Mediarecht  

IEF 21991

Vorderingen betreffende onrechtmatige publicatie worden afgewezen

Rechtbank Overijssel 3 apr 2024, IEF 21991; ECLI:NL:RBOVE:2024:1813 (Eiseres tegen verweersters), https://ie-forum.nl/artikelen/vorderingen-betreffende-onrechtmatige-publicatie-worden-afgewezen

Rb. Overijssel 3 april 2024, IT 4523, IEF 21991; ECLI:NL:RBOVE:2024:1813 (Eiseres tegen verweersters). Eiseres is via een bericht op een website (zie citaat) beschuldigd van banden met en financiering van Hezbollah, een organisatie die als terroristisch wordt gezien. Zij bestrijdt deze beschuldigingen en wenst verwijdering van deze berichten. In onderhavige zaak vordert zij als voorlopige voorziening verstrekking van de NAW-gegevens van de houder van de websites en gebruiker van de Twitter- en Facebookaccounts waarop deze beschuldiging is geuit dan wel te zien is, op straffe van een dwangsom. Verder wil eiseres de nu nog onbekende derden die de beschuldiging verspreiden, in rechte betrekken. Eiseres betrekt in haar vorderingen Versio, Realtime Register, Twitter NL, TIC, Facebook NL en Meta.

IEF 21969

Conclusie A-G: schending van uitingsvrijheid kan tenuitvoerlegging vonnis in de weg zitten

HvJ EU 8 feb 2024, IEF 21969; ECLI:EU:C:2024:127 (Real Madrid Club de Fútbol), https://ie-forum.nl/artikelen/conclusie-a-g-schending-van-uitingsvrijheid-kan-tenuitvoerlegging-vonnis-in-de-weg-zitten

HvJ EU Conclusie A-G 8 februari 2024, IEF 21969, IEFbe 3726; ECLI:EU:C:2024:127 (Real Madrid Club de Fútbol). De uitgave van de krant Le Monde uit 2006 bevatte een stuk dat de voetbalclub Real Madrid geassocieerd zou hebben met Dr Fuentès, hoofd van een bloeddopingnetwerk in de wielerwereld. De krant beweerde dat de voetbalclub gebruikmaakte van de diensten van dr Fuentès. De Spaanse rechtbank was van oordeel dat het artikel lasterlijk en schadelijk was voor de voetbalclub en heeft het krantenbedrijf Société Éditrice du Monde veroordeeld tot het betalen van een boete van €390.000,- en dat bedrijf en zijn journalist, hoofdelijk, een boete van €33.000,- betalen. Real Madrid heeft in Frankrijk om tenuitvoerlegging van die Spaanse vonnissen verzocht, maar in 2020 heeft de Franse rechter in tweede aanleg (cour d’appel de Paris) de vordering afgewezen met oog op de openbare orde en persvrijheid. De verwijzende rechter heeft aan de hand hiervan prejudiciële vragen gesteld [zie IEF 21154].

IEF 21973

Met dank aan Fulco Blokhuis en Lotte van Schuylenburch, Boekx Advocaten.

.

Automattic moet verbeurde dwangsommen betalen

Rechtbanken 20 mrt 2024, IEF 21973; C/13/732858/HA ZA 23-402 (Eiser tegen Automattic, Inc. ), https://ie-forum.nl/artikelen/automattic-moet-verbeurde-dwangsommen-betalen

