Auteursrecht  

IEF 20717

Alv en studiemiddag Vereniging voor Auteursrecht op 17 juni

De alv en studiemiddag van de Vereniging voor Auteursrecht vindt plaats op vrijdag 17 juni a.s. om 13.30 uur bij de Tolhuistuin in Amsterdam. De middag zal in het teken staan van het Auteurscontractenrecht.

Tot 4 juli 2022 ligt het voorontwerp tot wijziging van het auteurscontractenrecht ter consultatie voor. De wijzigingen hebben tot doel de positie van de maker tegenover de exploitant nader te versterken. In het voorontwerp worden onder andere de volgende wijzigingen voorgesteld:

Aanpassing vormvereisten om de kloof tussen theorie en praktijk te dichten
- Schending aktevereiste voor overdracht auteursrecht wordt gesanctioneerd (artikel 2 Aw)
- Voor exploitatieovereenkomsten (overdracht en exclusieve licentiering) wordt schriftelijkheidsvereiste geïntroduceerd. Bij ontstentenis van een schriftelijke overeenkomst wordt geacht een niet exclusieve licentie te zijn verleend (art. 25ba Aw).

Juridische inbedding van de “herroeping” van het auteursrecht ingeval van non usus
- ontbinding exploitatieovereenkomst wegens non usus wordt vervangen door opzegging exploitatieovereenkomst wegens non usus (artikel 25e Aw)

IEF 20711

Wob-verzoeken gaan boven Auteurswet

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Den Haag 15 apr 2022, IEF 20711; ECLI:NL:RBDHA:2022:3612 (NEN en ISO tegen minister van Volksgezondheid ), https://ie-forum.nl/artikelen/wob-verzoeken-gaan-boven-auteurswet

Rb. Den Haag 15 april 2022, IEF 20711; ECLI:NL:RBDHA:2022:3612 (NEN en ISO tegen minister van Volksgezondheid) De Stichting Rookpreventie Jeugd (SRJ) heeft op grond van een Wob-verzoek informatie bij de minister van Volksgezondheid opgevraagd inzake de standaardnormen voor tabaksproducten. De minister heeft de gevraagde informatie ten dele openbaar gemaakt. NEN en ISO vinden gezamenlijk dat er teveel informatie is openbaar gemaakt, terwijl de SRJ (derde-partij) juist vindt dat er te weinig informatie is geopenbaard. De rechtbank verwerpt het beroep van eisers. Hierbij benadrukt zij dat in casu het besluit omtrent de Wob-verzoeken van SRJ centraal staan, waardoor het procesbelang van eisers is beperkt tot die documenten die binnen dit Wob-verzoek vallen. Primair verwerpt de rechtbank het beroep van eisers dat bedrijfs- of fabricagegegevens in de documenten zouden zijn genoteerd evenals het beroep op onevenredige benadeling. Interessant in deze argumentatie is dat de rechtbank Den Haag stelt dat een Wob-verzoek voor gaat op de Auteurswet en dat indien sprake is van een auteursrechtelijk werk, dit nog niet ervoor zorgt dat er sprake is van onevenredige bevoor- of benadeling. Overige vorderingen van eisers falen eveneens.

IEF 20708

Ingezonden door: Ronald Vecht, hoofd juridische zaken NPO. Op persoonlijke titel geschreven. 

Ronald Vecht: kanttekening bij commissie auteursrecht

Eind april bleek uit een oproep in de Staatscourant dat er drie nieuwe leden worden gezocht voor de Commissie Auteursrecht. De commissie auteursrecht adviseert de regering en de Staten-Generaal over de wetgeving op het gebied van het auteursrecht en de naburige rechten. De adviezen van de commissie worden door de wetgever betrokken in het wetgevingsproces. De leden adviseren vanuit hun expertise, zijn onafhankelijk en vertegenwoordigen geen deelbelangen. Volgens de advertentie zijn leden van de Commissie door hun publicaties of langdurige praktijkervaring als wetenschapper, advocaat, of rechter zeer gezaghebbend en leveren zij regelmatig bijdragen aan het wetenschappelijke debat, bijvoorbeeld als (bijzonder) hoogleraar.

Tot zover de theorie.

In de sector wordt met gemengde gevoelens naar deze Adviescommissie aangekeken. Er ligt namelijk vanwege de samenstelling het gevaar van (schijn) van belangenverstrengeling op de loer.

Voor de volledige bijdrage klik hier.

