Modellenrecht  

IEF 20946

Prejudiciële vragen m.b.t. begrippen 'zichtbaarheid' en 'normaal gebruik'

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
HvJ EU 8 sep 2022, IEF 20946; ECLI:EU:C:2022:656 (Monz tegen Büchel), https://ie-forum.nl/artikelen/prejudiciele-vragen-m-b-t-begrippen-zichtbaarheid-en-normaal-gebruik

HvJ EU conclusie A-G 8 september 2022, IEF 20946, IEFbe 3538; ECLI:EU:C:2022:656 (Monz tegen Büchel) Monz Handelsgesellschaft International mbH Co. KG (hierna: Monz) is houdster van een model dat is ingeschreven voor de voortbrengselen ‘fiets‑ en motorfietszadels’. Büchel GmbH & Co. Fahrzeugtechnik KG (hierna: Büchel) heeft een verzoek tot nietigverklaring van het litigieuze model ingediend. Zij meent dat het model niet in aanmerking zou komen voor bescherming omdat het bij normaal gebruik niet zichtbaar zou zijn. Het Bundesgerichtshof heeft vervolgens enkele prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ met betrekking tot het vereiste van zichtbaarheid.

IEF 20829

Mallen niet beschermd door intellectuele-eigendomsrechten

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Noord-Holland 25 mei 2022, IEF 20829; ECLI:NL:RBNHO:2022:4654 (Eiser tegen gedaagde ), https://ie-forum.nl/artikelen/mallen-niet-beschermd-door-intellectuele-eigendomsrechten

Rb. Noord-Holland 25 mei 2022, IEF 20829; ECLI:NL:RBNHO:2022:4654 (eiser tegen gedaagde) Eiser is een fabrikant van watersportartikelen, waaronder sloepen. Gedaagde is een producent van verschillende soorten schepen, waaronder sloepen. Eiser verkoopt op grond van een duurovereenkomst tussen partijen mallen voor sloepen aan gedaagde. Gedaagde is, na opzegging van de overeenkomst, mallen aan een concurrent van eiser gaan verkopen. Eiser stelt dat er model- en merkrechten verbonden zijn aan de mallen. Op de zitting is echter door hem erkend dat dit niet het geval is. De rechtbank oordeelt dat de mallen niet beschermd zijn door een intellectuele-eigendomsrecht. Ook een beroep op slaafse nabootsing slaagt niet.

IEF 20739

Inbreuk op modelrechten kinderfietsen

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Den Haag 20 apr 2022, IEF 20739; ECLI:NL:RBDHA:2022:3653 (T.O.M. tegen Prijskiller en Eastman), https://ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-modelrechten-kinderfietsen

Rb. Den Haag 20 april 2022, IEF 20739; ECLI:NL:RBDHA:2022:3653 (T.O.M. tegen Prijskiller en Eastman) T.O.M. verkoopt verscheidene producten aan consumenten waaronder kinderfietsen met het merk Amigo. Ten aanzien van sommige van deze kinderfietsen is er een gemeenschapsmodel geregistreerd door T.O.M. T.O.M. wordt hierbij gezien als ontwerper, dan wel maker, van het design van deze fietsen. De rechtbank gaat vervolgens na of er per fiets sprake is van een inbreuk op de intellectuele-eigendomsrechten van T.O.M. Terwijl de 2Cycle Desire-fiets van Prijskiller inbreuk maakt op het auteursrecht van T.O.M., maken een viertal andere modellen van Prijskiller inbreuk op het modelrecht van T.O.M. Een beroep op de tangwerking van diens modellen door Prijskiller lukt in dit onderhavige geval niet, gezien de gelijktijdige inschrijving met de modellen van T.O.M. Tot slot behandelt de rechtbank de conventionele vorderingen jegens Eastman afzonderlijk, waarbij de rechtbank moet concluderen dat zij niet bevoegd is om kennis te nemen van de contractuele vordering.

