Octrooirecht  

IEF 21436

Rechtbank wijst verzoek tot deskundigeonderzoek af

Rechtbank Den Haag 18 apr 2023, IEF 21436; ECLI:NL:RBDHA:2023:5381 (BAM tegen KWS ), https://ie-forum.nl/artikelen/rechtbank-wijst-verzoek-tot-deskundigeonderzoek-af

Rechtbank Den Haag 18 april 2023, IEF 21436; ECLI:NL:RBDHA:2023:5381 (BAM tegen KWS) De rechtbank heeft uitspraak gedaan in een geschil over een octrooi voor de werkwijze omtrent de bereiding van teruggewonnen asfaltaggregaten. BAM, eiser in het geschil, is een bedrijf dat werkmaatschappijen verenigt in de sectoren bouw, vastgoed, infra, techniek, consultancy en engineering, en produceert onder andere duurzaam asfalt door het recyclen van herwonnen asfaltaggregaten. KWS is een grond- en wegenbouwbedrijf dat ook herwonnen steenslag op de markt brengt onder de naam Konwé Stone.

IEF 21410

Het Unified Patent Court is ceremonieel geopend!

Op 10 mei 2023 is de Nederlandse lokale divisie van het Unified Patent Court (UPC) ceremonieel geopend in Den Haag. Het Unified Patent Court gaat op 1 juni 2023 van kracht, wat betekent dat ondernemers voortaan met één aanvraag hun uitvinding kunnen beschermen in zeventien landen van de Europese Unie (zie IEF 21291). 

IEF 21388

Europese Commissie: een meer transparant, effectief en toekomstbestendig octrooirecht

Op 27 april 2023 heeft de Europese Commissie enkele wetsvoorstellen gedaan die ten doel hebben een meer transparant, effectief en toekomstbestendig octrooirecht framewerk tot stand te brengen. De wetsvoorstellen omhelzen nieuwe regels aangaande standaard essentiële octrooien (SEP), de verlening van dwanglicenties voor octrooien in tijden van crisis en de herziening van wetgeving over aanvullende beschermingscertificaten (ABC).

De EC erkent dat merken, ontwerpen, octrooien en data steeds belangrijker zijn in onze huidige economie. Daarnaast bedragen IE-gerelateerde sectoren tegenwoordig 90% van de EU-export. De voorstellen van de EC zullen het Europees octrooi met eenheidswerking – die vanaf 1 juni 2023 in werking zal treden – verder aanvullen.

IEF 21368

Uitnodiging: Opening lokale divisie Unified Patent Court

Woensdag 10 mei 2023, 14.00 – 18:00 uur

Hierbij nodigen wij u uit voor de officiële opening van de Nederlandse lokale divisie van het Unified Patent Court in Den Haag.

Het Unified Patent Court is een nieuw supranationaal gerecht voor octrooigeschillen binnen de Europese Unie dat op 1 juni 2023 van start gaat met 17 EU-lidstaten. De
Nederlandse lokale divisie in Den Haag is een onderdeel van het Gerecht van Eerste Aanleg van het Unified Patent Court.

IEF 21367

Efficiëntere octrooibescherming door wijzigingen Rijksoctrooiwet

Op 1 juni 2023 zullen de nieuwe wijzigingen van de Rijksoctrooiwet in werking treden. Deze wijzigingen zijn het gevolg van het Europees eenheidsoctrooisysteem [IEF 21247], dat op dezelfde datum wordt gelanceerd. Het eenheidsoctrooisysteem is een herziening van het Europese octrooisysteem, met als belangrijkste verandering de introductie van het Eengemaakt octrooigerecht (EOG). Dit betekent dat er vanuit één instantie een uitspraak kan worden gedaan die werking heeft in alle lidstaten.

IEF 21359

Uitspraak ingezonden door: Maarten Schut, Kennedy Van der Laan Advocaten

Geen inbreuk door Ziggo op octrooi voor ‘servicenetwerk'

Rechtbank Den Haag , IEF 21359; https://ie-forum.nl/artikelen/geen-inbreuk-door-ziggo-op-octrooi-voor-servicenetwerk

Rb. Den Haag 5 april 2023, IEF21359; ECLI:NL:RBDHA:2023:4853 (Marchfun tegen Ziggo) Marchfun is de houdster van Europees octrooi, ook wel bekend als EP 170, dat betrekking heeft op een 'servicenetwerk'. Ziggo c.s., onderdeel van VodafoneZiggo Group, biedt in Nederland abonnementen aan voor radio, televisie en internet. Ziggo heeft zogenaamde WifiSpots ontwikkeld om haar internetgebruikers buiten hun privéomgeving toegang tot internet te bieden. 

Marchfun beweert dat Ziggo inbreuk maakt op haar octrooi met betrekking tot het gebruik van een servicenetwerk in de vorm van publieke WifiSpots. Het octrooi betreft een werkwijze en systeem voor de overdracht van spraakdata of data via één servicenetwerk en daarmee verbonden mobiele netwerken. Marchfun vordert jegens Ziggo een verbod om direct of indirect inbreuk te maken op EP 170.

IEF 21331

Hanwha tegen LONGi NL: inbreuk op het octrooi?