Rb. Amsterdam 20 maart 2024, IEF 21973; C/13/732858/HA ZA 23-402 (Eiser tegen Automattic). Eiser en zijn familie worden al enkele jaren bedreigd. Sinds januari 2021 worden ernstige beschuldigingen en bedreigende uitlatingen jegens hem gedaan, onder meer via een blog gehost door Automattic op Wordpress.com. Voldoende aannemelijk is dat eiser hierdoor al geruime tijd zowel zakelijk als privé ernstige reputatie- en financiële schade lijdt. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter diende Automattic aan de onrechtmatige situatie een eind te maken door de blog in zijn geheel te verwijderen [IEF 20664]. Automattic deed dit echter niet. Daarom eiste eiser een boete. Automattic weigerde en stelde dat het vonnis niet op de juiste manier was betekend door eiser (de argumenten waren gebaseerd op de regels van de burgerlijke rechtsvordering van de Californische wet) en dat de rechtbank niet bevoegd was. De rechtbank heeft in haar tussenvonnis zich bevoegd verklaard [IEF 21648]. In onderhavige uitspraak oordeelt de rechtbank dat artikel 55 Rv van toepassing is en dat de veroordelende uitspraak dus wel als betekend aangemerkt kan worden. Dit leidt tot het oordeel dat Automattic dwangsommen van 200.000 EUR heeft verbeurd. 

IEF 21972

Uitspraak ingezonden door Otto Volgenant en Matthijs Kaaks, Boekx Advocaten.

Google aansprakelijk voor nepadvertenties rond Jort Kelder

Gerechtshoven 26 mrt 2024, IEF 21972; 200.316.164/01 (Jort Kelder tegen Google), https://ie-forum.nl/artikelen/google-aansprakelijk-voor-nepadvertenties-rond-jort-kelder

Hof Amsterdam 26 maart 2024, IT 4527, IEF 21972, RB 3830; 200.316.164/01 (Jort Kelder tegen Google). Zie primair ook het eerste vonnis in deze zaak: [IEF 20723]. De afgelopen jaren zijn verschillende advertenties verschenen op Google met daarin een afbeelding van Jort Kelder. Het gaat primair om advertenties waarin consumenten verleid worden tot het investeren in bitcoins en andere cryptovaluta. Wanneer consumenten op deze advertenties klikten, kwamen ze vervolgens terecht op “scam-websites”. Kelder voert aan dat Google te weinig heeft gedaan om de nepadvertenties met gebruik van zijn portret en naam te verwijderen. De rechtbank oordeelde dat dit niet het geval was en benadrukte, net zoals in het geval van Twitter [IEF 20722], dat de partij achter de advertenties dient te worden aangesproken. Het hof gaat niet mee in dit oordeel van de rechtbank.

IEF 21941

President van Suriname bestrijdt gebruik portret voor boek over corruptie

Rechtbanken 6 mrt 2024, IEF 21941; ECLI:NL:RBROT:2024:1770 (de President tegen gedaagden), https://ie-forum.nl/artikelen/president-van-suriname-bestrijdt-gebruik-portret-voor-boek-over-corruptie

Rb. Rotterdam 6 maart 2024, IEF 21941, IT&R 4492; ECLI:NL:RBROT:2024:1770 (de President tegen gedaagden). De president van Suriname (eiser) is afgebeeld op de voorkant en pagina 11 (onder het kopje “de hoofdrolspelers”) van een boek over corruptie in regeringskringen en door bekende personen. Het boek is geschreven door gedaagde en gepubliceerd door de vrouw van gedaagde (hierna samen: gedaagden). De geschetste context in het boek zou ten onrechte de suggestie wekken dat de president corrupt zou zijn, aldus de president. De president vordert onder meer een publicatieverbod. De voorzieningenrechter acht de president ontvankelijk wegens zijn spoedeisend belang bij de publicatie van de nieuwe druk. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is het onderwerp van betreffend boek van algemeen belang. Gezien het bestaan van dit belang bestaat er ook een hoog niveau van journalistieke vrijheid. De president moet onder omstandigheden gedogen dat zijn portret wordt gebruikt voor dergelijke onderwerpen. Het gebruik van zijn portret kan zodoende niet aangemerkt worden als onnodig diffamerend en daarmee buitensporig. Van ongerechtvaardigde inbreuk op het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de president is dus geen sprake; de vordering wordt afgewezen.

IEF 21929

Uitspraak ingezonden door Bertil van Kaam en Jacintha van Dorp, Van Kaam.

