Procesrecht  

IEF 21763

Conclusie AG: Verwerping cassatieberoep Russische Federatie tegen tenuitvoerlegging executie van beslag

Hoge Raad 22 sep 2023, IEF 21763; ECLI:NL:PHR:2023:821 (Russische Federatie tegen HVY), https://ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-verwerping-cassatieberoep-russische-federatie-tegen-tenuitvoerlegging-executie-van-beslag

Parket bij de Hoge Raad 22 september 2023, IEF 21763, ECLI:NL:PHR:2023:821 (Russische Federatie tegen HVY). Vooraf aan deze zaak hebben partijen in eerste aanleg geproduceerd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag [zie IEF 19526]. Vervolgens is geprocedeerd bij het gerechtshof in Den Haag [zie IEF 20836]. In deze zaak is er sprake van een internationaal privaatrechtelijk executiegeschil met betrekking tot de uitvoering van een beslissing op grond van artikel 438 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

IEF 21737

Stichting REACT bepleit opt-out regime voor buitenlandse rechthebbenden in procedure tegen SLHC

Rechtbank Den Haag 30 aug 2023, IEF 21737; ECLI:NL:RBDHA:2023:12742 (Stichting React tegen SHLC), https://ie-forum.nl/artikelen/stichting-react-bepleit-opt-out-regime-voor-buitenlandse-rechthebbenden-in-procedure-tegen-slhc

Rb. Den Haag 30 augustus 2023, IEF 21737; ECLI:NL:RBDHA:2023:12742 (Stichting REACT tegen SHLC). Stichting React voert een procedure tegen vermeend inbreukmaker SLHC. SLHC maakt volgens Stichting React inbreuk op de intellectueel eigendomsrechten van verschillende rechthebbenden door imitatiegoederen aan te bieden via het platform vova.com. Stichting React heeft in het tussenvonnis [zie IEF 21627] goedkeuring gekregen om de belangen van rechthebbenden in deze procedure te behartigen. In het tussenvonnis zijn enkele punten naar voren gebracht Stichting React die in dit vonnis nader besproken worden. Stichting React heeft de rechtbank verzocht te bepalen dat voor rechthebbenden die geen woon- of verblijfplaats in Nederland hebben niet het opt-in regime geldt, maar het opt-out regime voor deelname aan de procedure. De benadeelden in deze zaak bestaan voornamelijk uit grote internationale merkhouders die de procedure van Stichting React steunen. Het zou voor Stichting React bewerkelijk en tijdsintensief zijn om een opt-in verklaring van alle rechthebbenden te vragen. De rechter gaat hierin mee en oordeelt dat voor rechthebbenden die niet in Nederland woonachtig zijn het opt-out regime van toepassing is. Stichting React dient daarnaast een advertentie te plaatsen over de behartiging van belangen in de procedure met daarin de mogelijkheid voor rechthebbenden om te opt-outen. 

IEF 21738

Collectieve actie Stichting BREIN

Rechtbank Den Haag 30 aug 2023, IEF 21738; ECLI:NL:RBDHA:2023:12743 (BREIN tegen gedaagde), https://ie-forum.nl/artikelen/collectieve-actie-stichting-brein

Rb. Den Haag 30 augustus 2023, IEF 21738; ECLI:NL:RBDHA:2023:12743 (Stichting BREIN tegen gedaagde). In het tussenvonnis van 3 mei 2023 heeft de rechtbank BREIN een aantal bevelen opgelegd ter zake de wettelijk voorgeschreven mededelingen zoals opgenomen in artikel 1018f Rv. De groep personen wiens belangen BREIN behartigt (de rechthebbenden op de entertainmentcontent van de IPTV-pakketten die via de domeinen iptv-4k.co en uw8k.cc of de winkel van gedaagde beschikbaar zijn gemaakt), is in de gelegenheid gesteld om op uiterlijk 3 juli 2023 een opt-out verklaring uit te brengen. De advocaat van gedaagde heeft zich op 15 februari 2023 onttrokken. Er heeft zich geen nieuwe advocaat gesteld. Daarin ziet de rechtbank aanleiding om deze zaak schriftelijk af te doen en dus geen mondelinge behandeling te bevelen.

