Naburige rechten  

IEF 21376

HvJ EU: muziekwerk als achtergrondmuziek in vervoermiddel is een mededeling aan het publiek

HvJ EU 20 apr 2023, IEF 21376; ECLI:EU:C:2023:307 (Blue Air Aviation), https://ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-muziekwerk-als-achtergrondmuziek-in-vervoermiddel-is-een-mededeling-aan-het-publiek

HvJ EU 20 april 2023, IEF 21376; IEFBe 3640; ECLI:EU:C:2023:307 (Blue Air Aviation tegen UCMR) Het Europese Hof van Justitie doet uitspraak in de gevoegde zaken C-775/21 en C-826/21. In de eerste zaak ging het om het uitzenden van achtergrondmuziek in passagiersvliegtuigen. In de tweede zaak om het in treinen beschikbaar stellen van faciliteiten waarmee muziekwerken kunnen worden meegedeeld aan het publiek. De verzoeken om een prejudiciële beslissing betreffen de uitlegging van artikel 3 van richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij.

IEF 21323

Eiser gebonden aan overeenkomst met gedaagde voor kunstfilm

Rechtbank Amsterdam 28 mrt 2023, IEF 21323; ECLI:NL:RBAMS:2023:1744 (Eiser tegen gedaagde), https://ie-forum.nl/artikelen/eiser-gebonden-aan-overeenkomst-met-gedaagde-voor-kunstfilm

Rechtbank Amsterdam 28 maart 2023, IEF 21323; ECLI:NL:RBAMS:2023:1744 (eiser tegen gedaagde) Eiser is een Franse schrijver die regelmatig in de publieke aandacht heeft gestaan met controversiële uitlatingen. Gedaagde is een Nederlandse filmmaker en kunstenaar. Hij maakt onder andere films die vaak controversieel zijn. Partijen hebben een overeenkomst gesloten waarin wordt afgesproken dat gedaagde een erotische film opneemt waar eiser in speelt. Eiser was in de veronderstelling dat het een kunstzinnige film zou worden die pornografische passages zou kunnen bevatten, waarin zou worden gespeeld met waarheid en fictie. Volgens eiser heeft gedaagde hem afgeschilderd als pornoster. In de trailer van de film is gezegd dat eiser in Marokko prostituees zou willen bezoeken. Hij zou in zijn persoonlijkheidsrechten als uitvoerend kunstenaar zijn geschonden en hij zou de overeenkomst hebben vernietigd. Eiser vordert gedaagde te gebieden de trailer van de film verwijderd te houden. In reconventie vordert gedaagde eiser te verbieden publiekelijk mee te delen dat de overeenkomst is vernietigd en hem te veroordelen die overeenkomst na te komen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is het niet te begrijpen waarom eiser wel heeft meegedaan aan de opnames als hij de overeenkomst echt problematisch vond. Hij had genoeg tijd om terug te komen op de inhoud van de overeenkomst. De voorzieningenrechter oordeelt dat eiser nog steeds is gebonden aan de overeenkomst.

IEF 21092

Conclusie A-G: recht op informatie houder IE-recht

HvJ EU 17 nov 2022, IEF 21092; ECLI:EU:C:2022:905 (TB tegen Castorama Polska en Knor), https://ie-forum.nl/artikelen/conclusie-a-g-recht-op-informatie-houder-ie-recht

HvJ EU Conclusie A-G 17 november 2022, IEF 21092, IEFbe 3575; ECLI:EU:C:2022:905 (TB tegen Castorama Polska en Knor) TB is een natuurlijke persoon die via haar online winkels siervoorwerpen op de markt brengt. In het kader van haar commerciële activiteiten verkoopt zij machinaal door haar vervaardigde reproducties met een ongecompliceerde grafische vormgeving, bestaande uit een beperkt aantal kleuren, geometrische figuren en korte zinnen. Twee van deze reproducties worden zonder haar toestemming verkocht in de winkels van Castorama, die deze krijgt aangeleverd door Knor. TB vordert de Sąd Okręgowy w Warszawie (rechter in eerste aanleg Warschau) Castorama informatie te verstrekken over de distributiekanalen en de hoeveelheid ontvangen en bestelde goederen. Castorama betwist dat de reproducties van TB niet als werken kunnen worden aangemerkt. De verwijzende rechter stelt het Hof twee vragen. De eerste vraag is of art. 8 lid 1 van richtlijn 2004/48, aldus worden uitgelegd dat het betrekking heeft op een maatregel ter bescherming van intellectuele-eigendomsrechten die slechts kan worden genomen wanneer in de betreffende procedure of in een andere procedure wordt vastgesteld dat de rechthebbende houder van een intellectuele-eigendomsrecht is?

