Modellenrecht  

IEF 21996

Curator mag containers met identificatietekens niet verkopen

Rechtbanken 31 jan 2024, IEF 21996; ECLI:NL:RBDHA:2024:1089 (Container Centralen tegen QPE), https://ie-forum.nl/artikelen/curator-mag-containers-met-identificatietekens-niet-verkopen

Rb. Den Haag 31 januari 2024, IEF 21996; ECLI:NL:RBDHA:2024:1089 (Container Centralen tegen QPE). Container Centralen is een Deense onderneming die zich bezighoudt met exploiteren van twee rouleersystemen van containers die gebruikt en uitgewisseld worden in onder meer de bloemen- en potplantenbranche. Deze “poolsystemen” maken het mogelijk dat een partij een beladen container kan afleveren bij een andere partij en eventueel vandaaruit aan verdere afnemers, zonder dat bij elke tussenstop de op de container geladen producten van de ene container op de andere overgeplaatst hoeven te worden. De CC Containers zijn, ongeacht of ze eigendom van CC zijn of door één van de contractanten in het CC Containersysteem zijn ingebracht, onderling op het oog niet van elkaar te onderscheiden. Naast CC Containers verhuurt Container Centralen ook EC Containers. Quality Plants Europe B.V. (hierna: QPE) exploiteert een groothandel in bloemen en planten. Zij is op 16 februari 2022 failliet verklaard. Op haar bedrijventerrein heeft de curator 614 CC Containers en 463 EC Containers aangetroffen. Diverse contractanten van Container Centralen en ook Container Centralen zelf hebben QPE verzocht deze te retourneren. Container Centralen is houdster van het Uniebeeldmerk, drie Gemeenschapsmodellen en het octrooi betreffende het RFID-label. Container Centralen vordert bij de rechtbank (onder meer) afgifte van de containers en een verkoopverbod voor de curator.

IEF 21994

Uitspraak ingezonden door Bert Gravendeel, Fruytier Lawyers in Business.

Strengere maatstaf winstafdracht bij BVIE dan bij Handhavingsrichtlijn en TRIPs

Rechtbanken 10 apr 2024, IEF 21994; C/09/519355 / HA ZA 16-1135 (Motor Mania tegen AGM), https://ie-forum.nl/artikelen/strengere-maatstaf-winstafdracht-bij-bvie-dan-bij-handhavingsrichtlijn-en-trips

Rb. Den Haag 10 april 2024, IEF 21994; C/09/519355 / HA ZA 16-1135 (Motor Mania tegen AGM). Motor Mania is een vennootschap die zich bezighoudt met de invoer, uitvoer en handel van (gepatenteerde) scootermodellen. Zij heeft een exclusieve licentie gekregen van Multimox Holding B.V. (hierna: Multimox) op grond waarvan zij de IE-rechtelijk beschermde scooters mag verhandelen. Ook beschikt Motor Mania over een volmacht op grond waarvan zij inbreuk- en schadevergoedingsvorderingen mag instellen. Asian Gear B.V. en Valdemi B.V. (hierna: AGM) verhandelen sinds 2006 ook scooters in de Europese Unie. Bij de rechtbank en het Gerechtshof is eerder ook al geprocedeerd over dezelfde scootertypen, zie [IEF 20335] en [IEF 21479]. Bij brief van 31 maart 2013 is AGM gesommeerd om iedere inbreuk op het modelrecht Model-04 en de auteursrechten die verbonden zijn aan het model te staken en gestaakt te houden.

IEF 21987

Hoge Raad verwerpt cassatieberoep Tinnus op grond van 81 RO

Hoge Raad 5 apr 2024, IEF 21987; ECLI:NL:HR:2024:524 (Tinnus tegen verweerster), https://ie-forum.nl/artikelen/hoge-raad-verwerpt-cassatieberoep-tinnus-op-grond-van-81-ro

Hoge Raad 5 april 2024, IEF 21987; ECLI:NL:HR:2024:524 (Tinnus tegen verweerster). Deze zaak gaat over de vraag of de waterballonvullers van Tinnus Enterprises (hierna: Tinnus) auteursrechtelijk beschermd zijn. De techniek houdt, kort gezegd, in dat door gebruik van slangetjes meerdere waterballonnen tegelijk gevuld kunnen worden. Tinnus vordert een inbreukverbod jegens verweerster ter bescherming van haar beweerde auteursrechten (en modellenrechten). Op 1 maart 2024 heeft de Hoge Raad al arrest gewezen over de octrooirechtelijke bescherming van deze waterballonvullers [zie IEF 21912]. Het Gerechtshof Den Haag (hierna: het hof) had eerder in deze zaak geoordeeld dat geen sprake was van een auteursrechtelijk beschermd werk wegens techniekexceptie [zie IEF 21511]. De A-G deelt in zijn conclusie de mening van het hof [zie IEF 21947]. De Hoge Raad oordeelt dat de klachten van Tinnus niet kunnen leiden tot vernietiging van het arrest van het hof en verwerpt het cassatieberoep op grond van artikel 81 RO.

