IEF 21216
7 februari 2023
Uitspraak

IE-beding overtreden met het aanvragen van het octrooi

 
IEF 21215
7 februari 2023
Uitspraak

Rechter beslist over inbreuk op merkrechten en auteursrechten

 
IEF 21214
6 februari 2023
Uitspraak

Enkel de springtafel geniet auteursrechtelijke bescherming

 
IEF 21142

Geen normaal gebruik merk voor ingeschreven waren

Gerecht EU (voorheen GvEA) 30 nov 2022, IEF 21142; ECLI:EU:T:2022:733 (Hasco tegen EUIPO), https://ie-forum.nl/artikelen/geen-normaal-gebruik-merk-voor-ingeschreven-waren

Gerecht EU 30 november 2022; IEF 21142, IEFbe 3594; T‑12/22, ECLI:EU:T:2022:733 (Hasco tegen EUIPO) Op 21 augustus 2019 heeft Hasco bij het EUIPO een vordering tot nietigverklaring ingesteld van het EU-merk dat was ingeschreven na een op 26 januari 2017 ingediende aanvraag voor het woordteken NATURCAPS. De vordering tot nietigverklaring is gebaseerd op het oudere nationale woordmerk NATURKAPS, dat op 10 september 2004 is ingeschreven. Op 8 februari 2021 wees de nietigheidsafdeling de vordering tot nietigverklaring af omdat Hasco geen normaal gebruik voor de ingeschreven waren had aangetoond. De kamer van beroep heeft het beroep tegen deze beslissing verworpen. Het Gerecht oordeelt dat de kamer van beroep niet ten onrechte heeft geoordeeld dat Hasco geen normaal gebruik van het oudere merk had aangetoond voor de waren waarvoor dat merk was ingeschreven. Hasco heeft namelijk niet aangetoond dat zij het merk gebruikt voor farmaceutische producten.

IEF 21140

Beslissing kamer van beroep in strijd met werkingssfeer wet

Gerecht EU (voorheen GvEA) 7 dec 2022, IEF 21140; ECLI:EU:T:2022:780 (Neoperl tegen EUIPO), https://ie-forum.nl/artikelen/beslissing-kamer-van-beroep-in-strijd-met-werkingssfeer-wet

Gerecht EU 7 december 2022; IEF 21140, IEFbe 3593; T‑487/21, ECLI:EU:T:2022:780 (Neoperl tegen EUIPO) Op 1 september 2016 heeft Neoperl bij het EUIPO een Uniemerkaanvraag ingediend voor een "tactiel positiemerk". De aanvraag is op formele gronden afgewezen, Neoperl gaat hiertegen in beroep. De kamer van beroep van het EUIPO heeft geoordeeld dat het teken waarvan inschrijving als Uniemerk was aangevraagd elk onderscheidend vermogen miste, en heeft het beroep verworpen. Het Gerecht oordeelt dat bescherming wordt gevraagd voor zowel een onderdeel van de structuur van de straalregelaars als het tactiele aspect van het betrokken teken. Hieruit volgt dat de kamer van beroep het onderscheidend vermogen van dit teken niet kon onderzoeken op basis van hypotheses waarin zij selectief rekening zou hebben gehouden met bepaalde aspecten van het teken, waarbij met name het tactiele aspect wordt uitgesloten. Bijgevolg moet het middel inzake schending van de werkingssfeer van de wet ambtshalve worden onderzocht. 

IEF 21141

Inhoudsopgave IER

Inhoudsopgave van het tijdschrift Intellectuele Eigendom en Reclamerecht (IER), nummer 2022-06.