IEF 21076

Nieuwsbrief CvTA

Het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten (CvTA) heeft een nieuwsbrief doen uitgaan. In deze nieuwsbrief komen onder andere het jaarverslag 2021 en de implementatie van de individuele kostennorm aan de orde.
Lees verder >>

IEF 20948

HvJ EU: RTL Television tegen Grupo Pestana en Salvor

HvJ EU 8 sep 2022, IEF 20948; ECLI:EU:C:2022:643 (RTL Television tegen Grupo Pestana en Salvor), https://ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-rtl-television-tegen-grupo-pestana-en-salvor

HvJ EU 8 september 2022, IEF 20948, IT 4064, IEFbe 3539; C-716/20; ECLI:EU:C:2022:643 (RTL Television tegen Grupo Pestana en Salvor) Geding over het zonder voorafgaande toestemming van RTL ter beschikking stellen van de uitzendingen van een RTL-zender in de door Grupo Pestana en Salvor geëxploiteerde hotelkamers. Het Hof is verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:
1) Moet het begrip ‚doorgifte via de kabel’ in artikel 1, lid 3, van [richtlijn 93/83] aldus worden uitgelegd dat het niet alleen betrekking heeft op de gelijktijdige uitzending door een omroeporganisatie van een uitzending van een andere omroeporganisatie, maar ook op de gelijktijdige, integrale doorgifte via de kabel aan het publiek (al dan niet door een omroeporganisatie) van een eerste uitzending van radio- of televisieprogramma’s die voor ontvangst door het publiek bestemd zijn?
2) Is de gelijktijdige doorgifte van satellietuitzendingen van een televisiezender, via de coaxkabel, door middel van in hotelkamers geïnstalleerde televisietoestellen, te kwalificeren als een ‚doorgifte’ van die uitzendingen in de zin van artikel 1, lid 3, van [richtlijn 93/83]?

Beantwoording van de prejudiciële vragen:

IEF 20861

Verschuldigde licentievergoeding moet worden betaald

Rechtbank Gelderland 20 jul 2022, IEF 20861; ECLI:NL:RBGEL:2022:3641 (Eisers tegen gedaagde), https://ie-forum.nl/artikelen/verschuldigde-licentievergoeding-moet-worden-betaald

Ktr. Rb. Gelderland 20 juli 2022, IEF 20861; ECLI:NL:RBGEL:2022:3641 (eisers tegen gedaagde) Eiser 1 is de enige organisatie in Nederland die toestemming heeft verkregen tot het als bedrijf zonder winstoogmerk bemiddelen inzake het muziekauteursrecht. Eiser 2 is aangewezen als rechtspersoon die exclusief belast is met de inning en verdeling van de in artikel 7 WNR bedoelde vergoedingen. Gedaagde heeft een café waar hij muziek laat horen aan publiek. Eisers vorderen een veroordeling tot betaling van bedrag van € 1.072,71, gebaseerd op de licentieovereenkomst die zij met gedaagde hebben voor het afspelen van muziek in zijn café. Gedaagde betwist dat hij deze overeenkomst heeft gesloten met eisers. Ook geeft hij aan dat zijn café al 2 of 2,5 jaar gesloten is door de coronamaatregelen en vanwege gezondheidsredenen. Hij meent dat hij de gevorderde licentievergoeding dus niet hoeft te betalen. De kantonrechter oordeelt dat niet aannemelijk is geworden dat gedaagde de licentieovereenkomst heeft opgezegd. Hij is dus verplicht de verschuldigde licentievergoeding te betalen. Het door eisers gevorderde bedrag komt echter niet overeen met de facturen. De kantonrechter veroordeelt gedaagde tot betaling van het verschuldigde bedrag aan licentievergoeding dat uit de facturen voortvloeit en wijst het meer of anders gevorderde af.  

IEF 20844

Conclusie A-G: prejudiciële vraag over 'mededeling aan publiek'

Hoge Raad 24 jun 2022, IEF 20844; ECLI:NL:PHR:2022:625 (DLZ tegen Sena en Buma), https://ie-forum.nl/artikelen/conclusie-a-g-prejudici-le-vraag-over-mededeling-aan-publiek

HR conclusie A-G 24 juni 2022, IEF 20844; ECLI:NL:PHR:2022:625 (DLZ tegen Sena en Buma) DLZ heeft Sena en Buma in 2018 gedagvaard. Zij vorderde dat de rechtbank voor recht zou verklaren dat in de gemeenschappelijke woonkamers geen sprake is van openbaarmaking van muziek. De kantonrechter wees de vordering af en oordeelde dat er sprake was van een ‘openbaarmaking’ in de zin van de Aw en de Wnr, [IEF 17981]. Tegen dit oordeel heeft DLZ hoger beroep ingesteld. Het hof heeft het vonnis van de kantonrechter bekrachtigd en heeft de vorderingen DLZ afgewezen [IEF 19852]. Vervolgens is door DLZ beroep in cassatie ingesteld tegen dit arrest.