Rechtbank Rotterdam 28 mrt 2023, IEF 21331; ECLI:NL:RBROT:2023:2715 (Hanwha tegen LONGi NL), https://ie-forum.nl/artikelen/hanwha-tegen-longi-nl-inbreuk-op-het-octrooi

Rechtbank Rotterdam 28 maart 2023, IEF 21331; ECLI:NL:RBROT:2023:2715 (Hanwha tegen LONGi NL) Hanwha stelt dat LONGi NL inbreuk heeft gemaakt op hun octrooi en daarom onrechtmatig heeft gehandeld. Hanwha baseert dit onder andere op facturen en processen-verbaal van bewijsbeslag. De voorzieningenrechter oordeelt echter dat enkel op basis van de facturen niet kan worden aangenomen dat LONGi NL inbreuk heeft gemaakt op het octrooi. Uit de processen-verbaal lijkt wel te kunnen worden afgeleid dat LONGi NL de rechterlijke verboden heeft overtreden en daarom het octrooi heeft geschonden. Maar omdat Hanwha te weinig concreet heeft gemaakt welke stukken zij wil inzien en er getwijfeld wordt aan de spoedeisendheid, wordt de inzagevordering afgewezen. De voorzieningenrechter overweegt dat, op grond van de in conventie besproken processen-verbaal van de deurwaarder, summierlijk aannemelijk is dat LONGi NL inbreuk op het octrooi heeft gemaakt en dwangsommen heeft verbeurd. 

IEF 21328

Uitspraak ingezonden door Jarieke Timmerman en Jaap Bremer, BarentsKrans

Maakt een toegangsnaald zelfstandig onderdeel uit van de naaldgeleider?

Hof Den Haag 28 mrt 2023, IEF 21328; (Corbin tegen Pelvitec c.s.), https://ie-forum.nl/artikelen/maakt-een-toegangsnaald-zelfstandig-onderdeel-uit-van-de-naaldgeleider

Gerechtshof Den Haag 28 maart 2023, IEF 21328; C/09/619229 / KG ZA 21-974 (Corbin tegen Pelvitec c.s.) De zaak betreft de handhaving door Corbin van EP 3 125 811, dat een naaldgeleider onder bescherming stelt die in combinatie met een handheld ultrasone sonde gebruikt wordt bij de uitvoering van transperineale prostaatbiopsies. In een bijzonder goed en gedetailleerd gemotiveerd arrest legt het Hof de octrooiconclusies zo uit, dat de toegangsnaald, anders dan Corbin had gesteld, geen onderdeel – geen structureel kenmerk -  vormt van het geclaimde apparaat, de naaldgeleider. Dat betekende dat de geclaimde naaldgeleider volledig geanticipeerd werd door een in de stand van de techniek reeds langere tijd bekende naaldgeleider, de UA1232. Het Hof acht het octrooi dan ook voorshands niet nieuw en dus nietig en bekrachtigt het vonnis van de Voorzieningenrechter.

IEF 21299

Heeft gedaagde recht op betaling van de royalty’s?

Rechtbank Amsterdam 1 mrt 2023, IEF 21299; ECLI:NL:RBAMS:2023:1173 (AAA tegen gedaagde), https://ie-forum.nl/artikelen/heeft-gedaagde-recht-op-betaling-van-de-royalty-s

Rechtbank Amsterdam 01 maart 2023, IEF 21299; ECLI:NL:RBAMS:2023:1173 (AAA tegen gedaagde) In deze zaak tussen AAA en gedaagde wordt betwist of gedaagde nog recht heeft op royalty's uit de Sublicentieovereenkomst, nu de octrooien zijn verlopen en AAA geen licentie nodig heeft gehad. Gedaagde beweert van wel, omdat AAA zijn octrooien heeft gebruikt om Lutathera te ontwikkelen. Gedaagde vordert nakoming. Subsidiair vordert gedaagde schadevergoeding op grond van ongerechtvaardigde verrijking van AAA. De rechtbank oordeelt dat de Sublicentieovereenkomst tijdig is verzonden, maar dat gedaagde niet heeft voldaan aan een verplichting uit de Hoofdlicentieovereenkomst. Toch kan Novartis geen aanspraak maken op de gevolgen van deze tekortkoming. De rechtbank oordeelt dat er geen beperkingen zijn ten aanzien van het betalen van royalty's na het verlopen van het octrooi en dat octrooien slechts voor beperkte tijd exclusieve rechten bieden. De Brulotte-regel beschermt de exclusieve rechten op een uitvinding gedurende de beperkte periode van het octrooi, waarna de uitvinding in het publieke domein valt. Het betalen van royalty's na het verlopen van het octrooi is niet onaanvaardbaar, volgens de rechtbank. AAA is verplicht om de royalty's aan gedaagde te betalen volgens de Sublicentieovereenkomst die BioSynthema had gesloten. Gedaagde heeft zijn rechten op de aanvankelijke uitvinding behouden, ondanks de overname van BioSynthema door AAA. 

IEF 21291

Brief minister EZK: start United Patent Court (UPC)

Vanaf 1 juni 2023 zal het Europese octrooisysteem efficiënter en eenvoudiger worden door de introductie van het unitair octrooi en de oprichting van het United Patent Court (UPC), zo schrijft de minister van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de tweede kamer. Nederland gaat deelnemen aan het UPC met een lokale visie in Den Haag.

Het unitair octrooi biedt de mogelijkheid om via één registratie octrooibescherming te verkrijgen in vrijwel alle lidstaten van de Europese Unie. Door het unitair octrooi en het UPC zullen nationale validaties en de daaraan verbonden administratieve verplichtingen (en vertaaleisen) niet langer nodig zijn. Middels het UPC kan bij één instantie een uitspraak worden verkregen ten aanzien van de geldigheid van of inbreuk op een Europees octrooi met werking in vrijwel heel Europa. Hiermee worden afzonderlijke, parallelle nationale procedures in de toekomst vermeden.