IEF 21216
7 februari 2023
Uitspraak

IE-beding overtreden met het aanvragen van het octrooi

 
IEF 21215
7 februari 2023
Uitspraak

Rechter beslist over inbreuk op merkrechten en auteursrechten

 
IEF 21214
6 februari 2023
Uitspraak

Enkel de springtafel geniet auteursrechtelijke bescherming

 
IEF 21173

De gemiddelde vakpersoon

Rechtbank Den Haag 23 nov 2022, IEF 21173; ecli:NL:RBDHA:2022:12463 (Sandoz tegen Astellas), https://ie-forum.nl/artikelen/de-gemiddelde-vakpersoon

Rechtbank Den Haag 23 november 2022, IEF21173; ECLI:NL:RBDHA:2022:12463 (Sandoz tegen Astellas) Astellas is houdster van EP 427 of het octrooi dat ziet op het gebruik van mirabegron. Sandoz vordert vernietiging van het Nederlandse deel van EP 427 en voert aan dat EP 427 op de indieningsdatum van 4 november 2003 nieuw noch inventief was, althans dat EP 427 in ieder geval op de door Astellas ingeroepen prioriteitsdatum van 7 november 2002, waarvan Sandoz de ongeldigheid inroept, niet inventief was gelet op AU 288 en Igawa 2002. De door Sandoz voorgestelde vakpersoon lijkt te beschikken over meer gespecialiseerde kennis van (de werking van) β3-AR en β3-AR agonisten. De rechtbank zal bij die stand van zaken uitgaan van de door Sandoz bij dagvaarding beoogde gemiddelde vakpersoon. De rechtbank volgt Sandoz niet in haar betoog en komt tot de slotsom dat de toepassing van mirabegron bij OAB in EP 427, ondanks de onmiskenbare tekstuele wijzigingen, geen materie toevoegt ten opzichte van JP 792. Vervolgens geeft Astellas terecht aan dat er in AU 288 geen informatie aan de gemiddelde vakpersoon wordt verschaft over enige ontspanning van de detrusorspier. Noch zal die vakpersoon aan enige andere informatie een redelijke verwachting kunnen ontlenen dat die verbindingen, meer specifiek mirabegron, een met KUC-7322 vergelijkbare sterke ontspanning van de detrusorspier verschaffen. De vorderingen van Sandoz worden afgewezen.

IEF 21172

V.O. Patents & Trademarks verwelkomt drie nieuwe partners

Per 1 januari 2023 zijn er drie nieuwe partners toegetreden tot V.O. Patents & Trademarks: Jetze Beeksma, Henri van Kalkeren en Martin Klok. Met deze uitbreiding van het partnerteam is V.O. nog beter in staat om de groeiende klantenkring binnen de secties Chemie en Life Sciences van dienst te zijn.

IEF 21171

HvJ EU: Christian Louboutin tegen Amazon

HvJ EU 22 dec 2022, IEF 21171; ECLI:EU:C:2022:1016 (Christian Louboutin tegen Amazon), https://ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-christian-louboutin-tegen-amazon

HvJ EU 22 december 2022; IEF 21171, ECLI:EU:C:2022:1016 (Christian Louboutin tegen Amazon) De Luxemburgse rechter in eerste aanleg heeft prejudiciële vragen gesteld over de uitleg van artikel 9, lid 2, van verordening (EU) 2017/1001 inzake het Uniemerk [zie: IEF 19975]. Amazon publiceerde regelmatig verkoopaanbiedingen voor hakken met rode zolen zonder toestemming van Christian Louboutin, houder van het zogenoemde positiemerk ‘rode zool’ voor hoge hakken. De rechter in eerste aanleg stelde de prejudiciële vraag in hoeverre Amazon aansprakelijk kan worden gehouden voor het aanbieden van de hakken op zijn platform.

IEF 21170

Dirk-Jan Ridderinkhof benoemd tot counsel bij Hogan Lovells

Per 1 januari 2023 is Dirk-Jan Ridderinkhof benoemd tot counsel in de octrooipraktijk bij Hogan Lovells in Amsterdam. 