IEF 20681

Gerecht EU: douchegoot is geldig model

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Gerecht EU (voorheen GvEA) 27 apr 2022, IEF 20681; ECLI:EU:T:2022:263 (Nivelles tegen EUIPO), https://ie-forum.nl/artikelen/gerecht-eu-douchegoot-is-geldig-model

Gerecht EU 27 april 2022, IEF 20681, IEFbe 3431; ECLI:EU:T:2022:263 (Nivelles tegen EUIPO) In deze modelrechtzaak aan het Gerecht staat de inschrijving van douchegoten door het EUIPO centraal. Ook in een eerdere uitspraak zijn modellen van douchegoten aan bod gekomen bij het HvJ EU [IEF 17130], waarbij Nivelles ook partij was in de procedure tegen Easy Sanitary Solutions. In het onderhavige geval gaat het om een besluit van het EUIPO om het litigieuze model geldig te verklaren, waardoor deze kon worden ingeschreven binnen het modellenregister. Aldus Nivelles is deze geldigverklaring onjuist en dient dit besluit te worden vernietigd. Het Gerecht is het hier niet mee eens en verwerpt de aangedragen middelen van Nivelles. Hierbij waren ook de eerdere ingeschreven en beschikbare modellen van dit soort afvoerputjes in het geding, alhoewel op meer processuele gronden. Bij de vergelijking van de conflicterende modellen en een behandeling van het eigen karakter van het litigieuze model werden de overwegingen van het EUIPO verder bevestigd. Het Hof concludeert dus dat dit een geldig model betreft.
Tot slot wordt in bewijsrechtelijke zin nogmaals benadrukt dat bij weigering van een verzoek het geen fout is, wanneer de partij die het getuigenverhoor heeft ingediend, deze het getuigenverhoor ook schriftelijk had kunnen overleggen.

IEF 20645

McCain maakt inbreuk op modelrecht van Simplot

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Den Haag 23 mrt 2022, IEF 20645; ECLI:NL:RBDHA:2022:2476 (McCain tegen Simplot), https://ie-forum.nl/artikelen/mccain-maakt-inbreuk-op-modelrecht-van-simplot

Rb Den Haag 23 maart 2022, IEF 20645; ECLI:NL:RBDHA:2022:2476 (McCain tegen Simplot) De vraag die in deze zaak centraal staat is of McCain Holland c.s. met haar product Rustic Twist friet inbreuk heeft gemaakt op het modelrecht van Simplot. De rechtbank oordeelt dat de draaiende Rustic Twists bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekken dan het model. De draaiende Rustic Twists vormen dus een inbreuk op het modelrecht van Simplot. De in conventie gevorderde verklaring voor recht van niet-inbreuk zal worden afgewezen. De rechtbank wijst een EU-wijd inbreukverbod toe, zoals in reconventie gevorderd.

IEF 20626

HvJ EU: Nevenvorderingen beoordeeld naar recht van land waar inbreukmakende handelingen zijn verricht

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
HvJ EU 3 mrt 2022, IEF 20626; ECLI:EU:C:2022:152 (Acacia tegen Bayerische Motoren Werke), https://ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-nevenvorderingen-beoordeeld-naar-recht-van-land-waar-inbreukmakende-handelingen-zijn-verricht

HvJ EU 3 maart 2022, IEF 20626, IEFbe 3410; ECLI:EU:C:2022:152 (Acacia tegen Bayerische Motoren Werke) BMW is houder van een litigieus gemeenschapsmodel. Acacia produceert velgen voor motorvoertuigen en brengt deze op de markt in de EU. Dit zou volgens BMW inbreuk maken op het litigieuze gemeenschapsmodel, terwijl Acacia zich beroept op de reparatieclausule van artikel 110 VGM. De rechter in eerste aanleg wijst de vorderingen van BMW toe, met als gevolg dat Acacia de inbreuk op het modelrecht van BMW in Duitsland moet staken. De rechter heeft op de nevenvorderingen op grond van artikel 8(2) Rome II-verordening het Duitse recht toegepast. Volgens Acacia is het Italiaanse recht van toepassing. Hierover stelde het Oberlandesgericht Düsseldorf prejudiciële vragen [zie IEF 20282 voor de prejudiciële vragen].

Beantwoording van de prejudiciële vragen:

IEF 20573

Ex parte verbod wordt niet opgeheven

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Den Haag 16 feb 2022, IEF 20573; ECLI:NL:RBDHA:2022:1216 (Noraplant tegen Greencre8), https://ie-forum.nl/artikelen/ex-parte-verbod-wordt-niet-opgeheven

Vzr. Rb Den Haag 16 februari 2022, IEF 20573; ECLI:NL:RBDHA:2022:1216 (Noraplant tegen Greencre8) Eerder heeft de voorzieningenrechter aan Noraplant een ex parte verbod opgelegd met betrekking tot de modelrechten op Sansevieria’s [IEF 20530]. Noraplant heeft gehoor gegeven aan de beschikking en heeft de inbreuken op de modelrechten onmiddellijk gestaakt. Nu vordert zij dat de voorzieningenrechter bij vonnis het bevel zal opheffen. Dit omdat Noraplant stelt dat het ex parte bevel herzien moet worden omdat Greencre8 in haar verzoekschrift de voorzieningenrechter op verschillende onderdelen niet volledig heeft voorgelicht en omdat de modelrechten voor vernietiging in aanmerking zouden komen. Dit laatste zou zijn omdat zij op natuurlijke organismen zien die geen onderdeel mogen vormen van een modelrecht en omdat de modelrechten onduidelijk zijn geregistreerd.

