DOSSIERS
Alle dossiers

Kamerstukken & EU  

IEF 21990

Enquête over de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten in de EU krachtens Richtlijn

Recentelijk heeft de Europese Commissie een enquête gelanceerd met betrekking tot de Handhavingsrichtlijn, waarmee zij beoogt de effectiviteit, efficiëntie en relevantie van de bestaande maatregelen ter bescherming van IE-rechten in de EU te evalueren. Deze enquête richt zich op een breed scala aan belanghebbenden in de waardeketen van intellectuele eigendom, waaronder zowel de publieke sector als de private sector. Middels deze weg brengen wij dit graag onder uw aandacht. Onderaan dit artikel vindt u de link naar de enquête.

IEF 21781

Minister Weerwind geeft antwoorden op Kamervragen AI-sites

Op 16 november 2023 heeft minister Weerwind (Rechtsbescherming) gereageerd op vragen van de leden Sjoerdsma, Kat en Dekker-Abdulaziz (D66) over het bericht dat AI-sites teksten van nieuwsmedia gebruiken zonder daar bronvermelding aan toe te voegen. De minister geeft aan dat het essentieel is om nauwkeurige bronvermelding toe te passen om verspreiding van mis- en desinformatie te beperken. Correcte verwijzingen stellen lezers in staat om de oorsprong en betrouwbaarheid van informatie te verifiëren en te beoordelen. De minister vindt het van belang dat onder andere AI-sites hun bronnen correct vermelden.

IEF 21625

Minister Weerwind reageert op Kamervragen ChatGPT

Op 21 augustus heeft Minister Weerwind (Rechtsbescherming) gereageerd op vragen van het lid Van Raan (Partij voor de Dieren) over privacyzorgen die zijn ontstaan door ChatGPT. ChatGPT is een generatief AI-systeem, wat betekent dat het een algoritme is dat zich voedt met data, waardoor het antwoorden kan geven op vragen. Het is niet altijd duidelijk waar deze data vandaan komt of wat de AI van deze input ‘leert’. De data die aan ChatGPT wordt gevoed, kan inbreuk kan maken op intellectuele eigendom. Als data zonder toestemming van de maker online wordt gezet, kan dit beschermde werk namelijk in de databanken van ChatGPT verwerkt worden. Ook kunnen daarbij persoonsgegevens in het geding komen.
 

IEF 21418

Europees Parlement stemt voor groen wetsvoorstel

Het Europees Parlement heeft steun betuigd aan nieuwe wetgeving inzake greenwashing en duurzame producten. In een plenaire vergadering heeft het voorstel voor een nieuwe richtlijn brede goedkeuring gekregen. Het hoofddoel van de richtlijn is om consumenten te helpen bij het maken van mileuvriendelijke keuzes en het aanmoedigen van bedrijven om meer duurzame producten aan te bieden. 

IEF 21403

Europese Commissie wil online piraterij tegengaan

Overig 1 jan 1970, IEF 21403; https://ie-forum.nl/artikelen/europese-commissie-wil-online-piraterij-tegengaan

De Europese Commissie heeft deze week een Europese aanbeveling aangenomen om grootschalige online piraterij van sport- en andere live-evenementen te bestrijden. Lidstaten, nationale autoriteiten en intermediaire dienstverleners (zoals online platforms die internetdiensten aanbieden) worden aangemoedigd passende maatregelen te nemen om ongeoorloofde heruitzendingen tegen te gaan. De online piraterij schendt namelijk de fundamentele rechten en regels voor de bescherming van persoonsgegevens. De bestrijding zal bovendien bijdragen aan het versterken van de concurrentiekracht van de Europese sport- en creatieve industrieën.

IEF 21402

Commissie verwelkomt bescherming van industriële ambacht en producten

De Europese Commissie heeft een politiek akkoord gepresenteerd dat is bereikt door het Europees Parlement en de Raad over een nieuwe aanbeveling. De aanbeveling ziet toe op de bescherming van het intellectuele eigendom van ambachtelijke en industriële producten die afhankelijk zijn van de originaliteit en authenticiteit van traditionele vaardigheden uit hun regio's.

IEF 21396

Kabinet positief over Europees voorstel inzake Green Claims

Overig 1 jan 1970, IEF 21396; https://ie-forum.nl/artikelen/kabinet-positief-over-europees-voorstel-inzake-green-claims

De Europese Commissie heeft onlangs haar richtlijn inzake Green Claims gepubliceerd (zie hiervoor IEF 21320). Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Nederland (IenW) zal het parlement binnen zes weken informeren over deze richtlijn via een BNC-fiche. In een BNC-fiche geeft de regering een eerste oordeel over de voorstellen van de Europese Commissie en vormt de inzet voor de Nederlandse onderhandelingen in Brussel. 

IEF 21383

Nutri-Score wordt vrijwillig keuzelogo in Nederland

Modellenrecht. Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) heeft in een Kamerbrief laten weten dat de Nutri-Score in Nederland wordt ingevoerd als vrijwillig voedselkeuzelogo. De Nutri-Score is een hulpmiddel voor consumenten om binnen een productcatogorie eenvoudig te kiezen voor het gezondere product. Het logo vat de informatie over de voedingswaarde van het product samen door middel van een letter en een kleur. Hierdoor zijn consumenten beter in staat om producten met elkaar te vergelijken, waarbij het doel is dat de consument bewust wordt van gezondere voedselkeuzes. 

IEF 21367

Efficiëntere octrooibescherming door wijzigingen Rijksoctrooiwet

Op 1 juni 2023 zullen de nieuwe wijzigingen van de Rijksoctrooiwet in werking treden. Deze wijzigingen zijn het gevolg van het Europees eenheidsoctrooisysteem [IEF 21247], dat op dezelfde datum wordt gelanceerd. Het eenheidsoctrooisysteem is een herziening van het Europese octrooisysteem, met als belangrijkste verandering de introductie van het Eengemaakt octrooigerecht (EOG). Dit betekent dat er vanuit één instantie een uitspraak kan worden gedaan die werking heeft in alle lidstaten.

IEF 19687

Wet van 16 december 2020 tot wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

Wet van 16 december 2020 tot wijziging van de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten, de Databankenwet en de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van de Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG, Stb. 2020, nr. 558. 

Het ministerie van Justitie en Veiligheid wijzigt de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten en de Databankenwet in verband met de omzetting van de richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt. Lees de officiele bekendmaking in het Staatsblad.