IEF 21646

DR gehouden om te voldoen aan gerechtelijk bevel

Rechtbank Den Haag 18 aug 2023, IEF 21646; ECLI:NL:RBDHA:2023:12334 (123Inkt/HP), https://ie-forum.nl/artikelen/dr-gehouden-om-te-voldoen-aan-gerechtelijk-bevel

Rechtbank Den Haag 18 augustus 2023, IEF 21646; ECLI:NL:RBDHA:2023:12334 (123Inkt/HP) Vervolg op een eerdere zaak (zie IEF 21491). In dit kort geding vordert Digital Revolution B.V (hierna: DR c.s.), een onderneming die de verschillende webshops van 123inkt  exploiteert, een verbod voor HP B.V. en haar medegedaagden (hierna: HP c.s.) om een eerder gegeven vonnis te executeren. In dit vonnis heeft DR c.s. een bevel gekregen om haar administratie betreffende verkochte inktcartridges die als inbreukmakend op de intellectuele eigendomsrechten werden bestempeld aan HP c.s. over te dragen. DR c.s. stelt dat zij al aan dit bevel heeft voldaan.  Daarnaast voert DR c.s. aan dat het bevel op een juridische c.q. feitelijke misslag berust omdat het naar zijn aard niet ten doel kan hebben gehad verdere inbreuken te voorkomen. HP c.s. zou met uitvoering van het bevel niets anders doen dan DR c.s. schaden. Ook zou voldoening van het bevel blijvend onmogelijk zijn. DR c.s. vordert verder dat er geen maatregelen mogen worden genomen om verbeurde dwangsommen te incasseren.

IEF 21648

Uitspraak ingezonden door Lotte van Schuylenburch, Boekx Advocaten

Rechtbank heeft rechtsmacht in executiegeschil

Rechtbank Amsterdam 30 aug 2023, IEF 21648; (Elias Bosma/Automattic), https://ie-forum.nl/artikelen/rechtbank-heeft-rechtsmacht-in-executiegeschil

Rechtbank Amsterdam, IEF 21649; Zaaknr. C/13/732858/HA ZA 23-402 (Elias Bosma/Auttomatic) In dit incident oordeelt de rechtbank Amsterdam over de vorderingen van Bosma op Automattic. Automattic handelt tevens onder de naam 'Wordpress'. Op 13 april 2022 is Automattic veroordeelt om gegevens over te leggen aan Bosma en om een bericht op haar blog te verwijderen, onder last van dwangsom. Dit bericht bevatte onrechtmatige uitlatingen over Bosma. In de hoofdzaak vordert Bosma betaling van deze dwangsommen, nu Automattic geen gehoor heeft gegeven aan deze geboden. In het onderhavige incident vordert Automattic dat de rechtbank zich onbevoegd verklaart, omdat de Nederlandse rechter geen rechtsmacht zou hebben. In plaats daarvan zou Bosma zich tot de Amerikaanse rechter moeten wenden. Bosma stelt dat de Nederlandse rechtbank wel rechtsmacht heeft. De Nederlandse rechter heeft de dwangsom opgelegd. Subsidiair is er sprake van een onrechtmatige daad die zich in Nederland afspeelt en is de zaak duidelijk met de rechtssfeer van Nederland verbonden. De Nederlandse rechtbank zou daar bevoegdheid uit moeten ontlenen.

 

IEF 21647

Uitspraak ingezonden door Maarten Russchen, Coda Advocaten.

Rechtbank onbevoegd om kennis te nemen van vorderingen buiten Nederland

Rechtbank Den Haag 30 aug 2023, IEF 21647; (DJOKO/Kolter), https://ie-forum.nl/artikelen/rechtbank-onbevoegd-om-kennis-te-nemen-van-vorderingen-buiten-nederland

Rechtbank Den Haag 30 augustus 2023, IE 21647; zaaknr. C/09/649550/HA ZA 23-558 (DJOKO/Kolter) Djoko is uitvoerend kunstenaar en heeft sinds 2019 een eigen muzieklabel, onder de naam ‘Djoko Records’. In 2021 heeft Djoko het Uniewoordmerk ‘WILLIAM DJOKO’ aangevraagd. Dit merk is geregistreerd. Kolter, eveneens uitvoerend kunstenaar, voert meerdere aliassen ten behoeve van zijn muzikale activiteiten, waaronder de namen ‘DJOKO’ en ‘Djoko’. Djoko heeft Kolter meermaals aangeschreven om te stoppen met het voeren van de naam ‘Djoko’. Kolter heeft deze verzoeken steeds afgewezen. In een vonnis uit kort geding van 2022 is Kolter veroordeeld tot het staken van inbreuk op het Uniemerk van Djoko, in de hele Europese Unie (zie IEF 21041). Kolter is hiertegen in beroep gegaan. Die procedure loopt nog. In het onderhavige incident vordert Kolter dat de rechtbank zich onbevoegd verklaart voor alle vorderingen van Djoko die betrekking hebben op het handelen van Kolter buiten Nederland. Djoko vordert verwerping van deze incidentele vordering.

