IEF 21216
7 februari 2023
Uitspraak

IE-beding overtreden met het aanvragen van het octrooi

 
IEF 21215
7 februari 2023
Uitspraak

Rechter beslist over inbreuk op merkrechten en auteursrechten

 
IEF 21214
6 februari 2023
Uitspraak

Enkel de springtafel geniet auteursrechtelijke bescherming

 
IEF 21152

Uitspraak ingezonden door Wouter Dammers en Nick Vrugt, LAWFOX.

Inbreuk op merkenrecht en handelsnaam aangenomen

Rechtbank Den Haag 14 dec 2022, IEF 21152; (Online Publisher tegen Netmedia en Sparta Solutions), https://ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-merkenrecht-en-handelsnaam-aangenomen

Rechtbank Den Haag, 14 december 2022, IEF 21152, IEFbe 3597; C/09/566071 / HA ZA l9-18 ECLI:NL:RBDHA:2022:13582 (Online Publisher tegen Netmedia en Sparta Solutions) Zie [IEF 18502]. Online Publisher en Netmedia verlenen diensten die het retailers mogelijk maken hun reclamefolders online onder het voetlicht te brengen. Na een samenwerking van een aantal jaren is tussen Online Publisher en Netmedia een conflict ontstaan. Volgens Online Publisher heeft Netmedia na het verbreken van de samenwerking inbreuk gemaakt op de merken van Online Publisher, op haar handelsnaam en op het auteursrecht op door haar ontwikkelde en geschreven software. De rechtbank oordeelt dat Netmedia inderdaad inbreuk heeft gemaakt op de merken van Online Publisher, te weten op het 'wepublish-merk' en het 'publish-merk'. Verder oordeelt dat Netmedia inbreuk maakt op de handelsnaam 'wepublish' van Online Publisher, die zij onder meer exploiteert in haar domeinnaam en op Twitter. Met betrekking tot de gestelde auteursrechtinbreuk op de software, oordeelt de rechtbank dat niet kan worden vastgesteld dat Online Publisher rechthebbende op de auteursrechten is. Netmedia moet €75.000 aan dwangsommen betalen.

IEF 21151

Uitspraak ingezonden door Paul Trapman en Sarith Jonker, Ploum.

Merkaanvragen te kwader trouw ingediend

Rechtbank Rotterdam 14 dec 2022, IEF 21151; ECLI:NL:RBROT:2022:10957 (VOF tegen Interchild), https://ie-forum.nl/artikelen/merkaanvragen-te-kwader-trouw-ingediend

Rb. Rotterdam 14 december 2022, IEF 21151; ECLI:NL:RBROT:2022:10957 (VOF tegen Interchild) Zie [IEF 20515]. VOF exploiteert een webwinkel voor de verkoop van baby- en kinderproducten, Interchild is een groothandel in baby- en kinderproducten. Op 2 september heeft Interchild inschrijving van een tweetal merken aangevraagd, de naam van VOF komen in de merken voor. VOF gebruikte die naam sinds begin 2020. VOF meent dan ook dat de merken te kwader trouw zijn ingediend. Volgens Interchild is van een merkregistratie te kwader trouw geen sprake, omdat zij de naam van VOF al sinds 2015 gebruikt. In de visie van Interchild moet zij dan ook worden aangemerkt als voor-voorgebruiker van de merken en zijn de merkregistraties geldig. De rechtbank komt tot het oordeel dat Interchild haar merken heeft aangevraagd om VOF het gebruik van het teken te verhinderen en om zo op oneerlijke wijze afbreuk te doen aan de belangen van haar jonge concurrent. Interchild heeft de merken niet geregistreerd om op eerlijke wijze deel te nemen aan de mededinging. De aanvraag is dus te kwader trouw ingediend. 

IEF 21150

Artikel ingezonden door Erwin Angad-Gaur, raad van toezicht, Sena.

Minimumgages bij de publieke omroep: een eerste stap naar fair pay in de media

8 september ging de kogel door de kerk. De NPO kondigde in een persbericht aan dat artiesten die optreden bij de Publieke Omroep vanaf 1 oktober een redelijke vergoeding zullen ontvangen: “Voor artiesten en musici die optreden in programma’s van de publieke omroep is voortaan duidelijker welke vergoeding daar tegenover staat. Het gaat om een minimumvergoeding en duidelijkere regels over eventuele aanvulling van dit bedrag.”

