Auteursrecht  

IEF 20808

Gedaagde kan partijen in vrijwaring dagvaarden

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Gelderland 22 jun 2022, IEF 20808; ECLI:NL:RBGEL:2022:3082 (Eiseres tegen gedaagden), https://ie-forum.nl/artikelen/gedaagde-kan-partijen-in-vrijwaring-dagvaarden

Rb. Gelderland 22 juni 2022, IEF 20808, IT 3980; ECLI:NL:RBGEL:2022:3082 (eiseres tegen gedaagden) Eiseres (licentiegever) en gedaagden (licentienemers) hebben voor de periode 1 maart 2011 t/m 31 december 2013 een licentieovereenkomst gesloten voor gebruik van door eiseres ontwikkelde software. Deze overeenkomst is vervolgens door gedaagden opgezegd. Eiseres vordert onder meer inzage in de in beslag genomen bescheiden. Zij stelt dat het voldoende aannemelijk is dat gedaagden inbreuk maken op een intellectueel eigendomsrecht. De rechtbank acht het wenselijk om deze incidentele vordering te bespreken met partijen en zal daarom een mondelinge behandeling gelasten. De gedaagden willen op hun beurt ECI en een medewerker van GNB (de partij die het softwarepakket aan gedaagden heeft geleverd) in vrijwaring dagvaarden. Dit kan alleen als de gedaagden menen hiertoe gronden te hebben. Indien hetgeen gedaagden hebben gesteld juist is, kunnen zij de nadelige gevolgen van een eventuele auteursrechtinbreuk (geheel of ten dele) afwentelen op ECI en/of de medewerker. Hierdoor hebben gedaagden de benodigde grond voor het in vrijwaring dagvaarden van ECI en de medewerker.

IEF 20807

Geen tekortkoming, dus geen schadevergoeding

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Gelderland 15 jun 2022, IEF 20807; ECLI:NL:RBGEL (Uitgever tegen schrijver), https://ie-forum.nl/artikelen/geen-tekortkoming-dus-geen-schadevergoeding

Ktr. Rb. Gelderland 15 juni 2022, IEF 20807; ECLI:NL:RBGEL:2022:2912 (Uitgever tegen schrijver) Eiser is een uitgeverij en gedaagde is schrijver. Eiser en gedaagde hebben een auteurscontract gesloten voor de uitgave van een boek. Nadat het boek in verkoop was gegaan, heeft de dochter van gedaagde zowel gedaagde als eiser gesommeerd te stoppen met de uitgave van het boek. Eiser vordert schadevergoeding van gedaagde vanwege het onverplicht uit de handel nemen van de boeken. Gedaagde betwist tekort te zijn geschoten en vordert betaling van de opbrengst van de reeds verkochte boeken. De rechter oordeelt dat uit het auteurscontract geen verplichting voor gedaagde volgt om actief op te treden. De rechter is daarom van oordeel dat gedaagde niet tekort is geschoten. Ook heeft eiser zelf besloten de verkoop van het boek (tijdelijk) op te schorten. De vordering tot schadevergoeding van eiser wordt daarom afgewezen. Eiser geeft aan dat de opbrengst van de boeken die aan de gedaagde toekomt verrekend is met zijn schadevergoeding. Nu de rechter de vordering tot schadevergoeding heeft afgewezen, kan de opbrengst niet op deze manier verrekend worden. De vordering van de gedaagde wordt toegewezen.

IEF 20801

Gezamenlijk auteursrecht bij samenwerking muziekvideo

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Antilliaanse Gerechten 20 jun 2022, IEF 20801; ECLI:NL:OGEAC:2022:154 (Eisers tegen gedaagde), https://ie-forum.nl/artikelen/gezamenlijk-auteursrecht-bij-samenwerking-muziekvideo

Vzr. Gerecht van eerste aanleg van Curaçao 20 juni 2022, IEF 20801; ECLI:NL:OGEAC:2022:154 (Eisers tegen gedaagde) Eiser 1 is eigenaar van de muziekgroep Icons en eiser 2 is de manager van de groep. Binnen deze muziekgroep valt ook de groep Catipa waar gedaagde als musicus samen een nummer mee heeft gemaakt genaamd Bon Tene. Deze samenwerking is beëindigd na onenigheid over de vergoeding van gedaagde. Nadat gedaagde was vertrokken uit de samenwerking hebben Catipa en anderen het nummer Bon Tene omgezet naar het nummer Amor Real, dat in de meeste opzichten afwijkt van het origineel. Naast een gelijk klinkende intro bevat het nieuwe nummer ook twee korte samples van Bon Tene waarin de stem van gedaagde is te horen. Nadat dit nieuwe nummer is gepubliceerd op YouTube heeft gedaagde melding gemaakt van plagiaat en dit nummer tijdelijk laten blokkeren. De rechter start met de conclusie dat op het nummer Bon Tene gezamenlijk auteursrecht rust tussen Catipa en gedaagde. Aannemelijk is vervolgens, aldus de rechter, dat gedaagde ook in het nieuwe muzieknummer mede-rechthebbende is in het gemeenschappelijk auteursrecht. Hierdoor dient ook rekening te worden gehouden met de persoonlijke rechten van gedaagde en kan gedaagde aanspraak maken op toekomende financiële vergoeding.

