DOSSIERS
Alle dossiers

Foto / beeld  

IEF 22043

Beroep op citaatrecht en persexceptie bij 'embedded linken' gaat niet op

Rechtbanken 1 mei 2024, IEF 22043; ECLI:NL:RBGEL:2024:2555 (SP Networks c.s. tegen Onwise c.s.), https://ie-forum.nl/artikelen/beroep-op-citaatrecht-en-persexceptie-bij-embedded-linken-gaat-niet-op

Rb. Gelderland 1 mei 2024, IEF 22043; ECLI:NL:RBGEL:2024:2555 (SP Networks c.s. tegen Onwise c.s.). SP Networks is een foto- en videopersbureau en handelt tevens onder de handelsnaam: Regio15. Gedaagde is actief als persfotograaf. Gedaagde is bovendien in loondienst bij Onwise, een bedrijf dat actief is op het gebied van internet marketing. Eiser is ook persfotograaf en actief binnen het samenwerkingsverband District8.net. De bij SP Networks aangesloten persfotografen leggen 112-incidenten vast. Onwise beheert de website denhaag-regionaal.nl, waar nieuwsberichten over de regio Haaglanden worden geplaatst. De website gebruikt een geautomatiseerd systeem dat nieuwsberichten van andere websites overneemt, ook wel 'embedded hyperlinks' genoemd. Bij een dergelijke embedded hyperlink wordt een foto getoond op de website die gebruikmaakt van die hyperlink, echter de foto wordt feitelijk ‘ingeladen’ vanaf de webserver van een andere website. SP Networks heeft geconstateerd dat foto's van hun persfotografen op deze site zijn gebruikt en heeft Onwise gesommeerd het gebruik te staken. Onwise heeft het gebruik gestaakt, een bedrag betaald aan SP Networks en het systeem aangepast zodat content over 112-incidenten niet meer wordt weergegeven. SP Networks vordert verklaring voor recht dat Onwise inbreuk heeft gemaakt op de auteurs-en persoonlijkheidsrechten van SP Networks.

IEF 22025

Vorderingen afgewezen wegens gebrek aan spoedeisend belang

Rechtbanken 18 apr 2024, IEF 22025; ECLI:NL:RBLIM:2024:1919 (Arriba tegen Mercurex), https://ie-forum.nl/artikelen/vorderingen-afgewezen-wegens-gebrek-aan-spoedeisend-belang

Rb. Limburg 18 april 2024, IEF 22025; ECLI:NL:RBLIM:2024:1919 (Arriba tegen Mercurex). Mercurex vervaardigt in opdracht foto- en videomateriaal. Arriba is een onderneming op het gebied van (sport)voedingssupplementen. Mercurex heeft in opdracht van Arriba foto- en videomateriaal vervaardigd. Partijen hebben vervolgens in een akte regels omtrent de overdracht en levering van de auteursrechten vastgelegd. Nadat Mercurex content van de werken op haar social media had geplaatst, heeft Arriba haar gesommeerd om deze content te verwijderen. Mercurex heeft de content verwijderd, maar de door Arriba verstuurde onthoudingsverklaring niet ondertekend. Arriba vordert bij de voorzieningenrechter een bevel jegens Mercurex zich te onthouden van de inbreuk. De rechter komt echter tot het oordeel dat niet aannemelijk is gemaakt dat de door Arriba eenzijdig geformuleerde schadevergoedingsplicht rechtens afdwingbaar is en in een bodemprocedure een zodanige kans van slagen heeft dat deze (grotendeels) zal worden toegewezen. De vorderingen worden afgewezen bij gebreke van een voldoende spoedeisend belang. De proceskosten begroot de voorzieningenrechter op grond van 237 Rv en niet op grond van artikel 1019h Rv, omdat Mercurrex werkelijk gemaakte (IE-)kosten niet heeft onderbouwd.

IEF 21935

Uitspraak ingezonden door Walter Blansjaar, Wildenberg Advocaten.

