Octrooirecht  

IEF 21772

Geschil over de rechtmatige houder van aangevraagde octrooirechten

Rechtbanken 7 nov 2023, IEF 21772; ECLI:NL:RBROT:2023:10394 (Soniq tegen gedaagde), https://ie-forum.nl/artikelen/geschil-over-de-rechtmatige-houder-van-aangevraagde-octrooirechten

Rechtbank Rotterdam 7 november 2023, IEF 21772; ECLI:NL:RBROT:2023:10394 (Soniq Force tegen gedaagden). Deze zaak gaat over een octrooiaanvraag in de Verenigde Staten. Soniq Force stelt dat gedaagden in strijd met tussen partijen gesloten overeenkomsten handelen door de uitvinding uit de octrooiaanvraag te exploiteren en/of derden dat te laten doen. Gedaagden zijn de uitvinders van de SSD-techniek. Tussen gedaagden en Sonic Force bestaat een overeenkomst. Met deze overeenkomst verkrijgt Sonic Force een machine en licentie om de SSD-techniek toe te passen. Naast deze overeenkomst is er een tweede overeenkomst, de overdrachtsovereenkomst. Deze laatste overeenkomst heeft als strekking dat Soniq Force de aangevraagde octrooirechten koopt van rechthebbenden. De rechtsgeldigheid van deze overeenkomst is in het geding in deze zaak.

IEF 21770

Octrooi op combinatie valsartan en sacubitril is inventief

Rechtbank Den Haag 25 okt 2023, IEF 21770; ECLI:NL:RBDHA:2023:15905 (Synthon tegen Novartis), https://ie-forum.nl/artikelen/octrooi-op-combinatie-valsartan-en-sacubitril-is-inventief

Rechtbank Den Haag 25 oktober 2023, IEF 21770, LS&R 2222; ECLI:NL:RBDHA:2023:15905 (Synthon tegen Novartis) In deze zaak wordt de inventiviteit van een octrooi op een geneesmiddel voor de behandeling van hypertensie en/of hartfalen getoetst. Dit octrooi van Novartis beschermt de combinatie van de stoffen valsartan (een ‘ARB’) en sacubitril (een ‘NEP-remmer’). Volgens Synthon is het octrooi ongeldig, want het zou op de prioriteitsdatum voor de gemiddelde vakpersoon voor de hand liggen om valsartan en sacubitril te combineren en deze combinatie toe te passen in de behandeling van hypertensie en/of hartfalen. Synthon vordert vernietiging van het Nederlandse deel van het octrooi en vernietiging, althans nietigverklaring van het ABC.

IEF 21769

Octrooi op doseringsregime van antistollingsmiddel rivaroxaban is geldig

Rechtbank Den Haag 1 nov 2023, IEF 21769; ECLI:NL:RBDHA:2023:16452 (SANDOZ B.V. tegen BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH), https://ie-forum.nl/artikelen/octrooi-op-doseringsregime-van-antistollingsmiddel-rivaroxaban-is-geldig

Rechtbank Den Haag 1 november 2023, IEF 21769, LS&R 2221; ECLI:NL:RBDHA:2023:16452 (Sandoz tegen Bayer) Deze zaak gaat over een vordering van Sandoz om het Nederlandse deel van het EP 961 octrooi, dat in bezit is van Bayer, te vernietigen. Tegen deze vordering voert Bayer verweer strekkende tot afwijzing van de vordering. In deze zaak dient er gekeken te worden of het octrooi van Bayer inventief is.

IEF 21768

Vernietiging van octrooien op marien pijplijnlegsysteem

Rechtbank Den Haag 8 nov 2023, IEF 21768; ECLI:NL:RBDHA:2023:16624 (IHC tegen Huisman c.s.), https://ie-forum.nl/artikelen/vernietiging-van-octrooien-op-marien-pijplijnlegsysteem

Rechtbank Den Haag 8 november 2023, IEF 21768; ECLI:NL:RBDHA:2023:16624 (IHC tegen Huisman c.s.) Huisman is een werkmaatschappij die zich onder meer toelegt op het vervaardigen van producten voor de energiebranche. Itrec houdt de intellectuele eigendomsrechten. Itrec en Huisman behoren tot het Huismanconcern (hierna: Huisman c.s.). IHC is een werkmaatschappij die zich onder meer richt op het ontwikkelen van schepen. Itrec is houdster van de Europese octrooien EP 050 en EP 070. Dit zijn octrooien op een marien pijpleiding installatie systeem. Een dergelijk systeem is door IHC gebouwd op een van haar schepen. Huisman c.s. heeft vervolgens conservatoir derdenbeslag gelegd op de bankrekeningen van IHC.