IEF 20530

Ex parte verbod

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Den Haag 31 jan 2022, IEF 20530; ECLI:NL:RBDHA:2022:932 (GreenCre8 tegen Noraplant), https://ie-forum.nl/artikelen/ex-parte-verbod

Vzr. Rb Den Haag 31 januari 2022, IEF 20530; ECLI:NL:RBDHA:2022:932 (GreenCre8 tegen Noraplant) Volgens GreenCre8 maakt Noraplant inbreuk op haar modelrechten met betrekking tot Sansevieriaplanten. Deze inbreuk is voldoende aannemelijk gemaakt. Het verzoek tot een ex parte verbod wordt toegewezen, gelet op hetgeen is aangevoerd ten aanzien van het spoedeisend belang en de mate van aannemelijkheid van de inbreuk. Op andere onderdelen wordt het verzoek afgewezen, omdat er onvoldoende aanleiding voor de verzochte maatregelen bestaat, dan wel omdat een wettelijke grondslag ontbreekt, het verzochte niet specifiek genoeg is of ter voorkoming van executiegeschillen. De voorzieningenrechter oordeelt dat Noraplant de inbreuk moet staken en gestaakt moet houden op straffe van een dwangsom.

IEF 20476

Prejudiciële vragen over alternatieve modellen

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
HvJ EU 21 dec 2021, IEF 20476; (Papierfabriek Doetinchem), https://ie-forum.nl/artikelen/prejudici-le-vragen-over-alternatieve-modellen

Oberlandesgericht Düsseldorf (Duitsland) 21 december 2021, IEF 20476, IEFbe 3359; C-684/21 (Papierfabriek Doetinchem) via MinBuza. Verzoekster is houder van het recht op een gemeenschapsmodel dat is ingeschreven en gepubliceerd (litigieus model) met betrekking tot een packing device. Verweerster verkocht een concurrerend product dat door verzoekster wordt beschouwd als een inbreuk op het litigieuze model. Verweerster is van mening dat het litigieuze model nietig is omdat alle kenmerken van het model uitsluitend worden bepaald door de technische functie van het voortbrengsel. Zij heeft een reconventionele vordering tot nietigverklaring van verzoeksters gemeenschapsmodel ingesteld. De rechter in eerste aanleg heeft haar vordering in reconventie afgewezen. Hij was van oordeel dat de kenmerken van het litigieuze model gezien het bestaan van een groot aantal ontwerpalternatieven niet uitsluitend worden bepaald door de technische functie ervan. In het hiertegen ingestelde hoger beroep heeft de verwijzende rechter de reconventionele vordering tot nietigverklaring van het litigieuze model toegewezen.

IEF 20466

EUIPO vernietigt beslissing

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
EUIPO - OHIM 29 nov 2021, IEF 20466; (Volkswagen Aktiengesellschaft), https://ie-forum.nl/artikelen/euipo-vernietigt-beslissing

EUIPO First Board of Appeal 29 november 2021, IEF 20466, IEFbe 3352; Case R 2421/2020-1 (Volkswagen Aktiengesellschaft) In een verzoekschrift in 2017 verzocht Volkswagen tot inschrijving van een beeldmerk. Bij beslissing van 25 april 2018 is de aanvraag afgewezen. Op 1 juni 2018 is tegen die beslissing beroep ingesteld. Bij beslissing van 30 oktober 2020 heeft de onderzoeker de aanvraag voor alle goederen en diensten die het onderwerp zijn van deze procedure afgewezen. The First Board of Appeal vernietigt de bestreden beslissing en wijst de vordering tot voortzetting van de inschrijvingsprocedure terug o.a. omdat verzoekster had bewezen dat het Bureau alle aanzichten van het vormmerk als beeldmerken al had ingeschreven. Uit het besluit blijkt niet waarom tot een andere conclusie is gekomen.