Moluks Historisch Museum maakt auteursrechtinbreuk

Rechtbanken 28 feb 2024, IEF 21935; ECLI:NL:RBGEL:2024:919 (Eiseres tegen Stichting MHM), https://ie-forum.nl/artikelen/moluks-historisch-museum-maakt-auteursrechtinbreuk

Rb. Gelderland 28 februari 2024, IEF 21935; ECLI:NL:RBGEL:2024:919 (Eiseres tegen Stichting MHM). Stichting “Moluks Historisch Museum” (hierna: Stichting MHM) biedt via haar website foto’s en dia’s aan tegen betaling, stelt deze beschikbaar aan beeldbanken en gebruikt dezelfde fotocollectie voor de omslag van een door haar gepubliceerd boek. Eiseres is weduwe van de maker (en auteursrechthebbende) van de fotocollectie en heeft vastgesteld dat in totaal 55 foto’s zonder toestemming op de website van Stichting MHM zijn gepubliceerd. Zij vordert staking van de inbreuk en schadevergoeding wegens openbaarmaking en verveelvoudig in strijd met de Auteurswet.

IEF 21928

Inspraakreactie leidt tot auteursrechtinbreuk door gemeente

Rechtbanken 28 feb 2024, IEF 21928; ECLI:NL:RBZWB:2024:1486 (Eister tegen Gemeente Oosterhout), https://ie-forum.nl/artikelen/inspraakreactie-leidt-tot-auteursrechtinbreuk-door-gemeente

Rb. Zeeland-West-Brabant, IEF 21928; ECLI:NL:RBZWB:2024:1486 (Eiser tegen Gemeente Oosterhout). Gemeente Oosterhout maakt gebruik van een website waarop een foto van een windturbine te zien is. De foto is als onderdeel van een inspraakreactie door een inwoner aangeleverd. Eiser is auteursrechthebbende van deze foto en vordert € 525,- schadevergoeding wegens auteursrechtinbreuk. Gemeente Oosterhout voert als verweer aan dat de inspreker zelf verantwoordelijk is en dat de reactie een-op-een overgenomen is met inachtneming van het transparantiebeginsel. Zij verwijst in dit verband naar artikel 22 lid 2 jo. artikel 10 lid 1 sub 9 Aw en voert tevens aan dat de foto op zichzelf geen cruciaal element is in de betreffende inspraakreactie. 

IEF 21803

Chinese rechtbank kent auteursrecht toe aan werk gegenereerd door AI

Op 27 november 2023 heeft een Chinese rechtbank geoordeeld dat door kunstmatige intelligentie gegenereerde inhoud onder het auteursrecht valt. Deze baanbrekende beslissing staat in directe tegenstelling tot de benadering van de Verenigde Staten ten aanzien van AI-wetten en kan grote Chinese techbedrijven op de lange termijn ten goede komen, zo zeggen experts. De Beijing Internet Court verklaarde vorige week dat een afbeelding, gemaakt met het in de VS gevestigde tekst-naar-afbeelding systeem Stable Diffusion, beschermd wordt door het auteursrecht. Dit gebeurde nadat de maker een rechtszaak had aangespannen tegen een blogger die de afbeelding zonder toestemming had gebruikt. De beslissing, die kan worden aangevochten en mogelijk niet van toepassing is op elke AI-zaak, verschilt van een besluit van het Amerikaanse Copyright Office eerder dit jaar [zie IEF 21355]. Dat besluit stelde dat door AI gegenereerde afbeeldingen "niet het product zijn van menselijk auteurschap" en daarom niet auteursrechtelijk beschermd kunnen worden.