IEF 20790

Geen auteursrechtelijke bescherming in land van oorsprong

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Amsterdam 13 apr 2022, IEF 20790; ECLI:NL:RBAMS:2021:8068 (Coast Cycles tegen Phatfour), https://ie-forum.nl/artikelen/geen-auteursrechtelijke-bescherming-in-land-van-oorsprong

Rb. Amsterdam 13 april 2022, IEF 20790; ECLI:NL:RBAMS:2021:8068 (Coast Cycles tegen Phatfour) Coast Cycles heeft een fiets ontworpen genaamd de Buzzraw. Op een later moment brengt Phatfour het FLB-model op de markt. Op grond van het auteursrecht en slaafse nabootsing komt Coast Cycles op tegen het produceren en verkopen van de fatbikes van Phatfour. De Amsterdamse rechter wijst de vorderingen af. Er kan in dit onderhavige geval geen beroep worden gedaan op het auteursrecht, gezien er geen auteursrechtelijke bescherming wordt toegekend aan de ontworpen fietsen van Coast Cycles in het land van oorsprong, de Verenigde Staten. Op grond van de slaafse nabootsing wordt de vordering ook verworpen, omdat de gelijkenissen tussen beide fietsen zijn gegrond in de stijl waarin deze zijn ontworpen.

IEF 20786

Vordering tot verschaffen inloggegevens toegewezen

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Overijssel 18 mei 2022, IEF 20786; ECLI:NL:RBOVE:2022:1530 (VOF Ordermate-BRAMR tegen B), https://ie-forum.nl/artikelen/vordering-tot-verschaffen-inloggegevens-toegewezen

Vzr. Rb. Overijssel 18 mei 2022, IEF 20786, IT 3970; ECLI:NL:RBOVE:2022:1530 (VOF Ordermate-BRAMR tegen B) Kort geding. A en B waren beiden vennoten van de VOF ORDERMATE-BRAMR, waarna B zich heeft uitgeschreven in het handelsregister per april 2022. Hierdoor blijft A als enige vennoot over. De VOF bevindt zich hierna in liquidatie, waarbij er nog een aantal baten aanwezig zijn die moeten worden verdeeld. Alhoewel er volgens de kortgedingrechter geen sprake is van auteursrechten op de software die aan de VOF of A toekomen, worden de vorderingen op grond van het auteursrecht afgewezen. De vordering inhoudende het verstrekken van de inloggegevens van de website en e-mailaccounts om te beschikken over de software, wordt wel toegewezen. De vorderingen in reconventie worden afgewezen.

IEF 20783

Geen inbreuk op overall voor verpleegkundigen

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Den Haag 25 mei 2022, IEF 20783; ECLI:NL:RBDHA:2022:5604 (B-Overall tegen Facetmedi), https://ie-forum.nl/artikelen/geen-inbreuk-op-overall-voor-verpleegkundigen

Vzr. Rechtbank Den Haag 25 mei 2022, IEF 20783; ECLI:NL:RBDHA:2022:5604 (B-Overall tegen Facetmedi) Kort geding. B-Overall is rechthebbende van de auteursrechten die op de belevingsoverall en de daarbij behorende applicaties rusten. Volgens B-Overall maakt Facetmedi met haar SYMsuit inbreuk op die rechten en dient zij aan de inbreuk een einde te maken. De voorzieningenrechter concludeert dat er geen sprake is van auteursrechtinbreuk en evenmin van slaafse nabootsing, zodat de gevraagde voorzieningen worden geweigerd. Er zijn in het oog springende verschillen tussen de producten; De kopers bestaan uit een bovengemiddeld en omzichtig publiek, wat de kans op verwarring tussen beide producten nog kleiner maakt.

IEF 20778

Uitspraak ingezonden door Bram Bogaerts en Dirk Visser, Visser Schaap & Kreijger.