Uitzending AVROTROS over HEM niet onrechtmatig

Rechtbank Midden-Nederland 6 mrt 2024, IEF 21929; ECLI:NL:RBMNE:2024:1315 (HEM tegen Avrotros), https://ie-forum.nl/artikelen/uitzending-avrotros-over-hem-niet-onrechtmatig

Rb. Midden Nederland 6 maart 2024, IEF 21929, IT 4487; ECLI:NL:RBMNE:2024:1315 (HEM tegen Avrotros). Het tv-programma Radar heeft meermaals aandacht besteed aan Allround Hollands Energie B.V., ook bekend als Hollandse Energie Maatschappij of HEM, onder andere via online nieuwsberichten en drie uitzendingen. In onderhavige procedure staan twee uitzendingen en vier nieuwsberichten centraal. Aanleiding voor de publicaties zijn de meer dan 200 klachten die de redactie ontvangt. Die klachten hebben onder meer betrekking op het niet verstrekken van essentiële informatie, het hanteren van enorm hoge opzegboetes, het verstrekken van onjuiste informatie, het hanteren van verschillende versies van een contract, de onbereikbaarheid van de klantenservice, de agressieve bejegening, het niet terugbetalen van te veel betaalde voorschotten en het fors verhogen van voorschotbedragen bij een contract met een vast tarief. HEM vindt de publicaties van AVROTROS onrechtmatig en vordert onder andere verwijdering en een rectificatie. De rechtbank oordeelt dat geen sprake is van onrechtmatige publicaties en wijst de vorderingen af. 

IEF 21920

Opnames Peter R. de Vries mogen onder voorwaarden gepubliceerd worden

Gerechtshoven 29 feb 2024, IEF 21920; ECLI:NL:GHAMS:2024:428 (NVJ c.s. tegen verweerder), https://ie-forum.nl/artikelen/opnames-peter-r-de-vries-mogen-onder-voorwaarden-gepubliceerd-worden

Hof Amsterdam 29 januari 2024, IEF 21920; ECLI:NL:GHAMS:2024:428 (NVJ c.s. tegen verweerder). Het Algemeen Dagblad (AD) is in onderhavige zaak van plan een artikel te publiceren en hierbij gebruik te maken van opnamen die Peter R. de Vries vermoedelijk in het geheim heeft gemaakt. De opnames zijn van personen die op basis van de Advocatenwet en de Gedragsregels voor de advocatuur een geheimhoudingsplicht hebben. Eiser vordert een algemeen verbod om de opnamen openbaar te maken. De vordering is door de rechter in eerste aanleg toegewezen. Het hof gaat hier niet mee in en legt een verbod op openbaarmaking van slechts één onderdeel. Van betreffend onderdeel vindt het hof het voldoende aannemelijk dat publicatie van deze gegevens mogelijk ernstige risico's voor de veiligheid van Royce de Vries met zich kunnen meebrengen die niet opwegen tegen het belang van de vrijheid van meningsuiting. Voor de openbaarmaking van de overige onderdelen geldt – met inachtneming van de persvrijheid, het maatschappelijk belang en onvoldoende concrete vrees voor extra risico’s – geen verbod.

IEF 21915

Uitspraak ingezonden door Allon Kijl, ABC Legal.

Beschrijving van misbruik in de biografie van Maxime Meiland niet onrechtmatig jegens eiser

Rechtbank Den Haag 1 mrt 2024, IEF 21915; C/09/658649 / KG ZA 23/1089 (Eiser tegen MM, de uitgever en de auteur), https://ie-forum.nl/artikelen/beschrijving-van-misbruik-in-de-biografie-van-maxime-meiland-niet-onrechtmatig-jegens-eiser