IEF 21799

Verbod publiceren foto's op grond van artikel 20 Aw

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 30 nov 2023, IEF 21799; ECLI:NL:RBZWB:2023:8290 (Eiser tegen gedaagde), https://ie-forum.nl/artikelen/verbod-publiceren-foto-s-op-grond-van-artikel-20-aw

Vzr. Rb. Zeeland-West-Brabant 30 november 2023, IEF 21799; ECLI:NL:RBZWB:2023:8290 (Eiser tegen gedaagde). Kort geding. Gedaagde is de moeder van een voormalige vriend van eiser. Zij heeft eiser benaderd om mee te werken aan een fotoshoot. Tijdens de shoot zijn er foto's gemaakt waarop eiser gekleed is, maar ook foto's waarop eiser weinig tot geen kleding aan heeft. Na toesturing van de foto's heeft eiser gevraagd of gedaagde de foto's wilde verwijderen. Gedaagde heeft aangegeven dat de foto's waarop eiser bloot staat verwijderd zijn. Eiser hoort echter via anderen dat de foto's niet verwijderd zijn, en dat gedaagde deze ook tegen de wil van eiser in aan anderen heeft laten zien. In september 2023 heeft gedaagde de foto's zelfs op haar zakelijke instagramaccount geplaatst. Alle pogingen van eiser om gedaagde de foto's te laten verwijderen hebben niet gewerkt. In dit kort geding vordert eiser om gedaagde alsnog te verbieden om de naaktreportage te verspreiden en te gebieden deze te vernietigen. 

IEF 19651

Publicatie foto onrechtmatig ondanks niet voeren van handelsnaam

Rechtbank Midden-Nederland 28 okt 2020, IEF 19651; ECLI:NL:RBMNE:2020:4624 (X tegen Y), https://ie-forum.nl/artikelen/publicatie-foto-onrechtmatig-ondanks-niet-voeren-van-handelsnaam

Ktr. Rechtbank Midden-Nederland 28 oktober 2020, IEF 19651; ECLI:NL:RBMNE:2020:4624 (X tegen Y) Eiser is een professioneel fotograaf en biedt op zijn website foto’s aan tegen een vaste licentievergoeding van € 250,00 per jaar. Eiser heeft een foto van een artiest gemaakt en is daarmee de auteursrechthebbende op deze foto. Gedaagde heeft in 2015 deze foto op zijn eigen website geplaatst, zonder toestemming en naamsvermelding van eiser. De eiser heeft gedaagde aangeschreven en gesommeerd tot verwijdering van de foto. Tevens is aanspraak gemaakt op vergoeding van de schade. Gedaagde voert het verweer dat zij niet langer de houder of eigenaar is van de website, omdat zij de handelsnaam niet meer voert. Besproken wordt dat voor het houden dan wel exploiteren van een website of domeinnaam niet is vereist dat er sprake dient te zijn van een daartoe ingeschreven handelsnaam. Hiervoor bestaan namelijk geen formaliteitseisen. Enkel is vereist dat een onderneming onder de handelsnaam naar buiten treedt. De gedaagde was de feitelijke houder van de website toen de foto zonder toestemming werd geplaatst. Hiermee komt vast te staan dat gedaagde een inbreuk heeft gemaakt op de auteurs- en persoonlijkheidsrechten van eiser. Gedaagde wordt veroordeeld om aan eiser een bedrag van € 369,00 te betalen aan schadevergoeding.

IEF 18508

Foto anoniem tarief niet toegewezen nu niet is weersproken dat licentie ook goedkoper kan worden aangeschaft

Rechtbanken 16 mei 2019, IEF 18508; ECLI:NL:RBROT:2019:4259 (Visions tegen X), https://ie-forum.nl/artikelen/foto-anoniem-tarief-niet-toegewezen-nu-niet-is-weersproken-dat-licentie-ook-goedkoper-kan-worden-aan