IEF 21762

Hoge Raad verwerpt het beroep van Menzis

Hoge Raad 3 nov 2023, IEF 21762; ECLI:NL:HR:2023:1513 (Menzis/AstraZeneca), https://ie-forum.nl/artikelen/hoge-raad-verwerpt-het-beroep-van-menzis

Hoge Raad 3 november 2023, IEF 21762, LS&R 2218; ECLI:NL:HR:2023:1513 (Menzis tegen AstraZeneca).  Voorafgaand aan deze cassatiezaak hebben partijen geprocedeerd bij het gerechtshof Den Haag [zie IEF 20449, LS&R 2013]. In deze zaak heeft het hof het vonnis van de rechtbank vernietigd en geoordeeld dat AstraZeneca niet onrechtmatig handelde na vernietiging van haar octrooi wegens gebrek aan inventiviteit. Menzis heeft tegen het arrest van het hof beroep in cassatie ingesteld. Vervolgens is er een conclusie van de advocaat-generaal geweest die strekt tot verwerping van het cassatieberoep [zie IEF 21571, LS&R 2196].

IEF 21753

Gedaagde moet inschrijving octrooi van Magic Coffee naar eiser sturen

Rechtbank Noord-Holland 7 mrt 2023, IEF 21753; ECLI:NL:RBNHO:2023:9686 (Eiser tegen gedaagde), https://ie-forum.nl/artikelen/gedaagde-moet-inschrijving-octrooi-van-magic-coffee-naar-eiser-sturen

Vzr. Rb. Noord-Holland 7 maart 2023, IEF 21753; ECLI:NL:RBNHO:2023:9686 (Eiser tegen gedaagde). Eiser en gedaagde zijn beide bestuurders en aandeelhouders in Magic Coffee International (hierna: MC International). MC International is de enige bestuurder en aandeelhouder in de besloten vennootschap Magic Coffee Nederland (hierna: MC Nederland). MC International en MC Nederland zijn opgericht met het doel om een koffieconcentraat waarop een octrooi is verkregen op de markt te brengen en te exploiteren. Er is een conflict ontstaan in de vennootschap naar aanleiding waarvan een onderzoek door de Ondernemingskamer is ingesteld, waarbij de Ondernemingskamer bestuurders heeft geschorst. Eiser heeft gedaagde gesommeerd om financiële stukken toe te zenden, zodat eiser de administratie op orde kan stellen. Gedaagde heeft toen een bestand toegestuurd dat niet te openen was, waarop eiser heeft verzocht een te openen bestand te sturen. Gedaagde heeft hier niet meer op gereageerd.

IEF 21751

UPC processtukken zijn in beginsel openbaar

Unified Patent Court (UPC) 17 okt 2023, IEF 21751; UPC_ CFI_11/2023 (Ocado innovation limited tegen autostore ), https://ie-forum.nl/artikelen/upc-processtukken-zijn-in-beginsel-openbaar

UPC Nordic-Baltic, IEF 21751; UPC_ CFI_11/2023 (Ocado innovation limited tegen Autostore). In juni 2023 heeft Ocado Innovation een inbreukprocedure gestart tegen Autostore, omdat in bepaalde staten inbreuk was gemaakt op haar octrooi. Echter, voordat de dagvaarding werd betekend, informeerde eiser de rechtbank dat er een schikking was getroffen tussen partijen. Gedaagden accepteerden de schikking en hadden geen bezwaar tegen beëindiging van de procedure. Daarna zijn parallelle procedures tussen dezelfde partijen op basis van andere octrooien gestart en ingetrokken bij de lokale afdelingen van het Hof in Düsseldorf en Milaan.

IEF 21741

Uitspraak ingezonden door Rogier de Vrey, CMS.

