IEF 21216
7 februari 2023
Uitspraak

IE-beding overtreden met het aanvragen van het octrooi

 
IEF 21215
7 februari 2023
Uitspraak

Rechter beslist over inbreuk op merkrechten en auteursrechten

 
IEF 21214
6 februari 2023
Uitspraak

Enkel de springtafel geniet auteursrechtelijke bescherming

 
IEF 21194

Combinatie magneten nawerkbaar beschreven?

Rechtbank Den Haag 18 jan 2023, IEF 21194; ecli:NL:RBDHA:2023:212 (Advanced Bionics tegen Med-El), https://ie-forum.nl/artikelen/combinatie-magneten-nawerkbaar-beschreven

Rechtbank Den Haag 18 januari 2023, IEF 21194; ECLI:NL:RBDHA:2023:212 (Advanced Bionics tegen Med-El) Advanced Bionics en Med-El zijn in een rechtszaak betrokken over de vraag of het product van Advanced Bionics inbreuk maakt op het octrooi EP 605 B9 van Med-El. Advanced Bionics stelt dat hun product niet valt onder dit octrooi omdat de term "schijfvorm" in het octrooi uitsluitend verwijst naar een eendelige magneet en omdat de in het octrooischrift beschreven combinatie van magneten niet nawerkbaar beschreven is. Med-El claimt dat de combinatie van de titaniumbehuizing met daarin de magneten als een vlakke schijf moet worden beschouwd. De rechtbank heeft geoordeeld dat het product van Advanced Bionics niet valt onder de beschermingsomvang van het Nederlandse deel van EP 3 138 605 omdat het niet op technisch equivalente wijze voorzien is in de oplossing van het door het octrooi gestelde probleem. Van letterlijke inbreuk is derhalve geen sprake.

IEF 21192

Authentieke teststrips omgepakt in nagemaakte VS-verpakkingen

Rechtbank Den Haag 30 nov 2022, IEF 21192; ecli:NL:RBDHA:2022:12897 (Abbott c.s. tegen HTG Health & Beauty c.s.), https://ie-forum.nl/artikelen/authentieke-teststrips-omgepakt-in-nagemaakte-vs-verpakkingen

Rechtbank Den Haag 30 november 2022, IEF 21192; ECLI:NL:RBDHA:2022:12897 (Abbott c.s. tegen HTG Health & Beauty c.s.) Abbott c.s. procedeerde in deze zaak tegen verschillende partijen. Zij procedeerde tegen HTG Health & Beauty c.s. wegens verkoop van nagemaakte Abbott Freestyle diabetes teststrips in de EU. De rechtbank heeft beslist dat Abbott c.s. niet kan bewijzen dat HTG Health & Beauty betrokken is bij de verkoop van nagemaakte Abbott Freestyle diabetes teststrips in de EU. HTG Health & Beauty kan dus niet aansprakelijk worden gehouden. Kamstra c.s. werd vervolgens door Abott c.s. beschuldigd van inbreuk op de Abbott Uniemerken middels de verkoop van nagemaakte Amerikaanse verpakkingen van Freestyle teststrips in de EU. De rechtbank heeft vastgesteld dat Kamstra inderdaad inbreuk heeft gemaakt. Abbott c.s. wordt derhalve vergoed voor de schade die zij heeft geleden. PHI werd vervolgens beschuldigd van inbreuk op de Abbott Uniemerken door het vervoeren, opslaan, in- en uitvoeren van nagemaakte Amerikaanse verpakkingen van Freestyle teststrips in de EU, maar de rechtbank stelt vast dat PHI alleen behulpzaam was bij de in- en uitvoer van de teststrips en niet zelf in eigen naam handelde, daarom heeft PHI geen inbreuk gemaakt op de Abbott Uniemerken en kan zij dus niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inbreuk. De rechtbank stelt daarentegen wel vast dat PHI onrechtmatig heeft gehandeld door de opslag van de USA-Freestyle teststrips, haar betrokkenheid bij in- en uitvoer daarvan en het regelen van het vervoer van deze teststrips naar Southeastern, omdat PHI wist dat de teststrips werden verscheept als 'plastic sheet' of 'plastic sheets', een verhullende omschrijving die kan wijzen op een bewuste poging om de echte aard van de goederen te verbergen. Hiermee is onrechtmatig gehandeld jegens Abbott c.s. 