Ktr. Rechtbank Rotterdam 16 mei 2019, IEF 18508; ECLI:NL:RBROT:2019:4259 (Visions tegen X) Auteursrecht. Inbreuk. Foto anoniem tarief niet toegepast. Visions beheert en exploiteert auteursrechten van fotografen. X heeft op zijn website een foto geplaatst waarvan de auteursrechten bij Visions berusten. Permission Machine heeft geconstateerd dat X een foto van Visions zonder toestemming op zijn website had staan, en hierop gelegenheid geboden alsnog een licentie te kopen. X is hier niet op ingegaan, maar heeft wel de foto verwijderd. Hierop vordert Visions voor de rechter een bedrag aan gederfde licentievergoeding, gebaseerd op de foto anoniem tarieven. X betwist niet de inbreuk, maar enkel de prijs van de licentievergoeding. Het door Permission Machine op 7 juni 2017 gedane voorstel aan X tot betaling van een bedrag van € 175,- aan schadevergoeding doet naar het oordeel van de kantonrechter schattenderwijs afdoende recht aan de door Visions geleden schade. Er wordt niet uitgegaan van de tarieven van Stichting Foto Anoniem nu door Visions niet is weersproken dat foto’s tegen een lager tarief gekocht kunnen worden. Omdat er geen sprake was van toestemming, is het wel redelijk om een verhoging van 0,5 op de gederfde licentievergoeding te hanteren.

IEF 18411

Vorderingen afgewezen nu schade licentiehouder niet kan worden aangetoond

Rechtbanken 3 apr 2019, IEF 18411; ECLI:NL:RBMNE:2019:1504 https://ie-forum.nl/artikelen/vorderingen-afgewezen-nu-schade-licentiehouder-niet-kan-worden-aangetoond

Rechtbank Midden-Nederland 3 april 2019, IEF18411; ECLI:NL:RBMNE:2019:1504 (Culinaire foto) Auteursrecht. Licentie. Inbreuk. Eiseres exploiteert een onderneming die online foto’s aanbiedt. Gedaagde is culinair publicist, en heeft een foto van eiseres op zijn website geplaatst. Permission Machine BVBA heeft namens eiser gedaagde erop gewezen dat de foto auteursrechtelijk beschermd is en dat het gebruik van de foto zonder toestemming van de rechthebbende een auteursrechtinbreuk oplevert. Eiseres heeft onvoldoende feiten en omstandigheden aangevoerd op grond waarvan kan worden aangenomen dat zij schade heeft geleden. Eiseres heeft de foto niet zelf genomen, maar is een niet-exclusief licentiehouder. Uit niets blijkt dat gedaagde indien gevraagd zelf geen licentie had kunnen krijgen van de auteursrechthebbende. Ook blijkt uit niets dat gedaagde als hij wel vooraf een licentie had gekocht dat hij die dan van eiseres zou hebben afgenomen.

IEF 18412

Kwart meer schadevergoeding vanwege ontbreken auteursnaam bij foto

Rechtbanken 10 apr 2019, IEF 18412; Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBMNE:2019:1499 (Hollandse Hoogte tegen X), https://ie-forum.nl/artikelen/kwart-meer-schadevergoeding-vanwege-ontbreken-auteursnaam-bij-foto

Ktr Rechtbank Midden-Nederland 10 april 2019, IEF 18412; ECLI:NL:RBMNE:2019:1499 (Hollandse Hoogte tegen X) Auteursrecht. Inbreuk. Foto anoniem tarieven. Hollandse Hoogte beheert en exploiteert auteursrechten van fotografen. Een van de foto’s uit de beeldbank van Hollandse Hoogte is door gedaagde zonder licentie of vermelding op zijn website geplaatst. Gedaagde is er door Hollandse Hoogte en Permission Machine BVBA op gewezen dat de foto auteursrechtelijke bescherming geniet. Hierna heeft gedaagde de foto verwijderd, maar niets betaald. Hollandse Hoogte vordert schadevergoeding en veroordeling in de proceskosten. Er is sprake van een inbreuk. Het feit dat gedaagde hiervan niet op de hoogte was doet hier niet aan af. Onbewust schenden van auteursrechten komt voor rekening en risico van gedaagde. Gedaagde moet schadevergoeding betalen aan de hand van de foto anoniem tarieven, met een 25% opslag omdat de naam van de auteur niet is vermeld. Als grotendeels in het ongelijk gestelde partij moet gedaagde de proceskosten vergoeden.