Auteursrechtdebat  

IEF 21282

Artikel ingezonden door Prof. mr. D.J.G. Visser, Visser Schaap & Kreijger

AI kunst, auteursrecht, bewijslast en informatieplicht

'Er rust geen auteursrecht op ‘kunstwerken’ die volledig door kunstmatige intelligentie (een ‘generatief AI-programma’) zijn gemaakt, zonder creatieve menselijke instructie en/of zonder creatieve menselijke nabewerking. Voor auteursrechtelijke bescherming is nodig dat er sprake is ‘van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes, en die aldus voortbrengsel is van de menselijke geest’, aldus de Hoge Raad in 2008.

Hoe gedetailleerd en creatief de instructie aan een kunstmatige intelligentie moet zijn om het resultaat auteursrechtelijk beschermd te doen zijn is nog onduidelijk. Daar bestaat nog geen ervaring mee. Er is geen rechtspraak of vergelijkingsmateriaal.

IEF 20079

Artikel ingezonden door Alfredo dos Santos Gil, Nederlandse Publieke Omroep (NPO), op persoonlijke titel geschreven.

Alfredo dos Santos Gil: Reproduceren zonder reproductie

Na het wat voorzichtige bericht van Sena dat nog wordt nagedacht over de gevolgen van het Atresmedia-arrest van het HvJ EU van alweer 18 november 2020 [IEF 19610] zijn intussen uitgebreidere annotaties verschenen. Een aftrap deed Wigman met zijn commentaar [IEF 19622] onder de galmende kop: Dreun voor Sena!
Na lezing van de commentaren is eerder sprake van een zevenklapper van vragen, onzekerheden en verrassende constateringen. Dat brengt partijen in de praktijk in een lastig parket hoe hiermee om te gaan. Hieronder geef ik de inhoud weer van de uitspraak en ga ik onder meer in op aspecten uit de commentaren, die vooral tot verdere vragen leiden. Ook zeg ik wat over de rechtsontwikkeling in de Unie door deze uitspraak.
Lees hier verder. 

 
IEF 19373

NVJ: Auteurswet functioneert slecht

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) heeft afgelopen week een brief gestuurd aan de Raad voor de Rechtspraak, de Orde van Advocaten en de betrokken ministers van Justitie waarin zij hun zorgen uiten over de wijze waarop de rechterlijke macht de Auteurswet toepast. In de loop der tijd is de auteursrechtbescherming beperkter geworden door de manier waarop auteursrechtschendingen door de rechtspraak worden beoordeeld. Dit zorgt ervoor dat (foto)journalisten hun werk niet goed kunnen beschermen. Het probleem zit vooral in de vergoedingen die worden toegekend bij auteursrechtschendingen. Deze zijn vaak zo laag, dat (grote) bedrijven het risico - dat het stelen van een foto meebrengt - vaak nemen. Daarnaast is een rechtszaak beginnen vaak niet meer lonend omdat het om zulke kleine bedragen gaat. Grote techbedrijven als Youtube en Facebook spelen een grote rol in dit probleem, omdat zij vrijwel nooit financieel verantwoordelijk zijn bij dergelijke inbreuken. Lees hier de volledige brief.

IEF 19120

Artikel ingezonden door Frans-Jan Hulsbergen, Le Poole & Bekema.

Frans-Jan Hulsbergen: the saga continues, het embedden van content en het auteursrecht

Al jarenlang bestaat discussie over de vraag of het embedden van auteursrechtelijke werken op het internet een auteursrechtinbreuk oplevert of niet. Recentelijk heeft de Rechtbank Amsterdam (Rb. Amsterdam 12 maart 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:1721) geoordeeld dat het feit dat een foto en een recept embedded waren op een website, niet in de weg staat aan het oordeel dat sprake was van een auteursrechtinbreuk [IEF 19104]. Als deze uitspraak gevolgd wordt, zou dit grote gevolgen hebben voor de mogelijkheid van het embedden van auteursrechtelijk beschermde content. In deze blog bespreekt Frans-Jan Hulsbergen wat embedden precies is en hoe in de (Europese) rechtspraak tegen het embedden van auteursrechtelijk beschermde content wordt aangekeken.

Lees verder op Lepoolebekema.nl.

IEF 18904

Wijken formaliteitsvereiste vloeit voort uit systematiek Berner Conventie

Hoge Raad 15 nov 2019, IEF 18904; ECLI:NL:PHR:2019:1199 (Montis tegen verweerster), https://ie-forum.nl/artikelen/wijken-formaliteitsvereiste-vloeit-voort-uit-systematiek-berner-conventie

Parket bij HR 15 november 2019, IEF 18904, IEFbe 3012; ECLI:NL:PHR:2019:1199 (Montis tegen verweerster) Internationaal auteursrecht. Vervolg HR 13 december 2013 ECLI:NL:HR:2013:1881. Is, na het verstrijken van de in art. 7 lid 4 Berner Conventie bedoelde termijn, het vereiste van een instandhoudingsverklaring als bedoeld in art. 21 lid 3 (oud) Benelux Tekeningen- en Modellenwet in strijd met het formaliteitenverbod in art. 5 lid 2 Berner Conventie? Volgens de Hoge Raad moet het formaliteitsvereiste na het verstrijken van 25 jaar wijken voor een andersluidende regeling in het nationale recht als het gaat om werken van toegepaste kunst die alleen in het nationale recht worden beschermd.