IEF 21191

Uitspraak ingezonden door Bertil van Kaam en Jacintha van Dorp, Van Kaam

Auteursrechtinbreuk door verkoop van reproducties

Rechtbank Amsterdam 18 jan 2023, IEF 21191; ecli:NL:RBAMS:2023:175 (Eiser tegen gedaagde), https://ie-forum.nl/artikelen/auteursrechtinbreuk-door-verkoop-van-reproducties

Rechtbank Amsterdam 18 januari 2023, IEF 21191; ECLI:NL:RBAMS:2023:175 (eiser tegen gedaagde) In deze zaak staat centraal de vraag of gedaagde inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van eiser door reproducties van zijn werken te verkopen of weg te geven. Eiser stelt dat hij nooit toestemming heeft gegeven voor het maken van reproducties en gedaagde betwist dit maar kan dit niet onderbouwen. De rechtbank verklaart dat er sprake is van een auteursrechtinbreuk en geeft eiser het bevel om gedaagde te stoppen met de auteursrechtinbreuken en Catawiki te verzoeken om de advertenties van gedaagde te verwijderen. De omvang van de auteursrechtinbreuk is onduidelijk. Eiser denkt dat gedaagde mogelijk 900 reproducties in zijn bezit heeft gehad en/of verkocht, terwijl gedaagde beweert dat hij er maximaal 25 heeft gehad. Er worden inzagevorderingen toegewezen om de omvang van de auteursrechtinbreuk te achterhalen.

IEF 21190

Verbod op het gebruik van de handelsnaam

Hof Amsterdam 17 jan 2023, IEF 21190; ecli:NL:GHAMS:2023:84 (appellante tegen Next), https://ie-forum.nl/artikelen/verbod-op-het-gebruik-van-de-handelsnaam

Gerechtshof Amsterdam 17 januari 2023, IEF 21190; ECLI:NL:GHAMS:2023:84 (appellante tegen Next) Next Fatfreeze Clinics B.V. (hierna: Next) is in deze zaak opgekomen tegen het gebruik van de handelsnaam "First Fatfreeze Clinics" door [appellante] voor haar vestiging in Amsterdam. De rechter heeft een verbod opgelegd voor deze naam alleen voor de vestiging in Amsterdam. In hoger beroep eist Next een verbod op deze naam voor heel Nederland. De rechter heeft bepaald dat Next voldoende spoedeisend belang had in een verbod op het gebruik van de handelsnaam First Fatfreeze Clinics door [appellante] voor haar vestiging in Amsterdam, omdat deze vestiging dicht bij die van Next was geopend. Next kan zich beroepen op oudere handelsnaamrechten omdat zij de onderneming eerder heeft ingeschreven bij de Kamer van Koophandel dan [appellante]. De rechter besliste dat het gebruik van deze naam door [appellante] verwarring oplevert met de handelsnaam van Next en verbiedt daarom ook het gebruik van de domeinnaam firstfatfreeze.nl en het bijbehorende e-mailadres.

IEF 21185

IE-diner 2023 - Start het jaar in stijl!

 

Met DJ Daniël Haije en ceremoniemeester Bernt Hugenholtz kijken we uit naar een sprankelende avond tijdens het IE-diner 2023. De Kapel van Hotel Arena is op donderdag 26 januari opnieuw ingericht voor een sfeervolle avond vol anekdotes, goede gesprekken, wijn en muziek. Met tussen de gangen door originele inzichten van IE vakgenoten.
Neem uw kantoorgenoten mee voor een bijzondere opening van het jaar, en start 2023 in stijl!