IEF 20679

HvJ EU: nietigverklaring Polen slaagt niet, art. 17 DSM blijft overeind

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
HvJ EU 26 apr 2022, IEF 20679; ECLI:EU:C:2022:297 (Polen tegen Europees Parlement en Raad van Europese Unie), https://ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-nietigverklaring-polen-slaagt-niet-art-17-dsm-blijft-overeind

HvJ EU 26 april 2022, IEF 20679, IT 3911, IEFbe 3429; ECLI:EU:C:2022:297 (Polen tegen Europees Parlement en Raad van Europese Unie) Met invoering van de richtlijn 2019/790 betreffende auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt, hierna de DSM-richtlijn, is er een nieuw regime inzake de aansprakelijkheid van grote platformen geïntroduceerd in art. 17. Aanbieders kunnen op grond van dit artikel direct aansprakelijk gesteld worden voor content die is geüpload door gebruikers van het platform. Op grond van art. 17 lid 4 onder b en c DSM-richtlijn kunnen deze platformen deze aansprakelijkheid vermijden door actief toezicht te houden op de geüploade content. Polen heeft hiertegen een beroep op de nietigverklaring van lid 4 sub b en c van dit artikel ingesteld. Hiervoor stelt zij dat de automatische filtersoftware die wordt gebruikt door deze grote platformen voorzien is van te weinig waarborgen om het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie te verzekeren. De grote kamer van het Hof verwerpt dit beroep van Polen en oordeelt dat er voldoende waarborgen zijn ingebouwd om ervoor te zorgen dat er een passend evenwicht wordt gecreëerd tussen het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op intellectuele eigendom.

IEF 20675

Vorderingen Albertronic hebben geringe kans van slagen

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Den Haag 7 apr 2022, IEF 20675; ECLI:NL:RBDHA:2022:3586 (Albertronic tegen MCC), https://ie-forum.nl/artikelen/vorderingen-albertronic-hebben-geringe-kans-van-slagen

Vzr. Rb. Den Haag 7 april 2022, IEF 20675; ECLI:NL:RBDHA:2022:3586 (Albertronic tegen MCC) In kort geding acht de rechtbank Den Haag de kans van slagen niet zeer aannemelijk succesvol indien Albertronic een bodemprocedure zou starten. Het gaat hierbij om de elektronische ontstekers die Albetronic op de markt heeft gebracht onder de naam '123ignition'. Primair worden vraagtekens gezet bij de spoedeisendheid van deze procedure, vanwege de handelingen van Albertronic. De rechtbank verwijst vervolgens wat betreft het auteursrecht naar de technische elementen van het product, waarbij deze stelt dat de vormgeving van het product niet dermate origineel is. Ook wat betreft de slaafse nabootsing acht de rechtbank de kans van slagen gering, vanwege de uiterlijke verschillen en de deskundigheid van de markt. Hierdoor worden de gevraagde voorzieningen van Albertronic in kort geding afgewezen.

IEF 20666

Artikel ingezonden door Roland Wigman, Versteeg Wigman Sprey advocaten.

Roland Wigman: kanttekeningen bij voorgestelde wijzigingen van de Auteurswet

Op kantoor strijd ik ervoor dat niet wordt vergeten dat het auteursrecht onderdeel is van het burgerlijk recht. En mijn adagium kan men hier wel dromen: het begint in boek 3! Inmiddels is het voorontwerp van de Wet Wijziging Auteurscontractenrecht op 4 april jl. gepubliceerd. In dit voorontwerp wordt ook een wijziging van artikel 2 Aw voorgesteld. Aan het derde lid van artikel 2 Aw wordt toegevoegd: Bij gebreke van een akte is de overdracht vernietigbaar door de maker. Volgens mij worden hier een aantal dingen door elkaar gehaald.

Artikel 3:84 BW eist voor overdracht van een goed: geldige titel, beschikkingsbevoegdheid en levering. Het leveringsvereiste opgenomen in artikel 2 Aw is sedert de invoering van het huidige BW eigenlijk ‘ten overvloede’. De levering van goederen wordt geregeld in boek 3 BW en artikel 3:95 BW bepaalt: buiten de in de artikelen 89-94 geregelde gevallen en behoudens het in de artikelen 96 en 98 bepaalde, worden goederen geleverd door een daartoe bestemde akte.

Lees verder >>

IEF 20665

Uitspraak ingezonden door Charissa Koster en Sebastiaan van Wijk, DayOne Advocaten.