IEF 21149

Logo maakt geen inbreuk op rechten eisers

Rechtbank Rotterdam 16 dec 2022, IEF 21149; ECLI:NL:RBROT:2022:11018 (eisers tegen gedaagden), https://ie-forum.nl/artikelen/logo-maakt-geen-inbreuk-op-rechten-eisers

Vtr. Rechtbank Rotterdam 6 december 2022, IEF 21149; ECLI:NL:RBROT:2022:11018 (eisers tegen gedaagden) Eisers hebben op 20 maart 2018 een vennootschap opgericht die beveiligingsdiensten en verkeersregelaarsdiensten aanbiedt. Op 19 juli 2021 heeft eiser 1 de eenmanszaak Infra Verkeerdiensten opgericht, van waaruit hij verkeersregelaarsdiensten en arbeidsbemiddeling leverde. Voor beide ondernemingen wordt een soortgelijk logo gebruikt. Op 1 oktober 2021 hebben eiser 1 en gedaagde 2 eiser 3 opgericht. Deze samenwerking loopt op 1 december 2021 stuk. Gedaagde 2 richt gedaagde 1 op en gebruikt hierbij een logo dat wat wegheeft van de logo's die door eisers gebruikt worden. Op 24 mei 2022 zijn de beide logo's van eisers ingeschreven als beeldmerken. Eisers vorderen gedaagden de inbreuk op hun auteursrechten en merkenrechten te staken. De voorzieningenrechter wijst de vordering met betrekking tot de auteursrechten af omdat niet aannemelijk is geworden dat eisers maker zijn van de logo's. Met betrekking tot de merkenrechten oordeelt de voorzieningenrechter dat het logo van gedaagden onvoldoende overeenstemt met de logo's van eisers om vrees voor verwarringsgevaar te rechtvaardigen. Tot slot doen eisers een beroep op slaafse nabootsing, ook dit wordt afgewezen.

IEF 21148

Prejudiciële vragen over auto-onderdelen Audi

HvJ EU 7 jul 2022, IEF 21148; (Audi), https://ie-forum.nl/artikelen/prejudiciele-vragen-over-auto-onderdelen-audi

Sąd Okręgowy w Warszawie (Polen) 7 juli 2022, IEF 21148, IEFbe 3596; C-334/22 (Audi) via MinBuza. Verzoekster, AUDI AG, gevestigd te Duitsland, is houdster van de uitsluitende rechten die verbonden zijn met het Uniemerk, dat onder nummer 000018762 onder meer in klasse 12 van de classificatie van Nice (voertuigen, reserveonderdelen, auto-accessoires) is geregistreerd. Het betreft een teken waarin de vier op dat teken afgebeelde cirkels of de twee centrale cirkels elkaar overlappen. Het heeft een sterk onderscheidend vermogen, is in Polen algemeen bekend en wordt ondubbelzinnig in verband gebracht met de onderneming van verzoekster. Verweerder, GQ, houdt zich bezig met de verkoop van reserveonderdelen voor auto’s. Hij verkoopt hoofdzakelijk waren aan andere ondernemers (distributeurs) en verkoopt niet aan consumenten. In de jaren 1986-2017 heeft verweerder via zijn website afdekkingen voor radiateurs (zogenoemde grilles of koelroosters) te koop aangeboden. Deze afdekkingen waren aangepast aan en bestemd voor oude Audi-modellen.

IEF 21147

Schadevergoeding wegens inbreuk auteursrecht op foto's

Rechtbank Rotterdam 25 nov 2022, IEF 21147; ECLI:NL:RBROT:2022:10932 (eiser tegen gedaagde en bedrijf), https://ie-forum.nl/artikelen/schadevergoeding-wegens-inbreuk-auteursrecht-op-foto-s

Ktr. Rb. Rotterdam 25 november 2022, IEF 21147; ECLI:NL:RBROT:2022:10932 (eiser tegen gedaagde en Bedrijf) Eiser is een professioneel fotograaf. Bedrijf is een makelaardij in onroerende zaken en exploiteert daarvoor een website. Eiser is auteursrechthebbende op de Foto's, gedaagde heeft de Foto’s ter beschikking gesteld aan Bedrijf voor de verkoop van zijn appartement. Gedaagde heeft hiervoor geen toestemming aan eiser gevraagd of gekregen. Bedrijf heeft de Foto’s op haar eigen website en op de website van Funda geplaatst, zonder voorafgaande toestemming van eiser en ook zonder vermelding van eiser als maker van de Foto’s. Eiser heeft Bedrijf gevraagd de inbreuk op zijn auteursrecht te staken, de Foto's zijn van de websites verwijderd. Eiser vordert bij de kantonrechter schadevergoeding op grond van de inbreuk op zijn auteursrechten, de vordering wordt toegewezen.