 

IEF 21189

Geen belang bij hoger beroep

Hof Den Haag 31 mei 2022, IEF 21189; ecli:NL:GHDHA:2022:2748 (Sonos tegen Google ), https://ie-forum.nl/artikelen/geen-belang-bij-hoger-beroep

Gerechtshof Den Haag 31 mei 2022, IEF 21189; ECLI:NL:GHDHA:2022:2748 (Sonos tegen Google) Google heeft Sonos gedagvaard en gevorderd een verbod tegen inbreuk op buitenlandse delen van Europees octrooi 1 579 621. Sonos heeft een onbevoegdheidsverweer gevoerd omdat Google zich niet beroept op een Nederlands deel van het octrooi. De rechtbank Den Haag verwijst de zaak naar de rechtbank Midden-Nederland, waar Sonos wenst dat de procedure op grond van reguliere procesreglement plaatsvindt in plaats van het VRO-regime. Sonos heeft geen belang meer bij haar hoger beroep tegen het Onbevoegdheidsvonnis omdat de vorderingen van Google zijn afgewezen en het procederen onder het VRO-regime niet meer ongedaan kan worden gemaakt en ook in verband met de proceskosten voor Sonos. Daarom zal Sonos niet-ontvankelijk worden verklaard in haar hoger beroep.

IEF 21188

Uitspraak ingezonden door Josine van den Berg en Sjo Anne Hoogcarspel, Mount Law

Normaal gebruik van het merk

Hof Den Haag 17 jan 2023, IEF 21188; (GIA tegen Gallup), https://ie-forum.nl/artikelen/normaal-gebruik-van-het-merk

Gerechtshof Den Haag 17 januari 2023, IEF 21188; 200.281.622/01 en 200.282.103/01 (GIA tegen Gallup) Het gaat in deze zaak om de vraag of Gallup haar merken normaal heeft gebruikt in de zin van artikel 2.26 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) (thans artikel 2.23bis BVIE). Marktonderzoeken en opinieonderzoeken zijn geen voldoende duidelijk van elkaar te onderscheiden termen en daarom geen logische zelfstandige subcategorieën. Anders dan GIA aanvoert, is er geen sprake van (uitsluitend) handelsnaamgebruik, maar blijkt uit de door Gallup overgelegde stukken dat door gebruik van de naam Gallup onmiskenbaar een verband wordt gelegd met de door Gallup onder de Dienstmerken aangeboden diensten en is daarom (ook) sprake van merkgebruik. GlA heeft niet gesteld, dat de warencategorie waarvoor het Merk 1990 is ingeschreven, zo ruim is dat daarin een subcategorie kan worden onderscheiden die zelfstandig kan worden bekeken, op grond waarvan het geleverde bewijs van normaal gebruik van het Merk 1990 slechts zou leiden tot instandhouding van de subcategorie waarvoor het merk daadwerkelijk werd gebruikt. Aldus moet worden aangenomen dat de waren waarvoor het Merk 1990 is ingeschreven zo nauwkeurig is beschreven en afgebakend dat het relevante publiek daarin geen onderverdelingen zal maken. Daarom is volgens het hof het Merk 1990 normaal gebruikt voor de waren waarvoor het is ingeschreven en daarom niet vervallen.

IEF 21187

Openbaar maken van liederen zonder toestemming

Rechtbank Rotterdam 29 dec 2022, IEF 21187; ecli:NL:RBROT:2022:11676 (eiser tegen gedaagde), https://ie-forum.nl/artikelen/openbaar-maken-van-liederen-zonder-toestemming

Rechtbank Rotterdam 29 december 2022, IEF 21187; ECLI:NL:RBROT:2022:11676 (eiser tegen gedaagde) Eiser stelt zich op het standpunt dat gedaagde op 21 april 2017 het boek genaamd Liedboek heeft geüpload op de website Scribd.com en hierdoor zonder de toestemming van eiser vier liederen van eiser openbaar heeft gemaakt die in het Liedboek zijn opgenomen, wat in strijd is met de Auteurswet. De kantonrechter is van oordeel dat met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld dat gedaagde het Liedboek heeft geüpload op Scripd.com. Gedaagde had het Liedboek immers in 2013 digitaal in zijn bezit, het Liedboek is op 21 april 2017 geüpload op Scripd.com door gedaagde, gedaagde heeft het Liedboek op Scripd.com kunnen verwijderen via een account dat gelinkt was aan zijn e-mailadres en waarvan zijn profielfoto dezelfde is als die van zijn Gmailaccount. Dat betekent dat gedaagde zonder toestemming van eiser vier liederen van eiser openbaar heeft gemaakt, wat in strijd is met de Auteurswet. 