Gemeenschappelijk auteursrecht inroepbaar tegenover mederechthebbenden onderling

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Rotterdam 13 apr 2022, IEF 20665; (KCAP tegen De Bever en Eindhoven Airport), https://ie-forum.nl/artikelen/gemeenschappelijk-auteursrecht-inroepbaar-tegenover-mederechthebbenden-onderling

Rb Rotterdam 13 april 2022, IEF 20665; C/10/611617 / HA ZA 21-53 (KCAP tegen De Bever en Eindhoven Airport) De hoofdterminal en aanverwante gebouwen van Eindhoven Airport zijn ontworpen door onder andere KCAP, als ‘groeimodel’. Dat groeimodel is uitgebreid met een bagagehal, zonder dat KCAP daarbij betrokken is geweest, daar toestemming voor heeft gegeven en zonder dat er een (herhalings)vergoeding is betaald. Ook heeft geen naamsvermelding plaatsgevonden. De rechtbank oordeelt dat De Bever en Eindhoven Airport hiermee inbreuk maken op de (mede) aan KCAP toekomende auteursrechten en persoonlijkheidsrechten, en dat Eindhoven Airport contractbreuk pleegt. Beiden worden veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding, op te maken bij staat. Tevens wordt De Bever veroordeeld tot een rectificatie.

IEF 20661

Uitspraak ingezonden door  Ernst van Knobelsdorff, Brigitte Spiegeler, Heffels Spiegeler Advocaten en Charissa Koster, DayOne.

Auto-onderdelen in hoge mate functioneel/ technisch bepaald en gebrek aan spoedeisend belang

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Den Haag 7 apr 2022, IEF 20661; (Albertronic tegen MCC en Citroparts), https://ie-forum.nl/artikelen/auto-onderdelen-in-hoge-mate-functioneel-technisch-bepaald-en-gebrek-aan-spoedeisend-belang

Vzr. Rb Den Haag 7 april, IEF 20661; C/09/621842 KG ZA 21-1177 EAM/MB (Albertronic tegen MCC en Citroparts) Albertronic heeft een elektronische ontsteking ontwikkeld voor de Citroën 2CV en deze de naam ‘123ignition’ gegeven. Doordat MCC en Citroparts handelen in MCC-producten, stelt Albertronic dat zij inbreuk maken op haar auteursrechten en/of zich schuldig maken aan slaafse nabootsing. De voorzieningenrechter oordeelt dat er een gebrek aan spoedeisend belang is. Het is onvoldoende aannemelijk dat de gelijkenis tussen de producten van Albertronic en die van MCC door het Facebookbericht uit 2020 voor het eerst is opgevallen bij Albertronic. Daarnaast is Albertronic weinig voortvarend geweest met het ondernemen van juridische acties.

IEF 20643

Wetsvoorstel Auteurscontractenrecht 2 in consultatie

Dit voorontwerp van wet bevat de wijzigingen van het auteurscontractenrecht die worden voorgesteld naar aanleiding van de evaluatie van de Wet auteurscontractenrecht en een door de Tweede Kamer aangenomen motie over verplicht collectief beheer bij video on demand.
U kunt reageren op deze consultatie. De consultatie sluit op 4 juli.
Bron: Overheid.nl.

IEF 20637

Toegang tot BitTorrent-indexeringswebsites moet worden geblokkeerd

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Rotterdam 24 mrt 2022, IEF 20637; ECLI:NL:RBROT:2022:2518 (Brein tegen DFN), https://ie-forum.nl/artikelen/toegang-tot-bittorrent-indexeringswebsites-moet-worden-geblokkeerd

Vzr. Rb Rotterdam 24 maart 2022, IEF 20637, IT 3883; ECLI:NL:RBROT:2022:2518 (Brein tegen DFN) DFN is een internet-accessprovider en beheerder van een glasvezelnetwerk. De klanten van DFN maken/maakten gebruik van BitTorrent-indexeringswebsites (hierna: de platforms), waarop torrents worden geüpload. Torrents zijn bestanden die meta-informatie bevatten over zich op de computers van de gebruikers bevindende bestanden, zoals mediabestanden, welke auteursrechtelijk en/of nabuurrechtelijk beschermde werken kunnen zijn. Brein vordert DFN te bevelen de toegang van haar klanten tot de platforms te blokkeren. De voorzieningenrechter oordeelt dat nu gesteld noch gebleken is dat DFN hiervoor ondraaglijke en/of onredelijke offers moet brengen wordt aangenomen dat de blokkade slechts een marginale en daarmee en aanvaardbare aantasting van haar vrijheid van ondernemerschap is die niet in de weg staat aan het bevelen van een dergelijke blokkade. De toegang tot de platforms moet dus worden geblokkeerd.