IEF 20741

Uitspraak ingezonden door: Pien Bos, The Legal Group.

Inbreuk op naburige rechten op nummer 'Rampeneren'

Rechtbank Midden-Nederland 18 mei 2022, IEF 20741; (Spec tegen Universal), https://ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-naburige-rechten-op-nummer-rampeneren

Rb. Midden-Nederland 18 mei 2022, IEF 20741; C/16/524202 / HL ZA 21-190 (Spec tegen Universal) Het welbekende nummer 'Rampeneren' van The Partysquad, Ali B. en Yes-R uit 2006 staat in deze zaak centraal, waarbij Spec verwijt dat Universal inbreuk maakt op haar naburige rechten door het nummer als een single te exploiteren. Voorafgaand hebben Spec, Universal en Goodlife in 2006 een overeenkomst gesloten, waarbij Spec het uitsluitende recht verkreeg om het nummer te exploiteren en dat Goodlife het recht verkreeg om het nummer te exploiteren als onderdeel van een eigen album. Vervolgens staat de vraag centraal of het gebruik maken van het nummer binnen een eigen album op een platform als Spotify kan worden gezien als het zelfstandig exploiteren van het nummer? De rechtbank oordeelt van wel, indien men het nummer kan vinden door direct op het nummer te zoeken. In dat geval is er sprake van zelfstandige exploitatie. Ook benadrukt de rechtbank dat er alternatieve mogelijkheden beschikbaar zijn wat betreft de exploitatie van het nummer, waardoor geen inbreuk wordt gemaakt op het recht van Spec.

IEF 20637

Toegang tot BitTorrent-indexeringswebsites moet worden geblokkeerd

Rechtbank Rotterdam 24 mrt 2022, IEF 20637; ECLI:NL:RBROT:2022:2518 (Brein tegen DFN), https://ie-forum.nl/artikelen/toegang-tot-bittorrent-indexeringswebsites-moet-worden-geblokkeerd

Vzr. Rb Rotterdam 24 maart 2022, IEF 20637, IT 3883; ECLI:NL:RBROT:2022:2518 (Brein tegen DFN) DFN is een internet-accessprovider en beheerder van een glasvezelnetwerk. De klanten van DFN maken/maakten gebruik van BitTorrent-indexeringswebsites (hierna: de platforms), waarop torrents worden geüpload. Torrents zijn bestanden die meta-informatie bevatten over zich op de computers van de gebruikers bevindende bestanden, zoals mediabestanden, welke auteursrechtelijk en/of nabuurrechtelijk beschermde werken kunnen zijn. Brein vordert DFN te bevelen de toegang van haar klanten tot de platforms te blokkeren. De voorzieningenrechter oordeelt dat nu gesteld noch gebleken is dat DFN hiervoor ondraaglijke en/of onredelijke offers moet brengen wordt aangenomen dat de blokkade slechts een marginale en daarmee en aanvaardbare aantasting van haar vrijheid van ondernemerschap is die niet in de weg staat aan het bevelen van een dergelijke blokkade. De toegang tot de platforms moet dus worden geblokkeerd.

IEF 20633

HvJ EU Conclusie A-G: filteren verenigbaar met artikel 11 Handvest

HvJ EU 15 jul 2021, IEF 20633; ECLI:EU:C:2021:613 (Republiek Polen tegen Europees Parlement), https://ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-conclusie-a-g-filteren-verenigbaar-met-artikel-11-handvest

HvJ EU Conclusie A-G 15 juli 2021, IEF 20633, IEFbe 3413, IT 3879; ECLI:EU:C:2021:613 (Republiek Polen tegen Europees Parlement) De zaak gaat over artikel 17 van Richtlijn 2019/790. Polen wil lid 4 sub b en c van dit artikel nietig verklaard hebben en subsidiair het hele artikel. Dit omdat het in strijd zou zijn met de in artikel 11 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: Handvest) neergelegde rechten op vrijheid van meningsuiting en van informatie die gebruikers van deeldiensten genieten.