IEF 21183

Uitspraak ingezonden door Marlies Wiegerinck, ARNOLD & SIEDSMA

Geldig merk

Rechtbank Den Haag 11 jan 2023, IEF 21183; (QLF Brands c.s. tegen Goodstore c.s. ), https://ie-forum.nl/artikelen/geldig-merk

Rechtbank Den Haag 11 januari 2023, IEF 21183; C/09/607372 / T-LA ZA 2 1-157 (QLF Brands c.s. tegen Goodstore c.s.) QLF Brands c.s. vordert samengevat dat de rechtbank bij vonnis Goodstore en Unicorn beveelt iedere inbreuk in de Benelux op het merk en op de handelsnaam lampenlicht.nl te staken en vordert overdracht van de domeinnamen. Goodstore c.s. heeft als meest verstrekkend verweer naar voren gebracht dat het merk nietig is, omdat het onderscheidend vermogen ontbreekt. De rechtbank oordeelt dat het merk onderscheidend vermogen heeft en dus een geldig merk is. Alhoewel er enige overeenstemming is tussen het merk en de door Goodstore c.s. gebruikte tekens, levert dit geen inbreuk op in de zin van artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE vanwege het ontbreken van verwarringsgevaar. Er kan ook niet worden vastgesteld dat QLF Brands c.s. een bekend merk is en dus is er ook geen inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 2 sub c BVIE. Tot slot is er ook geen sprake van merk- of handelsnaaminbreuk door Goodstore c.s., dus ook niet in strijd met artikel 5 Hnw. 

IEF 21184

Onvoldoende belang en te hoge complexiteit voor KG

Rechtbank Den Haag 11 jan 2023, IEF 21184; ECLI:NL:RBDHA:2023:172 (Nokia tegen Oleading c.s.), https://ie-forum.nl/artikelen/onvoldoende-belang-en-te-hoge-complexiteit-voor-kg

Vzr. Rechtbank Den Haag 9 november 2022, IEF 21184, T&R 1663; ECLI:NL:RBDHA:2023:172 (Nokia tegen Oleading c.s.) Nokia houdt een brede octrooiportfolio in de communicatie-industrie. Onderdeel van die octrooiportfolio zijn meer dan 4000 octrooifamilies die essentieel zijn voor één of meer van de 2G, 3G, 4G dan wel 5G mobiele telefoniestandaarden. Nokia heeft zich met betrekking tot twee octrooien er schriftelijk toe verbonden deze octrooien aan derden in licentie te geven. Oleading c.s. exploiteren de Nederlandse webshops voor de Oppo-groep. Tot 1 juli 2021 hadden Nokia en de Oppo-groep een kruislicentieovereenkomst op grond waarvan de Oppo-groep alle standaard-essentiële octrooien van Nokia in licentie kreeg en vice versa. Na 1 juli 2021 is er geen nieuwe overeenkomst gesloten, maar heeft de Oppo-groep de productie en verkoop van telefoons die gebruik maken van door Nokia geoctrooieerde techniek die essentieel is voor de 4G- en 5G-standaard wel voortgezet. Nokia heeft tot de Oppo-groep behorende partijen in meerdere landen gedagvaard. Nokia vordert onvoorwaardelijke inbreukverboden van beide octrooien. De voorzieningenrechter wijst de vordering af vanwege het ontbreken van spoedeisend belang en de te hoge mate van complexiteit voor een behandeling in kort geding.