Vizier
Nr. 41 De Copaxone-zaak: is het indienen en intrekken van afgesplitste octrooiaanvragen misbruikelijk? Mr. H.M.H. Speyart p. 347

Interview
Nr. 42 Interview met Feer Verkade / Mr. dr. C.J.S. Vrendenbarg & mr. H.M.H. Speyart p. 352

IEF 21139

Dirk Visser: Modelrecht voor Metaverse mogelijk

Advocaat en hoogleraar Dirk Visser bespreekt in zijn column op Mr-online een voorstel van de Europese Commissie van 28 november 2022 voor aanpassing van het Europese modellenrecht. Tot nu toe geldt de bescherming van ‘design’ via het modellenrecht alleen voor fysieke 3D-voorwerpen en verpakkingen en voor 2D-ontwerpen, zoals behang, stoffen, lettertypes en logo’s. In het besproken voorstel wordt de definitie van ‘model’ uitgebreid en daarmee wordt het mogelijk om voorwerpen in digitale vorm te beschermen. Het wordt ook mogelijk om ‘beweging, de transitie of elk ander type animatie’ van kenmerken via een modelregistratie te beschermen. Voor de 3D- en 2D-voorwerpen die alleen bestaan in ‘Metaverse’ en vergelijkbare virtuele werelden wordt modelbescherming dus ook mogelijk.

IEF 21138

AIPPI Young Member event op 20 januari 2023

Begin volgend jaar wordt er weer een fysieke bijeenkomst georganiseerd voor de AIPPI Young Members. Op vrijdag 20 januari 2023 vanaf 13.00 uur zijn de Young Members uitgenodigd om langs te komen bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (afdeling Intellectueel Eigendom), in Den Haag.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is verantwoordelijk voor het beleid en de regelgeving op het gebied van octrooien, merken- en modellenrecht, bedrijfsgeheimen en handhaving van IE-rechten. Tijdens deze bijeenkomst komen actuele IE-onderwerpen aan bod, zoals de recentelijke EU Design Reform, de (handelspolitieke)discussie rond de TRIPs IP-waiver en de UPC lokale divisie. Welke rol speelt het ministerie daarin? En hoe verloopt een Europees wetgevingstraject? Een interessant inkijkje in het IE-beleid in Den Haag. We sluiten de middag af met een borrel.

IEF 21137

Uitspraak ingezonden door Bas Peper, Eversheds Sutherland.

Domeinnaam 'www.degoudengids.com' moet aan Stichting YPIP worden overgedragen

WIPO 7 dec 2022, IEF 21137; (Stichting YPIP tegen InterIP), https://ie-forum.nl/artikelen/domeinnaam-www-degoudengids-com-moet-aan-stichting-ypip-worden-overgedragen

WIPO 7 december 2022, IEF 21137; D2022-3978 (Stichting YPIP tegen InterIP) Geklaagd wordt onder meer dat de verweerder de website op de domeinnaam www.degoudengids.com kort na registratie in het jaar 2000 heeft gebruikt om de indruk te wekken dat de aangeboden diensten afkomstig waren van Stichting YPIP en dat verweerder zeer kort daarna de domeinnaam heeft veranderd in een geparkeerde pagina. Geoordeeld wordt onder meer dat het recht van Stichting YPIP om de domeinnaam te claimen niet is vervallen of verjaard door 22 jaar geen actie te hebben ondernomen. Het beleid kent dergelijke bepalingen immers niet. De domeinnaam www.degoudengids.com is verwarringwekkend gelijk aan de bekende Gouden Gids merken waarvan Stichting YPIP merkhouder is en de verweerder heeft geen legitiem belang bij de registratie van de domeinnaam. Verweerder was duidelijk op de hoogte van het bestaan van (de bekende merken van) Stichting YPIP. In zijn e-mail communicatie heeft verweerder verklaard dat Stichting YPIP moet bedanken voor de gratis verwijzing, wat duidelijk aangeeft dat verweerder Stichting YPIP kende en zich heeft voorgedaan als de website van Stichting YPIP. De domeinnaam moet aan Stichting YPIP worden overgedragen.

IEF 21117

Nationaal Reclamerechtcongres 2022 - donderdag 15 december


Hoe communiceer je prijzen en prijswijzigingen, onder welke voorwaarden is prijspersonalisatie toegestaan, hoe houd je reclame verantwoord en wat is de stand van online marketing en reclame? Deze onderwerpen en meer komen aan de orde bij het Nationaal Reclamerechtcongres 2022 op donderdag 15 december.


