Auteursrecht  

IEF 21610

Uitspraak ingezonden door Remco Klöters, Van Kaam.

Yūgen Forest maakt geen auteursrechtelijke inbreuk

Rechtbank Gelderland 2 aug 2023, IEF 21610; (Osees/Yūgen Forest), https://ie-forum.nl/artikelen/yugen-forest-maakt-geen-auteursrechtelijke-inbreuk

Rechtbank Gelderland 2 augustus 2023, IEF 21610 (Osees/Yūgen Forest Holding B.V.) In deze zaak buigt de rechtbank Gelderland zich over het geschil tussen Yūgen Forest Holding B.V. (hierna: Yūgen), gedaagde 2 en Osees. Osees is een adviesbureau dat zich bezighoudt met merkpositionering en bedrijfsidentiteit. Yūgen benadert Osees in het kader van de exploitatie van een landgoed, waarvoor Osees een investorsday zal organiseren. Partijen beginnen een samenwerking waarbij, naar het oordeel van Yügen, Osees niet naar behoren presteert. Communicatie in het project verliep deels via gedaagde 2, die een eenmansbedrijf voert. Opzegging van de overeenkomst verloopt langzaam, omdat Osees van mening is dat partijen extra werkzaamheden overeen zijn gekomen. In de algemene voorwaarden van Osees staat dat, als Osees eenzijdig een project begint, dit een overeenkomst doet ontstaan. Ook stelt Osees dat gedaagde 2 hoofdelijk aansprakelijk is voor de gemaakte kosten in uitvoering van het project.

IEF 21600

Uitspraak ingezonden Bert Gravendeel, Fruytier.

Kermisattractie geen auteursrechtelijk beschermd werk

Rechtbank Rotterdam 2 aug 2023, IEF 21600; ECLI:NL:RBROT:2023:7706 (KMG tegen VDB c.s.), https://ie-forum.nl/artikelen/kermisattractie-geen-auteursrechtelijk-beschermd-werk

Rechtbank Rotterdam 2 augustus 2023, IEF 21600; ECLI:NL:RBROT:2023:7706 (KMG tegen VDB c.s.) Kermis- en Machinebouw Gaasendam Europe B.V. (hierna: KMG) houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie en verkoop van kermisattracties. VBD c.s. exploiteert kermisattracties, amusements- en speelautomaten. Twee van de gedaagden zijn vennoten van VBD c.s. KMG heeft een kermisattractie genaamd 'Freak Out' in verschillende kleurenstellingen op de markt gebracht, waaronder blauw-wit. Het octrooi dat KMG op de 'Freak Out' had, is in 2011 voor het Nederlandse deel vervallen. In 2021 heeft VDB een soortgelijke schommelattractie in eigendom gehad, genaamd de 'Royal King'.

IEF 21599

Uitspraak ingezonden door Lotte Rutgers, Leeway.

Initiatief tot het namaken van inbreukmakende producten leidt tot afwijzing vordering

Rechtbank Gelderland 2 aug 2023, IEF 21599; (Royal Tableware Group tegen Koffiebranderij Beukenhorst), https://ie-forum.nl/artikelen/initiatief-tot-het-namaken-van-inbreukmakende-producten-leidt-tot-afwijzing-vordering

Rechtbank Gelderland 2 augustus 2023, IEF 21599; C/05/390218 en C/05/398445 (Royal Tableware Group tegen Koffiebranderij Beukenhorst, en tegen Baten Promotion) In het tussenvonnis van 28 september 2022 in deze zaak (zie IEF 21049), waarin de rechter vast stelde dat de modelrechten op espressokopjes kwamen te vervallen, heeft Royal Tableware de gelegenheid gekregen om zich bij akte verder uit te laten over de ingeroepen modelrechten en de door haar gevorderde schade. In haar antwoordakte handhaaft Beukenhorst de stelling dat alle inbreukmakende kopjes zijn vernietigd. De rechtbank blijft echter bij het oordeel dat er onvoldoende onderbouwd is dat de inbreukmakende producten zijn vernietigd. Bij de begroting van de geleden schade neemt de rechtbank alleen de gederfde winst mee en wordt er geen aanleiding gezien om ook schadevergoeding vanwege verlies aan exclusiviteit toe te wijzen. 

IEF 21596

Uitspraak ingezonden door Paul Trapman, Ploum.