Dirk-Jan Ridderinkhof (38 jaar) is sinds 2010 bij Hogan Lovells als advocaat werkzaam in de octrooipraktijk. Bijzonder is dat Dirk-Jan naast een rechtenstudie ook een studie op het gebied van softwareontwikkeling heeft afgerond, waardoor hij zich onderscheidt als een technisch zeer onderlegde advocaat met uitstekende kennis en ervaring op het gebied van het octrooirecht en bescherming van bedrijfsgeheimen, met name in complexe grensoverschrijdende kwesties.

IEF 21169

SGOA Hans Frankenprijs 2023

Innovatie scriptie ICT-recht
De Hans Frankenprijs is bedoeld voor de HBO-/WO-student die in de afgelopen twee jaar de meest innovatieve afstudeerscriptie op het gebied van ICT-recht heeft geschreven. Onder ICT-recht wordt in dit kader verstaan: ICT-recht inclusief Internetrecht, Telecommunicatierecht en specifieke toepassingsgebieden van het recht in algemene zin op de ICT-sector: zoals ICT-arbeidsrecht, ICT-belastingrecht en ICT-aanbestedingen enz. Maar ook geschilbeslechting, mediation, arbitrage of conflictmanagement op het gebied van ICT.

IEF 21168

Verkregen informatie geen bedrijfsgeheim

Rechtbank Noord-Holland 12 dec 2022, IEF 21168; ECLI:NL:RBNHO:2022:10719 (Locus tegen HAI), https://ie-forum.nl/artikelen/verkregen-informatie-geen-bedrijfsgeheim

Rechtbank Noord-Holland 12 december 2022, IEF 21168; ECLI:NL:RBNHO:2022:10719 (Locus tegen HAI) Locus beroept zich op de Wet bescherming bedrijfsgeheimen en stelt dat HAI onrechtmatig tegenover haar handelt door het verkrijgen van haar bedrijfsgeheimen en het gebruiken daarvan. HAI voert hier tegen aan dat de informatie, die zij van de ex-werknemer van Locus heeft gekregen, openbare informatie betreft die afkomstig is uit (semi-)openbare bronnen, door de werknemer zelf is verzameld en aldus niet als geheime informatie van Locus kan worden beschouwd. De voorzieningenrechter is van oordeel dat Locus niet aannemelijk heeft gemaakt dat de informatie die HAI heeft verkregen van de ex-werknemer van Locus kwalificeert als bedrijfsgeheim(en) van Locus. Locus heeft onvoldoende onderbouwd dat de informatie die aan HAI is verstrekt geheim is en daarom als bedrijfsgeheim moet worden aangemerkt. Ook is de voorzieningenrechter van oordeel dat onvoldoende is gebleken dat HAI zich schuldig heeft gemaakt aan oneerlijke of onrechtmatige concurrentie. 

IEF 21167

IE-diner 'Classic', op donderdag 26 januari 2023

De traditionele start van het IE-jaar; het IE-diner, is terug. Op donderdag 26 januari wordt de Kapel van Hotel Arena in Amsterdam aangekleed voor een sfeervolle avond, onder begeleiding van de befaamde ceremoniemeester Bernt Hugenholtz.

Luid 2023 sprankelend in met vakgenoten en collega's, en geniet samen van een goed diner, goede gesprekken en goede muziek. De andere sprekers? Die maken we binnenkort bekend. Maar we beloven boeiende, unieke inzichten van inspirerende sprekers.

Wissel nieuwtjes uit, vergelijk outfits en dance the night away!

Locatie: Hotel Arena Amsterdam
Datum: donderdag 26 januari
Tijd: vanaf 19.00 uur (inloop) tot in de nacht.

Bent u er ook bij? Aanmelden kan via deze link of via info@delex.nl

IEF 21163

Uitspraak ingezonden door Edwin van der Velde en Paul Tjiam, Simmons & Simmons LLP

Geen beschrijvend kenmerk van de waar voor relevante publiek

Rechtbank Den Haag 28 dec 2022, IEF 21163; (I4F LICENSING N.V. tegen REFLIN B.V. en FLOOR TECHNOLOGY B.V.), https://ie-forum.nl/artikelen/geen-beschrijvend-kenmerk-van-de-waar-voor-relevante-publiek

