DOSSIERS
Alle dossiers

Publicaties & Noten  

IEF 20052

EUIPO publiceert social media discussiepaper

Op 15 juni jl. heeft de EUIPO een social media discussion paper gepubliceerd. Hierin worden nieuwe en bestaande ontwikkelingen rondom inbreuken op intellectueel eigendom als gevolg van de komst van sociale media onderzocht. In deze publicatie komen onder andere inbreuken van IE-rechten in social media advertenties, besloten groepen en livestreaming aan bod. Ook komt de EUIPO met een aantal adviezen over de mogelijkheden voor rechthebbenden om inbreuken tegen te kunnen gaan. Het officiële document is hier te lezen. Voor meer informatie zie de website van de EUIPO

IEF 18093

Peter Blok - Echte rechten voor kunstmatige creaties (oratie)

Kunstmatige intelligentie speelt een steeds grotere rol bij het ontwikkelen van nieuwe technologie. Zo is er een computerprogramma dat vrijwel autonoom een innovatief concept voor een tandenborstel heeft gegenereerd en een systeem dat met grote nauwkeurigheid nieuwe geneesmiddelen aanwijst. Die opkomst van kunstmatige creativiteit roept fundamentele vragen op voor het octrooirecht. Moeten we nog octrooien verlenen als slimme systemen het werk van uitvinders overnemen? En als er nog octrooien worden verleend, aan wie komen de octrooirechten dan toe? In zijn oratie gaat Peter Blok in op deze vragen en laat aan de hand daarvan zien hoe het recht kan omgaan met revolutionaire technologische ontwikkelingen. Snel te bestellen via managementboek.nl, bol.com, de boekhandel of via deLex.nl.

IEF 16498

Joop Visser - 'Niet klagen, maar aanklagen'

Nog te plaatsen interview uit SENA Performers Magazine 4. Zanger en componist Joop Visser [wikipedia] heeft een lange en succesvolle carrière in Nederland en België opgebouwd. Sinds 2004 vormt hij een duo met Jessica van Noord. Tevens is hij een luisteraar die kritisch let op de muziekprogrammering van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO).

Wat is er mis met de programmering van de NPO? “De Mediawet verplicht de NPO te zorgen voor een aanbod dat, ik citeer uit artikel 2 van de Mediawet: ‘Voldoet aan democratische, sociale en culturele behoeften van de Nederland- se samenleving door het aanbieden van media-aanbod dat:
a. evenwichtig, pluriform, gevarieerd en kwalitatief hoogstaand is en zich tevens kenmerkt door een grote verscheidenheid naar vorm en inhoud;
b. op evenwichtige wijze een beeld van de samenleving geeft en de pluriformiteit van onder de bevolking levende overtuigingen, opvattingen op ..

IEF 16487

Bijdrage ingezonden door Charles Gielen, NautaDutilh.

Charles Gielen - Noot bij BAYER/SANDOZ

Noot Charles Gielen bij BAYER / SANDOZ, (HR 5 februari 2016, IEF 15677) NJ 2016/496, IEF 16487.
1. Bayer verwijt Sandoz IEF 15677 inbreuk op twee Europese octrooien verleend voor werkwijzen om drospirenon te maken dat een van de werkzame stoffen in door Bayer verhandelde anticonceptiva is (die octrooien worden op de gebruikelijke wijze afgekort als: EP 791 en EP 840). Een van de kenmerken van EP 791 is dat in de werkwijze gebruik gemaakt wordt van rutheniumzout als katalysator en in de werkwijze van EP 840 dat water wordt afgesplitst door toevoeging van p-tolueensulfonzuur (pTSA). Sandoz, die eveneens anticonceptiva met drospirenon verhandelt, laat deze produceren door Industrial Chimica. In de door laatstgenoemde toegepaste werkwijze wordt gebruik gemaakt van een katalysator bekend onder de naam Tempo en verder wordt het water afgesplitst met een zwakke base, pyridine en water. Deze maatregelen vallen niet letterlijk onder de octrooien van Bayer, maar Bayer stelt dat die maatregelen equivalent zijn aan de maatregelen van de octrooien. Dat standpunt wordt in dit kort geding door de Voorzieningenrechter en het Hof Den Haag afgewezen. AG van Peursem adviseert het beroep te verwerpen en aldus geschiedde. De Rechtbank Den Haag heeft overigens in de bodemprocedure bij vonnis van 23 juli 2014 hetzelfde beslist (ECLI:NL:RBDHA:2014:9417, IEF 14076); een appelbeslissing is niet bekend.

IEF 16485

Bijdrage ingezonden door Charles Gielen, NautaDutilh.

Charles Gielen - Noot bij AIB/Novisem

NOOT CHARLES GIELEN bij arrest AIB/NOVISEM (HR 13 november 2015) NJ 2016/491
1. In deze zaak (IEF 15425) gaat het om twee vragen, een die voor de handhaving van alle intellectuele eigendomsrechten van belang is, te weten wat het criterium is voor de toelaatbaarheid van een exhibitievordering en een die betrekking heeft op het criterium voor inbreuk op kwekersrechten.