Art. 843a Rv geen grond voor vergelijking van broncodes

Rechtbank Rotterdam 7 jun 2023, IEF 21596; C/10/630790 (Relatics B.V. tegen Semantx B.V.), https://ie-forum.nl/artikelen/art-843a-rv-geen-grond-voor-vergelijking-van-broncodes

Rechtbank Rotterdam 7 juni 2023, IEF 21596; C/10/60790 (Relatics B.V. tegen Semantx B.V.) Relatics en Semantx zijn beide ondernemingen die actief zijn in de sector van softwareplatforms ten behoeve van informatiebeheer binnen bouw- en infrastructuur. Semantx is mede opgericht door twee oud-werknemers van Relatics. Relatics heeft in 2021 gesteld dat Semantx onder meer auteursrechtinbreuk pleegt en met de bouw van haar software gebruik maakt van bedrijfsgeheimen van Relatics. Het verzoekschrift tot het leggen van conservatoir bewijsbeslag werd toegewezen. 

 

IEF 21590

Geen auteursrecht op beddengoed van LBC

Rechtbank Overijssel 26 jul 2023, IEF 21590; ECLI:NL:RBOVE:2023:2974 (G&G/LBC), https://ie-forum.nl/artikelen/geen-auteursrecht-op-beddengoed-van-lbc

Rechtbank Overijssel 26 juli 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:2974, IEF 21590 (G&G/LBC) De rechtbank Overijssel laat zich in deze uitspraak uit over het geschil tussen eiser G&G Sales International B.V. (hierna: G&G) en verweerster Luxury Bedding Company B.V. (Hierna: LBC). Beide partijen verkopen boxsprings en ander beddengoed. G&G verkoopt exemplaren van de Norma-collectie. LBC verkoopt exemplaren uit de Sertra-collectie. G&G verwijt LBC van oneerlijke mededinging, omdat LBC haar klanten benadert omtrent de gestelde inbreuken van G&G. Daarom vordert G&G een verbod voor LBC om zich publiekelijk uit te laten over de Norma-collectie en om zakelijke relaties van G&G te benaderen. Daarnaast vordert G&G schadevergoeding. LBC stelt op haar beurt dat G&G inbreuk maakt op haar auteursrechten, dan wel dat zij zich schuldig maakt aan slaafse nabootsing. Daarom vordert zij in reconventie een verbod op deze inbreuk, dan wel slaafse nabootsing. 

IEF 21576

Gerechtshof oordeelt over auteursrechtelijke bescherming chalets

Hof 's-Hertogenbosch 11 jul 2023, IEF 21576; ECLI:NL:GHSHE:2023:2253 (Chalets), https://ie-forum.nl/artikelen/gerechtshof-oordeelt-over-auteursrechtelijke-bescherming-chalets

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11 juli 2023, IEF 21576, ECLI:NL:GHSHE:2023:2253 (Appellante/Geïntimeerden) In deze zaak buigt het hof ‘s-Hertogenbosch zich over de vraag of de chalets die door Y Caravans c.s. (hierna: geïntimeerden) te koop zijn aangeboden inbreuk maken op het auteursrecht van eerder op de markt gebrachte chalets die door Z Chalets en Caravans (hierna: appellante) zijn ontworpen. Het ontwerp van appellante heeft de naam ‘Rushmore’. Appellante stelt dat er sprake is van slaafse nabootsing en vordert in kort geding beëindiging van de gestelde auteursrechtelijke inbreuk en slaafse nabootsing. Ook vordert zij meer informatie omtrent de omvang van deze gestelde inbreuk. Geïntimeerden stellen dat er geen sprake is van een inbreuk of slaafse nabootsing.

IEF 21573

HvJ EU oordeelt over toestemming voor satellietpakketten

HvJ EU 25 mei 2023, IEF 21573; ECLI:EU:C:2023:424 (AKM tegen Canal+ Luxembourg Sàrl c.s.), https://ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-oordeelt-over-toestemming-voor-satellietpakketten