IEF 21979

Zitbank van Israëlische ontwerper auteursrechtelijk beschermd, maar geen inbreuk vastgesteld

Rechtbanken 20 mrt 2024, IEF 21979; ECLI:NL:RBGEL:2024:1524 (Eisers tegen EasySofa), https://ie-forum.nl/artikelen/zitbank-van-israelische-ontwerper-auteursrechtelijk-beschermd-maar-geen-inbreuk-vastgesteld

Rb. Gelderland 20 maart 2024, IEF 21979; ECLI:NL:RBGEL:2024:1524 (Eisers tegen EasySofa). Eiser is ontwerper van de zitbank genaamd Michelin waarvan de eerste ontwerptekeningen door hem gemaakt zijn in september 2011 in Israël. De Michelin bank wordt geproduceerd door Deense onderneming Top-Line. EasySofa produceert en verhandelt een zitbank onder de naam ‘Capoli’. Per brief van 7 december 2020 heeft eiser EasySofa gesommeerd de exploitatie van de zitbank ‘Capoli’ te staken en gestaakt te houden wegens auteursrechtinbreuk op, dan wel slaafse nabootsing van de Michelin bank. Partijen verschillen van mening over de vraag of de Michelin bank in Nederland auteursrechtelijke bescherming geniet.

IEF 21947

A-G: Tinnus geniet geen auteursrechtelijke bescherming

Hoge Raad 16 feb 2024, IEF 21947; ECLI:NL:PHR:2024:176 (Tinnus tegen verweerster), https://ie-forum.nl/artikelen/a-g-tinnus-geniet-geen-auteursrechtelijke-bescherming

Parket bij de Hoge Raad 16 februari 2024, IEF 21947; ECLI:NL:PHR:2024:176 (Tinnus tegen verweerster). Deze zaak gaat over de vraag of de waterballonvullers van Tinnus Enterprises (hierna: Tinnus) auteursrechtelijk beschermd zijn. De techniek houdt, kort gezegd, in dat door gebruik van slangetjes meerdere waterballonnen tegelijk gevuld kunnen worden. Tinnus vordert een inbreukverbod jegens verweerster ter bescherming van haar beweerde auteursrechten (en modellenrechten). Op 1 maart 2024 heeft de Hoge Raad al arrest gewezen over de octrooirechtelijke bescherming van deze waterballonvullers [zie IEF 21912]. Het Gerechtshof Den Haag (hierna: het hof) had eerder in deze zaak geoordeeld dat geen sprake was van een auteursrechtelijk beschermd werk wegens techniekexceptie [zie IEF 21511].  

IEF 21926

HvJ EU: KaiKai

HvJ EU 27 feb 2024, IEF 21926; ECLI:EU:C:2024:172 (KaiKai), https://ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-kaikai

HvJEU 27 februari 2024, IEF 21926, IEFbe 3720 ;C-328/21 (KaiKai) Op 24 oktober 2018 heeft KaiKai bij het EUIPO een meervoudige aanvraag tot inschrijving van twaalf gemeenschapsmodellen ingediend waarbij zij voor al deze modellen aanspraak maakte op voorrang op grond van internationale aanvraag PCT/EP2017/077469. De onderzoeker van het EUIPO heeft KaiKai meegedeeld dat de betrokken inschrijvingsaanvraag in zijn geheel was aanvaard, maar dat het geclaimde recht van voorrang voor alle betrokken gemeenschapsmodellen werd geweigerd, aangezien de datum van indiening van de krachtens het PCT ingediende internationale aanvraag van 26 oktober 2017 meer dan zes maanden voor de datum van indiening van deze inschrijvingsaanvraag lag. KaiKai heeft bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de onderzoeker. De derde kamer van beroep van het EUIPO heeft dit beroep verworpen.

IEF 21923

Uitspraak ingezonden door Luuk Jonker, Machiel Roosendaal en Daan Breuking, Holla legal & tax.

Creeper-model Puma openbaargemaakt door Instagram posts Rihanna

Gerecht EU (voorheen GvEA) 6 mrt 2024, IEF 21923; ECLI:EU:T:2024:147 (Puma tegen EUIPO), https://ie-forum.nl/artikelen/creeper-model-puma-openbaargemaakt-door-instagram-posts-rihanna

Gerecht van de Europese Unie 6 maart 2024,IEF 21923,IEFBe 3719; ECLI:EU:T:2024:147 (Puma tegen EUIPO) In deze uitspraak van het Gerecht Eerste Aanleg van het Hof van Justitie kom het model van de Creeper-schoen van Puma SE aan bod. Bij beslissing van 19 maart 2021 heeft de nietigheidsafdeling van het EUIPO de vordering tot nietigverklaring toegewezen, het beroep tegen deze beslissing is door de kamer van beroep in zijn geheel verworpen. De vraagt ligt voor of het model van Puma 12 maanden voor het modeldepot openbaar is gemaakt door het dragen en tonen door Rihanna, zangeres en op dat moment tevens Creative Director van Puma.