Geen auteursrechtinbreuk door NexCube op 3D Rubik’s Cube

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Gelderland 13 jun 2022, IEF 20778; (Spin Master tegen Goliath), https://ie-forum.nl/artikelen/geen-auteursrechtinbreuk-door-nexcube-op-3d-rubik-s-cube

Vzr. Rechtbank Gelderland 13 juni 2022, IEF 20778; C/05/402137 / KG ZA 22-102 (Spin Master tegen Goliath) Kort geding. Spin Master is rechthebbende op de (vermeende) auteursrechten van het kubusvormig object, bekend onder de naam Rubik’s Cube. Goliath is een Nederlandse onderneming in spellen en speelgoed en brengt sinds enige tijd een kubusvormig object onder de naam 'MoYu NexCube’ of ‘NexCube’ op de markt. Het hof heeft zich op 13 juli 2021 [IEF 20088] uitgesproken over de auteursrechtelijke bescherming van de ‘Rubiks Cube’, en concludeerde onder meer dat het bewegende object als zodanig niet auteursrechtelijk is beschermd; De oppervlaktedecoratie wel voor zover het de keuze voor specifieke kleurvlakken in combinatie met de zwarte grid betreft. De vorderingen van Spin Master worden afgewezen. De voorzieningenrechter concludeert dat van overeenstemmencle totaalindrukken geen sprake is. Daarmee is evenmin sprake van auteursrechtinbreuk door de ‘NexCube’ op de combinatie van de vormgeving van de 3D 'Rubik’s Cube' met de door Rubik voor de kubus gecreëerde tweedimensionale oppervlakte decoratie.

IEF 20776

Vorderingen op grond van auteursrecht en slaafse nabootsing afgewezen

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Rotterdam 1 jun 2022, IEF 20776; ECLI:NL:RBROT:2022:4498 (Ravestein tegen MacGregor), https://ie-forum.nl/artikelen/vorderingen-op-grond-van-auteursrecht-en-slaafse-nabootsing-afgewezen

Rb. Rotterdam 1 juni 2022, IEF 20776; ECLI:NL:RBROT:2022:4498 (Ravestein tegen MacGregor) Ravestein is een scheepswerf en bouwbedrijf dat een linkspan heeft ontworpen voor het gebruik op roll-on/roll-off schepen met 2 of meer dekken. Ravestein verwijt MacGregor dat de laatstgenoemde een linkspan 'Calais 10' heeft gebouwd, waarbij gebruik zou zijn gemaakt van de ontwerptekeningen van Ravestein. De vorderingen van Ravestein op grond van het auteursrecht worden afgewezen, gezien het ontwerp van Ravestein volgens de rechtbank uitsluitend wordt gekenmerkt door zijn technische functie. Ook wordt een beroep op slaafse nabootsing verworpen door de rechtbank. Voor zover de vorderingen van Ravestein berusten op een schending van bedrijfsgeheimen, zal Ravestein worden toegelaten tot nadere bewijslevering. Verdere beslissingen zullen om deze reden worden aangehouden.

IEF 20768

Conclusie over verhouding Auteursrechtrichtlijn en e-Commercerichtlijn

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Hoge Raad 23 nov 2018, IEF 20768; ECLI:NL:PHR:2018:1521 (Stichting Brein tegen NSE), https://ie-forum.nl/artikelen/conclusie-over-verhouding-auteursrechtrichtlijn-en-e-commercerichtlijn

HR Conclusie P-G 23 november 2018, IEF 20768; ECLI:NL:PHR:2018:1521 (Stichting Brein tegen NSE) Zie ook Conclusie P-G [IEF 17899] en arrest HR [IEF 18372].  Dit is een nadere conclusie (uit 2018) in een zaak over de verhouding tussen de Auteursrechtrichtlijn en de Richtlijn elektronische handel (ook wel e-Commercerichtlijn genoemd), met name over de in de Auteursrechtrichtlijn geregelde “mededeling aan het publiek” en de mogelijkheid van het geven van een bevel aan een tussenpersoon aan de ene kant en de aansprakelijkheidsvrijstelling van tussenpersonen uit de e-Commercerichtlijn anderzijds. P-G van Peursem bespreekt onder meer de onderdelen van het cassatiemiddel die in zijn eerdere conclusie in deze zaak onbehandeld zijn. Ook in dit geval acht Van Peursem het van belang om primair prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.

IEF 20769

Programma VvA-studiemiddag 'Het voorontwerp auteurscontractrecht'

Kopieer citeerwijze |
, IEF 20769; https://ie-forum.nl/artikelen/programma-vva-studiemiddag-het-voorontwerp-auteurscontractrecht

Op de studiemiddag op vrijdag 17 juni zal aandacht worden besteed aan het voorontwerp tot wijziging van het auteurscontractenrecht. Daarnaast staan deze middag de ervaringen centraal met de toepassing van de open access bepaling (artikel 25fa Aw).

14.00 - 14.05 uur: Inleiding programma o.lv. dagvoorzitter Marcel de Zwaan
14.05 - 14.25 uur: De toekomst van art. 25 fa Aw en (van) de wetenschappelijke uitgeverij in Nederland / Wirt Soetenhorst, Boom uitgeverij
14.25 - 14.40 uur: Stellingen discussie zaal
14.40 - 15:00 uur: Toelichting voorontwerp auteurscontractenrecht / Cyril van der Net, directie Wetgeving en Juridische Zaken, ministerie van Justitie en Veiligheid