HvJ EU 25 mei 2023, IEF 21573, IEF-Be 3680, ECLI:EU:C:2023:424 (AKM tegen Canal+ Luxembourg Sàrl c.s.) In deze zaak heeft het Hof van Justitie antwoord gegeven op een prejudiciële vraag van de hoogste Oostenrijkse rechter. Canal+ faciliteert toegang tot programma’s middels streamingdiensten die per satelliet worden gecodeerd. Enkele van deze programma’s zijn tegen betaling toegankelijk, andere programma’s zijn gratis ter beschikking gesteld. AKM, een belangenbehartiger van muziekrechthebbenden, heeft hier geen toestemming voor gegeven en vordert staking van de exploitatie. De vraag die behandeld wordt, luidt: 'of de aanbieder van satellietpakketten toestemming van de betrokken houders van auteurs- en naburige rechten voor de mededeling aan het publiek, op dezelfde manier als deze aan de betrokken omroeporganisatie is verleend, moet verkrijgen voor enkel de lidstaat waar de programmadragende signalen worden ingevoerd in de mededelingenketen die naar de satelliet loopt.'

IEF 21570

Slaapboek maakt auteursrecht- en merkinbreuk

Rechtbank Midden-Nederland 12 jul 2023, IEF 21570; ECLI:NL:RBMNE:2023:3475 (Eiseres en Oneiri/Gedaagde), https://ie-forum.nl/artikelen/slaapboek-maakt-auteursrecht-en-merkinbreuk

Rechtbank Midden-Nederland, IEF 21570, ECLI:NL:RBMNE:2023:3475 (Eiseres en Oneiri/Gedaagde) Deze zaak betreft een verstekvonnis in kort geding. Gedaagde verkoopt een E-book over het thema slaap van jonge kinderen. Eiseres, die deze zaak samen met Oneiri heeft aangespannen (hierna: eiseres c.s.), heeft boeken over ditzelfde thema uitgegeven en heeft daarbij de zogenaamde ‘droomritme-methode’ ontwikkeld. Oneiri is houder van het woordmerk 'DROOMRITMECOACH'. Eiseres c.s. stelt dat gedaagde teksten letterlijk over heeft genomen uit haar boek en een aantal blogposts. Ook wordt gesteld dat het voornoemde woordmerk meermaals in het E-book voorkomt. Eiseres c.s. vordert daarom een verbod op de verkoop van het E-book van gedaagde en opgave van de administratie ten aanzien van het E-book.

IEF 21561

Conclusie AG HvJ EU: kopiëren voor privégebruik en het reproductierecht van omroeporganisaties

HvJ EU 13 jul 2023, IEF 21561; ECLI:EU:C:2023:583 (Seven.One tegen Corint), https://ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-hvj-eu-kopieren-voor-privegebruik-en-het-reproductierecht-van-omroeporganisaties

Conclusie AG HvJ EU 13 juli 2023; IEF 21561; IEFbe 3678; ECLI:EU:C:2023:583 (Seven.One tegen Corint) Het verzoek om een prejudiciële beslissing van het Landgericht Erfurt (rechter in eerste aanleg Erfurt, Duitsland) is ingediend naar aanleiding van een geding over een exclusieve overeenkomst voor het beheer van auteursrechten dat is gesloten tussen Seven.One Entertainment Group GmbH (hierna: Seven.One) en Corint Media GmbH (hierna: Corint). Seven.One is een omroeporganisatie die een televisieprogramma in Duitsland produceert en uitzendt. Corint is een collectieve beheersorganisatie die de auteursrechtelijke belangen van particuliere televisiezenders en radiostations behartigt en handhaaft.

IEF 21558

HvJ EU over 'kopiëren voor privé-gebruik' en 'mededeling aan publiek'

HvJ EU 13 jul 2023, IEF 21558; ECLI:EU:C:2023:564 (Ocilion IPTV Technologies), https://ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-over-kopieren-voor-prive-gebruik-en-mededeling-aan-publiek

HvJ EU 13 juli 2023, IEF 21558; IEFBe 3677, ECLI:EU:C:2023:564 (Ocilion IPTV Technologies) Ocilion biedt een IPTV-oplossing aan waarbij in de praktijk een zogeheten “deduplicatieproces” plaatsvindt teneinde te vermijden dat meerdere kopieën worden gemaakt wanneer klanten dezelfde opname programmeren. Alle eindgebruikers die dezelfde opname hebben geprogrammeerd, kunnen toegang krijgen tot de eerste en enige kopie, die wordt gemaakt wanneer een eerste eindgebruiker de opname heeft geprogrammeerd. Verweersters in het hoofdgeding betogen dat zij er geen toestemming voor hebben gegeven dat Ocilions klanten hun programma’s doorgeven.