Otto van der Harst en Fiona Vening (Stichting Reclame Code) praten u bij over actualiteiten m.b.t. de Reclame Code Commissie en Anne-Jel Hoelen (ACM) geeft een update over beleid en belangrijke thema´s bij de ACM. Ebba Hoogenraad (Hoogenraad & Haak) geeft het jaarlijkse overzicht van ´Hot topics en Greatest Hits'. In de middag wisselen panel discussies en presentaties elkaar af.

Meer informatie over onderwerpen en het programma treft u hier

Accreditatie: 6 po punten (NOvA, BMM)
Locatie: Hotel Jakarta, Amsterdam
Tijd: 09.15 - 16.45 uur, met ter afsluiting een borrel

Wilt u meer weten over het programma, of wilt u zich meteen aanmelden, kijk op de website of mail naar info@delex.nl.

IEF 21136

Conclusie A-G: gezamenlijke toestemming licentie

HvJ EU 8 dec 2022, IEF 21136; ECLI:EU:C:2022:977 (Legea), https://ie-forum.nl/artikelen/conclusie-a-g-gezamenlijke-toestemming-licentie

HvJ EU Conclusie A-G 8 december 2022, IEF 21136, IEFbe 3592; ECLI:EU:C:2022:977 (Legia) De Corte suprema di cassazione (hoogste rechter in burgerlijke en strafzaken, Italië) moet zich uitspreken in een geding over een merk waarvan meerdere personen, allen lid van dezelfde familie, medehouder zijn met betrekking tot het merk 'Legia' voor sportartikelen. De gezamenlijke merkhouders hebben op een bepaald moment besloten een licentie voor het gebruik van dat merk te verlenen aan een vennootschap, maar een van de merkhouders heeft later te kennen gegeven dat hij de licentie niet wenst te laten voortduren. De vragen van de verwijzende rechter hebben betrekking op de regels inzake de verlening van een gebruikslicentie voor een merk door de houders ervan in geval van gezamenlijk merkhouderschap. Om zijn twijfels weg te nemen verzoekt de verwijzende rechter het Hof om uitlegging van artikel 10 van richtlijn (EU) 2015/2436(2) en van artikel 9 van verordening (EU) 2017/1001(3). Concreet wenst de Corte suprema di cassazione te vernemen of het Unierecht voorziet in een stelsel voor de totstandkoming van gezamenlijke toestemming voor zowel de verlening van een licentie voor het gebruik van het merk aan een derde als de intrekking van die licentie.

IEF 21135

Vacature: Executive Director EUIPO

EUIPO is op zoek naar een uitvoerend directeur. De uitvoerend directeur managet het kantoor en treedt op als wettelijk vertegenwoordiger. Hij/zij legt verantwoording af aan de raad van bestuur en het begrotingscomité, draagt de algemene verantwoordelijkheid voor de werking van het EUIPO en ziet toe op de verwezenlijking van de vastgestelde doelstellingen. De uitvoerend directeur is onafhankelijk in de uitvoering van zijn taken en vraagt noch aanvaardt instructies van een regering of van enig ander orgaan, onverminderd de bevoegdheden van de Commissie, de raad van bestuur en het begrotingscomité. 

IEF 21134

Artikel ingezonden door Rudi Holzhauer, The Legal Group.

Duurzaamheid en/of IE?

Charlotte de Nerée-Vrendenbarg en Nina Dorenbosch verzorgden op 7 december 2022 de Leiden Law Lunch over het thema Duurzaamheid & IE. Charlotte (Universiteit Leiden en plv. rb. Den Haag) sprak over duurzamere en socialere alternatieven voor opslag en vernietiging van inbreukmakende goederen. Wat is de potentiële rol van het recht op milieubescherming van art. 37 Handvest EU in de IE-procedure, en hoe kunnen advocaten en rechters bijdragen aan de verduurzaming van de IE-praktijk? Nina (IE advocaat Bird en Bird) had het over het fenomeen upcycling en de juridische hobbels die men daarbij kan tegenkomen. Upcycling wordt gezien als een stap op de weg naar verduurzaming in de mode-industrie, maar kan het fenomeen worden ingepast in het huidige IE systeem en zo ja, hoe? Hele interessante vragen die mij nog eens deden en doen nadenken over de ratio van veel IE.

Lees hier het gehele artikel van Rudi Holzhauer op Thelegalgroup.nl.