IEF 18715

Debat “De waarde van het auteursrecht”

Tijdens de bijeenkomst op donderdagmiddag 10 oktober zullen twee korte voorlichtingsfilms en een publicatie over auteurs- en naburig recht gepresenteerd worden. Daarnaast organiseren wij een debat met zowel makers, producenten als politici onder leiding van journalist Frénk van der Linden. Onder meer de Kamerleden Peter Kwint (SP), Niels van den Berge (GroenLinks) zullen daarbij aanwezig zijn.
Het inkomen van makers en werkenden in de cultuur staat hoog op de politieke agenda. Het feit dat in de culturele sector sprake is van zeer scheve arbeidsverhoudingen wordt breed als een probleem ervaren, binnen de Tweede Kamer en binnen het kabinet. Het auteurs- en naburig recht is voor auteurs en artiesten essentieel voor het verkrijgen van inkomen, maar lijkt daarbij soms onderbelicht.

IEF 18283

Bijdrage ingezonden door Martine Bakx, Artoek.

Auteursrechtdebat: Kromspraak - foto legbatterijkip

Voor wie mijn kennismaking met het recht gevolgd heeft... er is vonnis gewezen [red IEF 18274]. Teleurstellend. Het blijft voor mij onbegrijpelijk dat je voor zoiets onbenulligs voor de rechter gesleept kunt worden en dat rechters meegaan in de absurde bedragen die claimclubs als Permission Machine opvoeren als misgelopen licentievergoeding. Volgen rechters het nieuws niet waarin bedragen voor Hollandse Hoogte en ANP voorbijkomen van enkele tientjes voor foto's in opdracht en €0,19 voor al bestaande foto's? Weten rechters niet dat je stockfoto's kunt kopen voor een paar euro?

IEF 18270

Artikel ingezonden door Erwin Angad-Gaur, VCTN en Ntb

Gezamenlijk advies auteurs en muziekuitgevers aan minister

Tijdens de paneldiscussie over ‘collectief onderhandelen – de stand van zaken’ op Noorderslag maakten auteurs en uitgevers bekend in december een gezamenlijk advies aan de minister van Cultuur te hebben gezonden. Het advies behelst vaststelling van een minimale redelijke vergoeding voor muziekauteurs van tweederde van het muziekauteursrecht, voor alle audio- en audiovisuele exploitatie. Daarnaast kwamen zij een Code of Conduct overeen waarin een aantal afspraken werd gemaakt over redelijke contractvoorwaarden in muziekuitgavecontracten.

IEF 18162

Erwin Angad-Gaur over het auteursrechtdebat in Muziekwereld

, IEF 18162; https://ie-forum.nl/artikelen/erwin-angad-gaur-over-het-auteursrechtdebat-in-muziekwereld

Muziekwereld 4, 2018. Zoals wij in Muziekwereld al meerdere malen schreven: dit jaar was het jaar voor een eerste ‘tussenevaluatie’ van het nieuwe Auteurscontractenrecht. Een wettelijke bescherming van auteurs en artiesten tegen onredelijke contractvoorwaarden. De wet was een eerste stap, maar het kon nog veel beter, vond ook een deel van de Tweede Kamer. Uiteindelijk vond op 4 oktober een algemeen overleg Auteursrecht in de Tweede Kamer plaats, dat grotendeels in het teken stond van de resultaten (en vooral het gebrek aan resultaten) van de nieuwe wet, die over twee jaar volledig geëvalueerd zal worden. Lees verder.

IEF 17867

Rapport technopolis over beschermingsmechanismen op het gebied van intellectueel eigendom met betrekking tot medicijnen

Technopolis Group, Effects of supplementary protection mechanisms for pharmaceutical products, May 2018. Op 1 mei 2018 heeft het Technopolis Group een rapport uitgebracht over beschermingsmechanismen op het gebied van intellectueel eigendom met betrekking tot medicijnen. Om de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen te stimuleren, bestaan ​​er verschillende vormen van beschermingsmechanismen die bedrijven uitgebreide monopolierechten geven. Dit omvat aanvullende beschermingscertificaten (SPC's). Zoals SPC’s’die de octrooibescherming voor geneesmiddelen met maximaal vijf jaar verlengen. Pediatrische uitbreidingen van SPC’s zoals wettelijke bescherming in de vorm van gegevens en marktexclusiviteit, evenals wettelijke bescherming in de vorm van de weesgeneesmiddelenverordening die de ontwikkeling van geneesmiddelen voor de behandeling van zeldzame ziekten wil bevorderen.