IEF 21639

Barco veroordeeld tot proceskosten in hoger beroep

Hof Den Haag 18 jul 2023, IEF 21639; ECLI:NL:GHDHA:2023:1594 (Barco/Kindermann), https://ie-forum.nl/artikelen/barco-veroordeeld-tot-proceskosten-in-hoger-beroep

Gerechtshof Den Haag 18 juli 2023, IEF 21639; ECLI:NL:GHDHA:2023:1594 (Barco/Kindermann) In eerste aanleg in de zaak tussen Barco en Kindermann heeft de rechtbank vastgesteld dat er geen inbreuk wordt gemaakt op het octrooi van Barco (zie IEF 19951). In deze zaak trekt Barco haar vorderingen in hoger beroep in. Het hof kijkt daarom naar de hoogte van de proceskosten die Barco als eisende partij aan Kindermann moet vergoeden. Barco meende dat Kindermann inbreuk maakte op haar octrooi en vorderde daarom in eerste aanleg een inbreukverbod. Dit verbod is afgewezen door de rechtbank. Ten tijde van het hoger beroep heeft de Oppositieafdeling van het Europees Octrooibureau het octrooi van Barco herroepen, waarop Barco haar vorderingen heeft ingetrokken.

IEF 21544

Samsung Bioepis is procedure nodeloos begonnen

Rechtbank Den Haag 31 mei 2023, IEF 21544; ECLI:NL:RBDHA:2023:7492 (Samsung Bioepis/Novartis), https://ie-forum.nl/artikelen/samsung-bioepis-is-procedure-nodeloos-begonnen

Rechtbank Den Haag 31 mei 2023, IEF 21544, ECLI:NL:RBDHA:2023:7492 (Samsung Bioepis/Novartis) In deze zaak kijkt de rechter naar de vraag of Novartis veroordeeld moet worden tot betaling van de proceskosten. Aanleiding voor dit geschil was een Europees octrooi, toebehorend aan Novartis, dat Samsung Bioepis heeft doen herroepen. Terwijl dit hoger beroep aanhanging was, heeft Samsung een zaak bij de Nederlandse rechter aanhanging gemaakt om het Nederlandse gedeelte van het octrooi te herroepen. 

IEF 21477

Molenbeek/Begeer: conservatoir bewijsbeslag in IE analoog toepasbaar

Hoge Raad 13 sep 2013, IEF 21477; ECLI:NL:HR:2013:BZ9958 (Molenbeek/Begeer), https://ie-forum.nl/artikelen/molenbeek-begeer-conservatoir-bewijsbeslag-in-ie-analoog-toepasbaar

Hoge Raad 13 september 2013; IEF 21477; ECLI:NL:HR:2013:BZ9958 (Molenbeek/Begeer c.s.) Deze prejudiciële uitspraak van de Hoge Raad heeft zowel in de literatuur als de praktijk golven teweeg gebracht. In zijn uitspraak heeft de Hoge Raad namelijk aangegeven dat het conservatoir bewijsbeslag zoals in IE-zaken is toegestaan, overeenkomstig van toepassing is op bewijsbeslagen die niets met IE-zaken van doen hebben. Aanleiding voor de uitspraak was dat Molenbeek de bestuurders Begeer en de zijnen ervan beschuldigde dat zij vertrouwelijke en/of onjuiste informatie zouden hebben doorgespeeld aan een toekomstige partner. Deze toekomstige partner besloot vervolgens om niet met Molenbeek in zee te gaan. Molenbeek vroeg vervolgens beslagverlof aan de rechter om, onder andere, de e-mails van Begeer c.s. te kunnen beslaan.

IEF 21481

Hof van Justitie: nietigheid niet aan geschil gebonden

HvJ EU 8 jun 2023, IEF 21481; ECLI:EU:C:2023:462 (LM/KP), https://ie-forum.nl/artikelen/hof-van-justitie-nietigheid-niet-aan-geschil-gebonden

HvJ EU 8 juni 2023 IEF; 21481; ECLI:EU:C:2023:462 (LM/KP) In deze uitspraak heeft het Hof van Justitie een prejudiciële vraag beantwoordt. Het betreft een zaak over inbreuk op een Unierechtelijk woordmerk en een reconventionele vordering tot nietigverklaring van dat woordmerk. LM is houder van het woordmerk 'Multiselect'. KP biedt biedt handleidingen aan voor psychologische tests die bij kandidaat-politieagenten worden afgelegd in het kader van de wervingsprocedure, onder de naam 'Multiselect'. LM vordert KP bij de Poolse rechtbank om te stoppen met het promoten van haar handleidingen onder het woordmerk. Op haar beurt stelt KP een vordering tot nietigverklaring in. De Poolse rechter wendt zich tot het Hof van Justitie, met de vraag hoe breed zijn onderzoeksmogelijkheden naar het woordmerk zijn.