2. De Europese Richtlijn 2004/48 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (de Handhavingsrichtlijn) heeft er voor gezorgd dat er een geharmoniseerd systeem van handhaving van ie-rechten is ontstaan, waarvan een deel op zijn beurt weer is gebaseerd op de mondiale Overeenkomst inzake de handelsaspecten van intellectuele eigendom, beter bekend als de TRIPS-overeenkomst. De Handhavingsrichtlijn is in Nederland onder meer geïmplementeerd in een nieuwe titel 15 van Boek 3 Rv. (art. 1019-1019i Rv), die op 1 mei 2007 in werking trad. Op de handhaving van specifieke ie-rechten gerichte maatregelen zijn voorts opgenomen in de verschillende ie-wetten. Als voorbeeld van handhavingsmaatregelen die voor Nederlands recht nieuw zijn, noem ik het bewijsbeslag (art. 1019c), het ex parte kort geding (1019 e) en de veroordeling in redelijke en evenredige proceskosten (1019h). Art. 1019a, waarover de onderhavige zaak mede gaat, voorziet in een exhibitievordering, die we al kennen in art. 843a Rv en op grond waarvan hij die daarbij een rechtmatig belang heeft inzage kan vorderen van bepaalde bescheiden aangaande een rechtsbetrekking waarbij hij partij is, en die vastlegt dat als een dergelijke rechtsbetrekking geldt een onrechtmatige daad wegens inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht. Over art. 1019a Rv. jo. art. 843a Rv. gaat het eerste punt van deze zaak.

IEF 16474

Bas Kist - Trump triomfeert ook in China; Ongewenste 'break' voor KitKat

Na zijn glorieuze verkiezingswinst in de Verenigde Staten heeft Donald Trump nu ook in het gevreesde China een zege geboekt. De president-elect is erin geslaagd de registratie van de merknaam Trump voor vastgoeddiensten te laten annuleren. Het merk was in 2006 in China aangevraagd door ene Dong Wei. Deze Wei, een van de vele merkkapers die in China actief zijn, was Trump indertijd net iets te slim af: zijn merkregistratie was één maand ouder dan die van Trump zelf. Na jaren procederen, talrijke verloren rechtszaken, ontslagen advocaten en wisselende juridische strategieën trok Trump dan onlangs toch aan het langste eind en werd de registratie van Wei omver gekegeld. Omdat de uitspraak nog niet is gepubliceerd, is het gissen waarom Trump onverwacht toch in het gelijk is gesteld. Een mogelijkheid is dat de merkenautoriteiten zich hebben laten leiden door de grote media-aandacht voor de persoon Trump in China. Maar het zou ook kunnen dat de Chinezen een oude, niet officiële regel van stal hebben gehaald, die zegt dat het niet de bedoeling is dat kapers de namen van Amerikaanse presidenten als merk claimen. Zo werden eerder in China de registraties van de merken Clinton, Obama en Hillary ongeldig verklaard.

Ongewenste 'break' voor KitKat Het zit Nestlé ook niet mee. De juridische bescherming van zijn bekende KitKat-reep staat op de tocht. In 2002 vroeg Nestlé Europese merkbescherming aan voor de vorm van de KitKat, een blok chocolade bestaande uit vier repen. Na veel gedoe kreeg het bedrijf in 2006 de gewenste bescherming. Maar daarna begon het gedonder pas echt. In 2007 spande concurrent Cadbury een procedure aan om het vormmerk ongeldig te laten verklaren omdat het chocoladeblok niet onderscheidend zou zijn. Na een jarenlang gevecht en tegenstrijdige uitspraken trok Nestlé in 2012 toch aan het langste eind. Marktonderzoek Ongewenste ‘break’ voor KitKat toonde aan dat de Europese consument de KitKat aan zijn vorm herkent. Groot feest bij Nestlé!

IEF 16341

Bijdrage ingezonden door Bas Kist, Chiever.

Bas Kist - Trump voor rechter om bakje snoepjes

Het zit Trump en de zijnen ook niet mee. Eerst zijn er die slechte peilingen en dan worden ze nu ook nog eens voor de rechter gesleept vanwege een bakje snoep. Een bakje snoep? Ja, een wit kommetje met gekleurde snoepjes van het merk Skittles.

Tweet met foto In 2010 schoot fotograaf David Kittos een plaatje van de snoepjes, gaf het de titel ‘White Bowl of Candy’ en plaatste het op Flikr. In september van dit jaar besloot Donald Trump jr – de zoon van – de foto op Twitter te plaatsen ter ondersteuning van de campagne van zijn vader. „Als ik een kom Skittles had en ik zou je vertellen dat er drie in zaten waar je dood aan zou gaan, zou je dan een handje nemen? Dat is ons Syrische vluchtelingenprobleem.”, aldus de tweet van junior.

IEF 16326

Bijdrage ingezonden door professor Bernt Hugenholtz, Instituut voor Informatierecht te Amsterdam.

Noot Hugenholtz onder Reprobel

HvJ EU Reprobel, NJ 2016/370, p. 4962-4964,m.nt. Hugenholtz. In dit arrest beantwoordt het Hof van Justitie [IEF 15411] vragen van uitleg over het ‘reprorecht’, de auteursrechtelijke beperking en vergoeding voor het fotokopiëren (‘reprograferen’) van werken. In Nederland is het reprorecht geregeld in de art. 16h-16m van de Auteurswet. Op grond van deze bepalingen is de ‘reprografische verveelvoudiging’ van artikelen of kleine gedeelten van boeken (of van gehele boeken indien deze niet meer in de handel zijn) toegestaan, ‘mits voor deze verveelvoudiging een vergoeding wordt betaald’ ( art. 16h lid 1 Aw). Anders dan de thuiskopieregeling is deze wettelijke beperking van het auteursrecht niet beperkt tot het kopiëren voor privégebruik [zie daarover: noot Hugenholtz onder HR 7 maart 2014 (Staat/NORMA), HvJ EU 10 april 2014 (ACI Adam) en HvJ EU 5 maart 2015 (Copydan Båndkopi), NJ 2016/184-86 ]. In Nederland kan iedere onderneming en overheidsinstelling van deze kopi- eervrijheid gebruik maken, mits aan rechthebben- den een vergoeding wordt betaald. (...)