Vzr. Rb. Den Haag 1 maart 2024, IEF 21915; C/09/658649 / KG ZA 23/1089 (Eiser tegen MM, de uitgever en de auteur). Kort geding. In maart 2023 is een boek verschenen met daarin het levensverhaal van MM. In dit boek vertelt MM dat zij op een avond in augustus 2010 is verkracht door iemand die in de gevangenis heeft gezeten. Eiser zegt dat voor iedereen duidelijk is dat het verhaal over die verkrachting over hem gaat, ook al wordt zijn naam niet genoemd in het boek. Volgens eiser heeft hij op die avond wel seks gehad met MM, maar was dat uit vrije wil; hij heeft haar zeker niet verkracht. Eiser vindt daarom dat het boek onrechtmatig is. In dit kort geding vordert eiser een verbod op het verspreiden van de valse beschuldiging van verkrachting en op de verkoop van het boek. Verder vindt eiser dat de beschuldiging moet worden gerectificeerd en dat gedaagden een voorschot op schadevergoeding moeten betalen.

IEF 21902

Uitspraak ingezonden door Josine van den Berg, Mount Law.

Voorzieningenrechter wijst vordering tot preventief uitzendverbod af

Rechtbank Amsterdam 13 feb 2024, IEF 21902; ECLI:NL:RBAMS:2024:754 (Eiseres tegen Noordkaap), https://ie-forum.nl/artikelen/voorzieningenrechter-wijst-vordering-tot-preventief-uitzendverbod-af

Vzr. Rb. Amsterdam 13 februari 2024, IEF 21902; ECLI:NL:RBAMS:2024:754 (Eiseres tegen Noordkaap) Noordkaap produceert een programma waarin de presentator misstanden aan de kaak stelt en het opneemt voor mensen die een conflict hebben. Een van deze conflicten centreerde zich om eiseres, nadat een aantal mensen hebben aangegeven dat zij zijn opgelicht door eiseres. Eiseres exploiteert een onderneming waarin zij kleding verkocht, maar zou vervolgens de bestelde artikelen niet versturen. Dit resulteerde in een confrontatie op straat tussen de presentator en eiseres over de klachten. Op 11 februari 2024 wil Noordkaap de aflevering rondom eiseres uitzenden. Eiseres vordert een preventief verbod op deze openbaarmaking.

IEF 21892

Uitspraak ingezonden door Alexandra Iedema en Julia van Leeuwen, Versteeg Wigman Sprey advocaten.

Vordering tot inzage van beslagen bescheiden afgewezen wegens fishing expedition

Rechtbank Noord-Holland 13 feb 2024, IEF 21892; C/15/346977 KG ZA 23-670 (IVB tegen gedaagde, en FTM en Strop), https://ie-forum.nl/artikelen/vordering-tot-inzage-van-beslagen-bescheiden-afgewezen-wegens-fishing-expedition

Vzr. Rb. Noord-Holland 13 februari 2024, IEF 21892, IT 4479; C/15/346977 KG ZA 23-670 (IVB tegen gedaagde, en FTM en Strop) Gedaagde heeft in 2013 een incasso-opdracht gegeven aan IVB, maar vervolgens geweigerd de eindafrekening hiervan aan IVB te betalen. IVB is een procedure gestart om de factuur alsnog betaald te krijgen. Na vonnis in deze zaak is gedaagde tot betaling overgegaan. Hij diende echter ook een klacht in bij de Kamer van Gerechtsdeurwaarders, schreef de directie van IVB en plaatste op meerdere websites onder verschillende namen negatieve reviews over IVB. Strop, een verbonden aan FTM, publiceerde in 2019 een kritisch artikel over de werkwijze van IVB. In 2023 publiceerde FTM nogmaals een artikel over IVB. IVB heeft in een kort geding gevorderd FTM te veroordelen de geluidsfragmenten en telefoongesprekken die zijn opgenomen in kader van het onderzoek voor het artikel uit 2019, maar dit werd afgewezen. Bij beschikking is IVB verlof verleend tot het leggen van bewijsbeslag, met aanstelling van DigiJuris al gerechtelijk bewaarder. Groot & Evers, deurwaarderskantoor, heeft beslag gelegd op de bestanden.