Rechtbank Den Haag 28 december 2022, IEF 21163; C/09/59427 / HA ZA 20-3 80 (i4F Licensing N.V. tegen Reflin B.V. c.s.) Eiser i4F vordert, onder meer, een pan-Europees verbod om inbreuk te maken op zijn Unie-woordbeeldmerk “3L TripleLock”, vanwege het verwarringsgevaar met het teken “3G TripleLock”. Ten eerste oordeelt de rechtbank dat i4F het Unie-woordbeeldmerk normaal heeft gebruikt bij de aanprijzing van verbindingssystemen die zijn toegepast in onderdelen van vloerpanelen, onder meer op zijn website, in YouTube-video’s, in brochures, in vakbladen, op verpakkingen en op beurzen. Ten tweede oordeelt de rechtbank dat i4F de Beneluxmerken “3L TripleLock” niet te kwader trouw heeft gedeponeerd: i4F heeft de merken normaal gebruikt en het oudere Uniemerk was dus niet aan verval onderhevig. Ten derde en tot slot oordeelt de rechtbank dat het Benelux-woordmerk niet uitsluitend beschrijvend is voor de kenmerken van de waren. Het onderdeel “Triplelock” heeft van huis uit wel een beschrijvend karakter voor vloerpanelen die op drie punten aan elkaar worden verankerd, maar het onderdeel “3L” zal door het relevante publiek, dat mede bestaat uit consumenten van vloerpanelen, niet worden aangemerkt als een beschrijvend kenmerk van de waar. De rechtbank concludeert dat alle vorderingen in reconventie moeten worden afgewezen.

IEF 21165

Geen afstemming

Rechtbank Amsterdam 6 jan 2023, IEF 21165; ECLI:NL:RBAMS:2023:49 (DivX tegen Netflix c.s.), https://ie-forum.nl/artikelen/geen-afstemming

Rechtbank Amsterdam 6 januari 2023, IEF 21165; (DivX tegen Netflix c.s.) DivX stelt dat Netflix c.s. onrechtmatig handelt door Netflix Services Germany aan te zetten tot inbreukmakend handelen dan wel daarbij te faciliteren. Dat sprake is van inbreukmakend handelen door Netflix Services Germany moet volgens DivX als vaststaand worden aangenomen, omdat de voorzieningenrechter zijn oordeel in beginsel moet afstemmen op het oordeel van de Duitse bodemrechter (de afstemmingsregel), die aan Netflix International al een verbod heeft opgelegd voor zelfstandige octrooi-inbreuk. Netflix c.s. stelt zich op het standpunt dat het octrooi foutief is uitgelegd maar dat – wanneer die uitleg toch wordt gevolgd – het octrooi ongeldig is wegens gebrek aan nieuwheid, inventiviteit en added matter-bezwaren. De voorzieningenrechter oordeelt dat DivX voor wat betreft de inbreuk op EP 666 door Netflix Germany Services niet aan haar stelplicht voldoet en heeft het geldigheidsverweer van Netflix c.s. niet, dan wel onvoldoende gemotiveerd, weersproken. Dat betekent dat de voorzieningenrechter zich geen zelfstandig oordeel kan vormen over eventuele inbreuk door Netflix Services Germany en de geldigheid van het Duitse deel van het Octrooi.

IEF 21166

Inhoudsopgave Auteursrecht

Inhoudsopgave van het tijdschrift Auteursrecht 2022-4. Auteursrecht wordt in opdracht van de Vereniging voor Auteursrecht (VvA) uitgegeven door uitgeverij deLex en verschijnt vier maal per jaar.

 

Editorial 

Terugblik 2022 - Thijs van Aerde en Sophie van Loon

 

Artikelen 

Polen is plotseling de verdediger van de Europese grondwet. Een beschouwing over de zaak Polen/ Europees Parlement - Egbert Dommering

Poland vs European Parliament and Council (case C-401/19) – an important clarification of the interaction between Article 17 of the DSM Directive and the fundamental rights of the Charter - Henrik Saugmandsgaard Øe and Martina Torp

 

Jurisprudentie 

Nr. 8 • HvJ EU 26 april 2022, Republiek Polen/ Europees Parlement en Raad van de Europese Unie

 

Rechtspraak in het kort 

Rb. Amsterdam (vzr.) 9 december 2021, DGV/SEARCH

Rb. Den Haag 20 april 2022, T.O.M./Prijskiller

 

Jaaroverzicht 2022