF 20111, IT 3603; ECLI:NL:GHDHA:2021:1370 (Appellanten tegen Provincie Zuid-Holland)  Een van de appellanten heeft een model voor de verspreiding van huis-aan-huiskranten ontwikkeld in het kader van de informatievoorziening door overheden. Hiertoe hebben appellanten verschillende lijsten van uitgevers opgesteld. Door het gebruik van deze lijsten door de provincie maakt de provincie inbreuk op het databankenrecht van appellanten, zo stellen zij. Het hof oordeelt dat niet duidelijk is welke gegevensverzameling door appellanten wordt aangemerkt als databank. Verder kan een titellijst volgens het hof niet kwalificeren als een databank. Appellanten worden daarom in het ongelijk gesteld.

IEF 20021

Geïndexeerde en gekopieerde inhoud databank is "hergebruik"

HvJ EU 3 jun 2021, IEF 20021; ECLI:EU:C:2021:434 (CV-Online tegen Melons), https://ie-forum.nl/artikelen/ge-ndexeerde-en-gekopieerde-inhoud-databank-is-hergebruik

HvJ EU 3 juni 2021, IEF 20021, IT 3544, IEFbe 3232; ECLI:EU:C:2021:434 (CV-Online tegen Melons)  In deze zaak beantwoordt het Hof een tweetal prejudiciële vragen over het databankenrecht. CV-Online beheert een databank voor vacatures, Melons beheert een zoekmachine voor vacatures. CV-Online is van mening dat Melons een substantieel deel van de inhoud van de databank hergebruikt in de zin van de Databankenrichtlijn, onder andere door het gebruik van hyperlinks naar de website van CV-Online. Het Hof gaat hierin mee en stelt dat Melons, door de inhoud van de websites te indexeren en naar haar eigen server te kopiëren, de inhoud van de databank van CV-Online zonder toestemming op een andere drager wordt overgedragen. Dit levert volgens het Hof ook schade op, wanneer de wijze waarop gebruikers naar de databank worden geleid een andere is dan de samensteller had beoogd. Aldus is er sprake van "opvraging" en "hergebruik" in de zin van de Databankenrichtlijn, wat door de maker van de databank verboden kan worden. 

IEF 20017

KvK moet wachten met nieuwe gebruikersvoorwaarden

Rechtbank Midden-Nederland 4 jun 2021, IEF 20017; ECLI:NL:RBMNE:2021:2366 (VVZBI tegen KVK), https://ie-forum.nl/artikelen/kvk-moet-wachten-met-nieuwe-gebruikersvoorwaarden

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 4 juni 2021, IEF 20017, IT 3541; ECLI:NL:RBMNE:2021:2366 (VVZBI tegen KvK)  De Kamer van Koophandel heeft nieuwe gebruikersvoorwaarden vastgesteld. Daarin is bepaald dat voor het op schaal raadplegen van het handelsregister voortaan databankrechtelijke toestemming van de KVK vereist is. De VVZBI stelt dat op grond van deze nieuwe voorwaarden de verdere verspreiding, integratie en bewerking van handelsregistergegevens door commerciële marktpartijen ineens vergaand wordt gereguleerd en beperkt door de KVK en dat dat zeer grote gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering van de leden. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter kan niet worden gezegd dat het handelsregister van de KVK niet als databank kwalificeert in de zin van de Databankenwet. Wel oordeelt de rechtbank dat de KvK op de uitspraak in de bodemprocedure moet wachten, alvorens zij de nieuwe voorwaarden doorvoert. 

IEF 19356

Ontwikkeling methoden hardlooptrainingen geen eigen intellectuele schepping

Hof Amsterdam 31 mrt 2020, IEF 19356; ECLI:NL:GHAMS:2020:1255 (Appellant tegen Team 10 e.a.), https://ie-forum.nl/artikelen/ontwikkeling-methoden-hardlooptrainingen-geen-eigen-intellectuele-schepping

Hof Amsterdam 31 maart 2020, IEF 19356; ECLI:NL:GHAMS:2020:1255 (Appellant tegen Team 10 e.a.) Auteursrecht. Databankenwet. Appellant heeft voor een lange periode als eenmanszaak onder de naam Team 10 hardlooptrainingen verzorgd. Van belang met betrekking tot het auteursrecht en het databankenrecht is dat appellant verschillende methoden had ontwikkeld voor hardlooptrainingen. Volgens appellant rust er auteursrechtelijke bescherming op deze ontwikkelde methode en op het klantenbestand als databank. Het hof ontkracht deze stellingen. Volgens het hof gaat het niet om een eigen intellectuele schepping die tot stand is gekomen door het maken van creatieve keuzes waaruit het persoonlijk stempel van appellant naar voren komt. Ook valt het klantenbestand niet onder de bescherming van de Auteurswet en de Databankenwet. Het hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank.