IEF 22055
24 mei 2024
Uitspraak

Octrooi-inbreuk op zonnepanelen niet bewezen

 
IEF 22054
23 mei 2024
Uitspraak

Valse voorstelling van zaken gegeven over een uniek product

 
IEF 22053
22 mei 2024
Uitspraak

Goederen met t1-status niet in de handel gebracht

 
IEF 21995

HvJEU: Televisie in hotelkamers met eigen kabeldistributienetwerk is mededelingshandeling

HvJ EU 11 apr 2024, IEF 21995; ECLI:EU:C:2024:289 (Citadines tegen MPLC Deutschland), https://ie-forum.nl/artikelen/hvjeu-televisie-in-hotelkamers-met-eigen-kabeldistributienetwerk-is-mededelingshandeling

HvJEU 11 april 2024, IEF 21995; ECLI:EU:C:2024:289 (Citadines tegen MPLC Deutschland). Verweerster is de exploitant van Citadines Hotel in München. Op televisietoestellen in de kamers en fitnessruimte van het hotel werd op 17 november 2019 een aflevering uit de televisieserie “Wickie und die starken Männer” uitgezonden. Het televisiesignaal werd simultaan en ongewijzigd naar de toestellen doorgegeven via een eigen kabeldistributienetwerk van het hotel. De kabeldoorgifte is door verweerster geregeld in licentieovereenkomsten gesloten met de Duitse collectieve beheersorganisaties. Verzoekster (MPLC) is van mening dat verweerster afbreuk doet aan het recht van mededeling aan het publiek door het zendsignaal via een eigen kabeldistributiesysteem van het hotel door te geven. MPLC betoogt dat de door Citadines gesloten licentieovereenkomst geen betrekking heeft op de directe en indirecte doorgifte van radio- en televisieprogramma’s via een eigen distributienetwerk van het betrokken hotel. De verwijzende rechter vraagt zich af of er sprake is van een mededeling aan het publiek wanneer de gebruiker van een beschermd werk een licentie heeft verworven op grond waarvan hij beschikt over een recht op wederdoorgifte via de kabel en zijn handelswijze voor het overige beperkt blijft tot het ter beschikking stellen van ontvangtoestellen.

IEF 21994

Uitspraak ingezonden door Bert Gravendeel, Fruytier Lawyers in Business.

Strengere maatstaf winstafdracht bij BVIE dan bij Handhavingsrichtlijn en TRIPs

Rechtbanken 10 apr 2024, IEF 21994; ECLI:NL:RBDHA:2024:4751 (Motor Mania tegen AGM), https://ie-forum.nl/artikelen/strengere-maatstaf-winstafdracht-bij-bvie-dan-bij-handhavingsrichtlijn-en-trips

Rb. Den Haag 10 april 2024, IEF 21994; ECLI:NL:RBDHA:2024:4751 (Motor Mania tegen AGM). Motor Mania is een vennootschap die zich bezighoudt met de invoer, uitvoer en handel van (gepatenteerde) scootermodellen. Zij heeft een exclusieve licentie gekregen van Multimox Holding B.V. (hierna: Multimox) op grond waarvan zij de IE-rechtelijk beschermde scooters mag verhandelen. Ook beschikt Motor Mania over een volmacht op grond waarvan zij inbreuk- en schadevergoedingsvorderingen mag instellen. Asian Gear B.V. en Valdemi B.V. (hierna: AGM) verhandelen sinds 2006 ook scooters in de Europese Unie. Bij de rechtbank en het Gerechtshof is eerder ook al geprocedeerd over dezelfde scootertypen, zie [IEF 20335] en [IEF 21479]. Bij brief van 31 maart 2013 is AGM gesommeerd om iedere inbreuk op het modelrecht Model-04 en de auteursrechten die verbonden zijn aan het model te staken en gestaakt te houden.

IEF 21993

Artikel ingezonden door Florence Chapin, Novagraaf.

Handelsmerken en sociale media: Communicatiemiddel of bewijs van gebruik?

Geldt het gebruik van een merk op sociale netwerksites als daadwerkelijk bewijs van gebruik? Dit was de vraag waar het Gerecht van de EU zich op 7 februari 2024 over boog toen het uitspraak deed in zaak T-74/23. Florence Chapin analyseert een recente uitspraak van de EU over handelsmerken en sociale media. Caramé Holding AG heeft de Europese Unie aangewezen in haar internationale inschrijving voor de volgende waren van klasse 3: "Reinigings-, verzorgings- en verfraaiingsproducten voor de huid, de nagels, de lippen, de ogen en het haar; parfumerieën; cosmetica; decoratieve cosmetische producten; nagelverzorgingsproducten; haarverzorgingsproducten; haarstylingproducten."  

IEF 21966

Laatste kans om aan te melden: Actualiteiten Privacyrecht | dinsdag 16 april 2024

Wilt u binnen twee uur weer helemaal bijgepraat zijn over alle relevante privacyrechtspraak van de afgelopen periode? Schrijf u dan in voor Actualiteiten Privacyrecht! Vita Zwaan (bureau Brandeis) en Quintus Kroes (Brinkhof) zullen u bijpraten aan de hand van een aantal hoofdthema's, die hier later bekend gemaakt zullen worden. Uiteraad sluiten we de middag af met een borrel. Zeker weten dat u erbij kan zijn? Meld u dan aan via deze link, of stuur een e-mail naar info@delex.nl.

IEF 21992

Handelsnamen van Mobility Next en verweerder komen overeen maar zorgen niet voor verwarringsgevaar

Rechtbank Oost-Brabant 21 mrt 2024, IEF 21992; ECLI:NL:RBOBR:2024:1214 (Mobility Next tegen verweerder), https://ie-forum.nl/artikelen/handelsnamen-van-mobility-next-en-verweerder-komen-overeen-maar-zorgen-niet-voor-verwarringsgevaar

Rb. Oost-Brabant 21 maart 2024, IEF 21992; ECLI:NL:RBOBR:2024:1214 (Mobility Next tegen verweerder). Mobility Next voert een onderneming die zich bezig houdt met de handel en reparatie van auto’s. In het handelsregister staat Mobility Next ingeschreven onder de handelsnamen Mobility Next B.V. en myrefurbishedcar.nl. Daarnaast maakt zij gebruik van de domeinnaam www.mrcar.nl. Verweerder drijft een eenmanszaak onder de naam Mrcars, eveneens onder deze naam ingeschreven in het handelsregister. Voor zijn website gebruikt hij de domeinnaam www.mrcars.nl. In deze procedure verzoekt Mobility Next de kantonrechter om verweerder te gebieden om inbreuk op het handelsnaamrecht van Mobility Next te staken en het gebruik van de handelsnaam met daarin ‘Mrcar’ opgenomen te staken. Deze vorderingen worden gebaseerd op een vermeende inbreuk op de handelsnaamrechten van Mobility Next zoals bedoeld in artikel 5 Hnw. Het gebruik van beide handelsnamen naast elkaar zou volgens Mobility Next tot verwarringsgevaar bij het relevante publiek leiden, waardoor verweerder ten onrechte kan profiteren van de goede naam van Mobility Next.

IEF 21991

Vorderingen betreffende onrechtmatige publicatie worden afgewezen

Rechtbank Overijssel 3 apr 2024, IEF 21991; ECLI:NL:RBOVE:2024:1813 (Eiseres tegen verweersters), https://ie-forum.nl/artikelen/vorderingen-betreffende-onrechtmatige-publicatie-worden-afgewezen

Rb. Overijssel 3 april 2024, IT 4523, IEF 21991; ECLI:NL:RBOVE:2024:1813 (Eiseres tegen verweersters). Eiseres is via een bericht op een website (zie citaat) beschuldigd van banden met en financiering van Hezbollah, een organisatie die als terroristisch wordt gezien. Zij bestrijdt deze beschuldigingen en wenst verwijdering van deze berichten. In onderhavige zaak vordert zij als voorlopige voorziening verstrekking van de NAW-gegevens van de houder van de websites en gebruiker van de Twitter- en Facebookaccounts waarop deze beschuldiging is geuit dan wel te zien is, op straffe van een dwangsom. Verder wil eiseres de nu nog onbekende derden die de beschuldiging verspreiden, in rechte betrekken. Eiseres betrekt in haar vorderingen Versio, Realtime Register, Twitter NL, TIC, Facebook NL en Meta.

IEF 21990

Enquête over de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten in de EU krachtens Richtlijn

Recentelijk heeft de Europese Commissie een enquête gelanceerd met betrekking tot de Handhavingsrichtlijn, waarmee zij beoogt de effectiviteit, efficiëntie en relevantie van de bestaande maatregelen ter bescherming van IE-rechten in de EU te evalueren. Deze enquête richt zich op een breed scala aan belanghebbenden in de waardeketen van intellectuele eigendom, waaronder zowel de publieke sector als de private sector. Middels deze weg brengen wij dit graag onder uw aandacht. Onderaan dit artikel vindt u de link naar de enquête.