IEF 21146

Nationaal Reclamerechtcongres: laatste plaatsen

Morgen, donderdag 15 december a.s., het Nationaal Reclamerechtcongres onder leiding van Ebba Hoogenraad (Hoogenraad & Haak) en Willem Leppink (Ploum).

In de ochtend beginnen we met presentaties van Otto van der Harst en Fiona Vening (SRC) over actualiteiten rondom zelfregulering, Anne-Jel Hoelen (ACM) over beleid en belangrijke thema´s bij de ACM. En we starten met het jaarlijkse overzicht van Ebba Hoogenraad: ‘Hot topics en Greatest Hits'.

IEF 21145

Octrooigemachtigde Tamara Stegmann benoemd tot Geassocieerd Partner bij NLO

NLO, een van de grootste adviesbureaus voor de Intellectuele Eigendom (IE) in Europa, heeft Nederlands en Europees octrooigemachtigde Tamara Stegmann met ingang van 1 januari 2023 tot Geassocieerd Partner benoemd.

Tamara over haar benoeming: “Ik ben vereerd en dankbaar voor mijn benoeming tot Geassocieerd Partner door de vennoten van NLO. Ik kijk ernaar uit om onze cliënten te blijven adviseren over hun IE-portefeuille en over het opstellen van optimale IE-strategieën die hun bedrijfsdoelstellingen ondersteunen. Ik dank iedereen die mij geholpen heeft om hier te komen en ik kijk ernaar uit om te zien wat de komende jaren zullen brengen.”

IEF 21144

Uitzending Roddelpraat terecht offline gehaald

Hof Amsterdam 13 dec 2022, IEF 21144; ECLI:NL:GHAMS:2022:3522 (Roddelpraat), https://ie-forum.nl/artikelen/uitzending-roddelpraat-terecht-offline-gehaald

Hof Amsterdam 13 december 2022, IEF 21144, IT 4178; ECLI:NL:GHAMS:2022:3522 (Roddelpraat) [IEF 20600]. Het gaat in dit kort geding om een conflict over een uitzending van Roddelpraat, die een veel bekeken programma op een juicekanaal maakt. In die uitzending wordt een rap afgespeeld van A, die bekend is als muzikant en influencer. De makers van Roddelpraat hebben vervolgens een deel van de uitzending besteed aan het bespreken van de tekst daarvan. Daarbij hebben zij een lezing van die tekst besproken die erop neerkomt dat een andere bekende Nederlander grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond tegenover A. De voorzieningenrechter heeft Roddelpraat bevolen de uitzending offline te halen. Roddelpraat heeft daartegen hoger beroep ingesteld, vooral omdat hij beschikt over nieuw bewijsmateriaal waaruit zou blijken dat de rap al lang voor de uitzending openbaar gemaakt was. Het hof oordeelt dat de uitputtingsleer niet van toepassing is op het onderhavige geschil. Ook Roddelpraats argument dat er sprake is van een parodie gaat niet op.

IEF 21143

Prejudiciële vraag over de bewoordingen "in het bijzonder"

HvJ EU 22 jul 2022, IEF 21143; (Inditex), https://ie-forum.nl/artikelen/prejudiciele-vraag-over-de-bewoordingen-in-het-bijzonder

Tribunal Supremo (Spanje) 22 juli 2022, IEF 21143, IEFbe 3595; C-361/22 (Inditex) via MinBuza. Buongiorno is een provider voor informatiediensten via internet en het mobiele telefoonnetwerk. Ter promotie van een nieuw type abonnement organiseerde zij een reclamecampagne waarbij als welkomstgeschenk nieuwe abonnees deel konden nemen aan een loterij waarbij een ZARA-cadeaubon ter waarde van 1 000 EUR te winnen viel. Inditex heeft tegen Buongiorno een vordering ingesteld wegens het gebruik van het teken "Zara" in de vermelde reclamecampagnes op grond van artikel 34, lid 2, onder b) van de Spaanse merkenwet, vanwege het uit de reputatie van het merk getrokken voordeel en de afbreuk aan de reputatie van het merk. Buongiorno voert aan de andere kant aan dat het om een incidenteel gebruik ging, waarbij dit teken niet als merk is gebezigd. Het betrof veeleer een verwijzend gebruik dat onder het bij artikel 37 lid, 1, onder c) Spaanse merkenwet (de Europeesrechtelijke equivalent is artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104/EG ) geregelde rechtmatige gebruik van andermans onderscheidende tekens valt.