Afwijkende vorm drukvat stoomschilmachine Kiremko maakt geen inbreuk op octrooi Tomra

Hof Den Haag 10 okt 2023, IEF 21741; 200.309.633/01 (Tomra tegen Kiremko), https://ie-forum.nl/artikelen/afwijkende-vorm-drukvat-stoomschilmachine-kiremko-maakt-geen-inbreuk-op-octrooi-tomra

Hof Den Haag 10 oktober 2023, IEF 21741; 200.309.633/01 (Tomra tegen Kiremko). Tomra en Kiremko zijn fabrikanten van verwerkingsmachines voor aardappels. Tomra heeft een Europees octrooi op een drukvat voor stoombehandeling van te schillen producten in een stoomschilsysteem. Het drukvat heeft de vorm van een bol met tegenover elkaar gelegen afgeplatte zijvlakken en heeft een inwendige hefvoorziening. Kiremko is fabrikant van de stoomschilmachine ‘Strata Invicta’ en brengt deze onder meer in Nederland op de markt. Kiremko heeft Tomra gedagvaard en gevorderd te verklaren voor recht dat de Strata Invicta van Kiremko niet onder de beschermingsomvang van het octrooi valt en dat zij geen inbreuk maakt op het octrooi van Tomra. Tomra heeft in reconventie gevorderd Kiremko te verbieden inbreuk te maken op het Nederlandse deel van het octrooi. In eerste aanleg is Kiremko in het gelijk gesteld [zie IEF 20745]. Tomra is hiertegen in hoger beroep gegaan.

IEF 21739

UPC behandelt preliminary objections in de hoofdzaak

Unified Patent Court (UPC) 4 okt 2023, IEF 21739; UPC_CFI_252/2023 (Harvard College tegen NanoString), https://ie-forum.nl/artikelen/upc-behandelt-preliminary-objections-in-de-hoofdzaak

UPC München 4 oktober 2023, IEF 21739; UPC_CFI_252/2023 (NanoString tegen Harvard). Verweerder Harvard voert aan dat het UPC München niet bevoegd is, omdat reeds een vordering tot herroeping tegen dit octrooi aanhangig is bij de Duitse federale octooirechtbank. Volgens Harvard lijken eisers in beide rechtzaken op elkaar omdat ze dezelfde eisen hebben en onlosmakelijk verbonden zijn. NanoString stelt daartegen dat de internationale bevoegdheid van het UPC alleen behandeld dient te worden in het kader van een Preliminary objection. De preliminary objections dienen alleen besproken te worden bij de vraag of het UPCA van toepassing is op een octrooiaanvrage en/of een octrooi is uitgesloten. NanoString voert aan dat eiser in het UPC beroep en NanoString niet dezelfde onderneming zijn en het daarom onredelijk zou zijn om het recht van NanoString om het octrooi aan te vallen onnodig te beperken.

IEF 21736

Gedaagde voert geen verweer; Nederlands octrooi vernietigd

Rechtbank Den Haag 30 aug 2023, IEF 21736; ECLI:NL:RBDHA:2023:12987 (Eiser tegen gedaagde), https://ie-forum.nl/artikelen/gedaagde-voert-geen-verweer-nederlands-octrooi-vernietigd

Rb. Den Haag 30 augustus 2023, IEF 21736; ECLI:NL:RBDHA:2023:12987 (Eiser tegen gedaagde). Gedaagde heeft een octrooiaanvraag ingediend voor een “Method for the preparation of a biodegradable article”, waarvan het octrooi in 2017 verleend is. In het octrooischrift zijn eiser en gedaagde vermeld als octrooihouders. In het octrooiregister is alleen gedaagde als aanvrager/octrooihouder vermeld. In het octrooischrift, de aanvraag en het octrooiregister is eiser als uitvinder vermeld. Het Europees octrooibureau heeft in het internationale geldigheidsonderzoek vermeld dat de conclusies van het octrooi niet nieuw, en in ieder geval niet inventief zijn. Onder inroeping van de prioriteit van de Nederlandse octrooiaanvrage heeft gedaagde in 2017 een internationale octrooiaanvraag ingediend. Ten behoeve van de Europese aanvrage is het aantal conclusies gereduceerd van 39 naar 15. Eiser heeft octrooicentrum Nederland (hierna: OCNL) verzocht om advies omtrent de toepasselijkheid van de nietigheidsgronden op het octrooi. Het OCNL heeft geconcludeerd dat conclusies 1 tot en met 34 vernietigbaar zijn vanwege gebrek aan inventiviteit en dat conclusies 35 tot en met 39 vernietigbaar zijn wegens gebrek aan nieuwheid. Ten aanzien van conclusies 35 tot en met 39 is ook geconcludeerd dat deze niet inventief zijn. Eiser vordert vernietiging van het octrooi onder verwijzing naar het advies van OCNL wegens gebrek aan nieuwheid en inventiviteit. Gedaagde heeft geen verweer gevoerd, waardoor de rechter het octrooi vernietigt. Gedaagde verzoekt wel om compensatie van de kosten van de procedure, maar hier ziet de rechter geen aanleiding toe.