Het Gerecht oordeelt dat de vaststelling van de kamer van beroep dat het model eerder is openbaar gemaakt, geen beroepsfout bevat. De berichten op Rihanna’s Instagram account die tonen dat zij witte sportschoenen draagt, maken het mogelijk om met het blote oog of door het vergroten van die foto's, alle kenmerken van het eerdere ontwerp vanuit verschillende hoeken te identificeren. De betreffende foto's zijn niet zo wazig of klein dat de details in die foto's niet kunnen worden onderscheiden.

IEF 21895

Procedure betreffende Longchamps tas wordt niet geschorst

Rechtbank Den Haag 20 nov 2023, IEF 21895; ECLI:NL:RBDHA:2023:17282 (Longchamp c.s. tegen Yehwang), https://ie-forum.nl/artikelen/procedure-betreffende-longchamps-tas-wordt-niet-geschorst

Rb. Den Haag 15 november 2023, IEF 21895; ECLI:NL:RBDHA:2023:17282 (Longchamp c.s. tegen Yehwang) Longchamp is een Frans modebedrijf, bekend van de ‘Le Pliage’ tas. Deze is ontworpen door Philippe Cassegrain (eisers hierna samen: Longchamp c.s.). Van ‘Le Pliage’ is een nieuwe variant op de markt gekomen, genaamd ‘Le Pliage Filet’, die hierboven te zien is. Deze tas is geregistreerd als Gemeenschapsmodel. Yehwang is een groothandel en levert onder andere tassen aan retailers. Een van de tassen die zij aanbiedt is een één op één kopie van ‘Le Pliage Filet’, die Yehwang onder de naam ‘Trendy shopper bag with leather handle’ aanbood.  Gezien Yehwang na sommatie de verkoop van deze tas niet is gestaakt, heeft Longchamp c.s. een procedure gestart en vordert staking van inbreuk op het modelrecht, danwel het niet-geregistreerde modelrecht en/of auteursrecht dat aan Jean Cassegrain toekomt. Yehwang voert verweer en stelt incidentele vorderingen in die ertoe strekken dat Longchamp niet-ontvankelijk wordt verklaard, danwel dat de procedure geschorst dient te worden aangezien er een procedure bij het EUIPO aanhangig is betreffende de (on)geldigheid van het model. Ook betwist Yehwang dat aan Jean Cassegrain enig auteursrecht toekomt.

IEF 21859

Het Gerecht van de Europese Unie bevestigt bescherming van Lego-blokjes

Gerecht EU (voorheen GvEA) 24 jan 2024, IEF 21859; ECLI:EU:T:2024:22 (Delta Sport tegen EUIPO), https://ie-forum.nl/artikelen/het-gerecht-van-de-europese-unie-bevestigt-bescherming-van-lego-blokjes

Gerecht van de Europese Unie 24 januari 2024,IEF 21859,IEFBe 3712 ; ECLI:EU:T:2024:22 (Delta Sport tegen EUIPO) Deze zaak gaat over een juridisch geschil met betrekking tot een geregistreerd gemeenschapsmodel voor bouwstenen van Lego. Eerder oordeelde het EUIPO dat het gemeenschapsmodel ongeldig was, omdat alle kenmerken van het uiterlijk van het product werden bepaald door de technische functie ervan. In deze zaak dient er weer gekeken te worden of het gemeenschapsmodel geldig is, waarbij de kern van het debat draait om de technische functie van de betrokken productkenmerken en of ze onder de bescherming van de wet vallen

IEF 21827

Uitspraak ingezonden door Allard Ringnalda, Klos cs.

Niet onrechtmatig gewapperd met Model

Rechtbanken 27 dec 2023, IEF 21827; C/09/653415/KG ZA 23-744 (Rodachair International B.V. tegen Bungarten GMBH), https://ie-forum.nl/artikelen/niet-onrechtmatig-gewapperd-met-model

Vzr. Rb. Den Haag 27 december 2023, IEF 21827;C/09/653415/KG ZA 23-744 (Rodachair International B.V. tegen Bungarten GMBH) Rodachair International B.V. (hierna: Rodachair) drijft een groothandel, waaronder bedrijfsstoelen. Rodachair heeft een stoel ontwikkeld die bestemd is voor gebruik in een kinderopvang. Deze is rechts op de afbeelding te zien. Bungarten is een bedrijf dat producten levert die gebruikt worden in een kinderopvang. Eén van haar producten is de stoel links op de afbeelding, waarvoor Bungarten een modelregistratie heeft gedaan.