IEF 21989

Uitspraak ingezonden door Landine Varela, Varela Law.

Rechtbank Rotterdam oordeelt dat Michelin-bank niet auteursrechtelijk beschermd is

Rechtbanken 29 mrt 2024, IEF 21989; C/10/673601 / KG ZA 24-124 (Eisers tegen Roos), https://ie-forum.nl/artikelen/rechtbank-rotterdam-oordeelt-dat-michelin-bank-niet-auteursrechtelijk-beschermd-is

Rb. Rotterdam 29 maart 2024, IEF 21989; C/10/673601 / KG ZA 24-124 (Eisers tegen Roos). Eisers, waaronder Top-Line en Dutch Sofa, stellen dat zij de Michelin-zitbank hebben ontworpen en het exclusieve recht hebben om de zitbank te produceren en/of te verhandelen. Eisers voeren aan dat Roos Wonen & Slapen B.V. (hierna: Roos) een identieke zitbank verkoopt onder de naam ‘Amsterdam’. Hierdoor zou Roos primair inbreuk maken op het auteursrecht van eisers en subsidiair schuldig zijn aan slaafse nabootsing. Eisers vorderen bij de rechtbank een bevel tot staking van de inbreuk.

IEF 21988

Overeenkomst wijst uit dat ook merkenrechten voor Taiwan en China moeten worden overgedragen

Rechtbank Rotterdam 10 jan 2024, IEF 21988; ECLI:NL:RBROT:2024:2262 (CCL, CCBM en Zomerss tegen Brozo en gedaagde sub 2), https://ie-forum.nl/artikelen/overeenkomst-wijst-uit-dat-ook-merkenrechten-voor-taiwan-en-china-moeten-worden-overgedragen

Vzr. Rb. Rotterdam 10 januari 2024, IEF; ECLI:NL:RBROT:2024:2262 (CCL, CCBM en Zomerss tegen Brozo en gedaagde sub 2). Kort geding. Gedaagde sub 2 is enig bestuurder en aandeelhouder van Brozo. Brozo is houder van het merknaam [merknaam] (hierna: het Merk) in Taiwan en China. Persoon A en de aan hem gelieerde ondernemingen CCL, CCBM en Zomerss (hierna: CCL c.s.) hebben in het verleden investeringen gedaan in een vennootschap die toebehoorde aan Brozo. Na een herstructurering is er een overeenkomst (hierna: de Overeenkomst) gesloten tussen Zomerss en Brozo waarin staat vermeld dat Brozo direct de merkrechten aan CCBM zal overdragen. Tussen de partijen is in geschil de verplichting tot overdracht van het Merk door Brozo aan CCBM. CCL c.s. vordert om Brozo en gedaagde sub 2 te bevelen om mee te werken aan de overdrachten van de IE-rechten in Taiwan en China aan CCBM. Ook vordert zij dat Brozo en gedaagde sub 2 geen relaties van CCL c.s. meer benaderen met de stelling dat Brozo gerechtigde is van het merkenrecht.

IEF 21987

Hoge Raad verwerpt cassatieberoep Tinnus op grond van 81 RO

Hoge Raad 5 apr 2024, IEF 21987; ECLI:NL:HR:2024:524 (Tinnus tegen verweerster), https://ie-forum.nl/artikelen/hoge-raad-verwerpt-cassatieberoep-tinnus-op-grond-van-81-ro

Hoge Raad 5 april 2024, IEF 21987; ECLI:NL:HR:2024:524 (Tinnus tegen verweerster). Deze zaak gaat over de vraag of de waterballonvullers van Tinnus Enterprises (hierna: Tinnus) auteursrechtelijk beschermd zijn. De techniek houdt, kort gezegd, in dat door gebruik van slangetjes meerdere waterballonnen tegelijk gevuld kunnen worden. Tinnus vordert een inbreukverbod jegens verweerster ter bescherming van haar beweerde auteursrechten (en modellenrechten). Op 1 maart 2024 heeft de Hoge Raad al arrest gewezen over de octrooirechtelijke bescherming van deze waterballonvullers [zie IEF 21912]. Het Gerechtshof Den Haag (hierna: het hof) had eerder in deze zaak geoordeeld dat geen sprake was van een auteursrechtelijk beschermd werk wegens techniekexceptie [zie IEF 21511]. De A-G deelt in zijn conclusie de mening van het hof [zie IEF 21947]. De Hoge Raad oordeelt dat de klachten van Tinnus niet kunnen leiden tot vernietiging van het arrest van het hof en verwerpt het cassatieberoep op grond van artikel 81 RO.