Auteursrecht  

IEF 20913

Bewijslevering vereist met betrekking tot voeren handelsnaam

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Hof Amsterdam 8 feb 2022, IEF 20913; ECLI:NL:GHAMS:2022:334 (Appellant tegen Texelcars), https://ie-forum.nl/artikelen/bewijslevering-vereist-met-betrekking-tot-voeren-handelsnaam

Hof Amsterdam 8 februari 2022, IEF 20913; ECLI:NL:GHAMS:2022:334 (appellant tegen Texelcars) Appellant en Texelcars houden zich allebei bezig met de verhuur van solexen op Texel. In het vonnis van de rechtbank Noord-Holland van 13 november 2019 wees de rechtbank de vorderingen van appellant af. De vorderingen van Texelcars tot doorhaling van bepaalde handelsnamen en domeinnamen, werden wel toegewezen. Dit hoger beroep is ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank van 13 november 2019. Het hof stelt vast dat het rondrijden van acht solexen met fietstassen met daarop de tekst ‘[domeinnaam] .nl’ en daaronder het nummer van appellant, gezien kan worden als handelsnaamgebruik. Aan .nl komt in dit geval geen zelfstandige betekenis toe, waardoor het gebruik van ‘[domeinnaam]’ als handelsnaam vaststaat. Dit echter wel alleen als appellant slaagt in het bewijs.

IEF 20909

Sprake van auteursrechtinbreuk vóór sommatie

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Rotterdam 3 aug 2022, IEF 20909; ECLI:NL:RBROT:2022:6857 (Eiser tegen gedaagde), https://ie-forum.nl/artikelen/sprake-van-auteursrechtinbreuk-voor-sommatie

Rb. Rotterdam 3 augustus 2022, IEF 20909, RB 3689; ECLI:NL:RBROT:2022:6857 (eiser tegen gedaagde) Eiser verkoopt via zijn onderneming diverse consumentenartikelen en biedt deze onder meer op bol.com aan. Gedaagde heeft een onderneming die zich bezighoudt met detailhandel in huis- en tuinartikelen via internet en doet dit ook onder andere via bol.com. Eiser biedt onder meer hittebestendige barbecue-/ovenhandschoenen aan via bol.com onder het merk ‘Xamax’. Bij het aanbieden van dit product maakt eiser gebruik van een advertentietekst. Eiser heeft van Brand on-point de auteursrechten op de tekst gekregen. Eiser meent dat gedaagde, bij het aanbieden van haar producten, inbreuk maakt op de auteursrechten die eiser op de tekst heeft. Bij de beoordeling wordt door de rechtbank allereerst vastgesteld of de advertentietekst een auteursrechtelijk beschermd werk is. De rechtbank oordeelt dat dit het geval is. De tekst op een voldoende vrije en creatieve wijze in de advertentietekst verwerkt.

IEF 20908

Geen intellectuele-eigendomsrechten op voetbalsjaals

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Hof Amsterdam 14 jun 2022, IEF 20908; ECLI:NL:GHAMS:2022:1745 (Voetbalsjaals), https://ie-forum.nl/artikelen/geen-intellectuele-eigendomsrechten-op-voetbalsjaals

Hof Amsterdam 14 juni 2022, IEF 20908;  ECLI:NL:GHAMS:2022:1745 (Voetbalsjaals) Geïntimeerde ontwikkelt onder andere sjaals voor professionele voetbalorganisaties. Appellant fabriceert dergelijke producten ook. Partijen hebben samengewerkt. Geïntimeerde liet door appellant marketingproducten zoals voetbalsjaals maken, die zij vervolgens verkocht aan voetbalorganisaties. De zaak ziet op de situatie na het einde van die samenwerking. Geïntimeerde stelt zich op het standpunt dat appellant door haar handelen rondom de beëindiging van die samenwerking toerekenbaar is tekortgeschoten, onrechtmatig heeft gehandeld en inbreuk heeft gemaakt op intellectuele eigendomsrechten. Appellant betwist dit en vordert betaling van nog openstaande facturen. Het hof oordeelt onder meer dat voetbalsjaals die uit naam en logo en eventuele andere bestaande kenmerken van een voetbalclub bestaan, in het algemeen niet oorspronkelijk zijn in die zin dat er sprake is van een eigen intellectuele schepping en creatieve keuzes. Uitzonderingen hierop worden door geïntimeerde niet voldoende onderbouwd. Appellant heeft geen inbreuk gemaakt op de intellectuele-eigendomsrechten van geïntimeerde.

IEF 20890

Kleurcoderingenbestanden mochten niet worden doorverkocht

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Den Haag 22 jun 2022, IEF 20890; ECLI:NL:RBDHA:2022:7983 (Creditsafe tegen Data-collectief), https://ie-forum.nl/artikelen/kleurcoderingenbestanden-mochten-niet-worden-doorverkocht

Rb. Den Haag 22 juni 2022, IEF 20890, IT 4021; ECLI:NL:RBDHA:2022:7983 (Creditsafe tegen Data-collectief) Creditsafe is een bedrijf dat diensten aanbiedt op het gebied van het verstrekken van kredietrapporten en online bedrijfsinformatie. Data-collectief houdt zich bezig met het verstrekken van online bedrijfsinformatie. Op 30 november 2017 sloten partijen een overeenkomst op grond waarvan Creditsafe wekelijks een databestand met bedrijfsinformatie diende te verstrekken aan Data-collectief. Creditsafe kwam er op een gegeven moment achter dat Data-collectief bestanden had doorverkocht aan een derde. Zij heeft hierop haar dienstverlening aan Data-collectief opgeschort per 13 augustus 2019. Op 4 oktober 2019 is de overeenkomst tussen partijen geëindigd. Creditsafe vordert in deze procedure onder meer een verklaring voor recht dat Data-collectief in strijd heeft gehandeld met de overeenkomst en inbreuk heeft gemaakt op de databankrechten en auteursrechten van Creditsafe.

IEF 20888

Auteursrecht op bundel berust bij opleiding

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Oost-Brabant 10 aug 2022, IEF 20888; ECLI:NL:RBOBR:2022:3349 (docent tegen Fontys), https://ie-forum.nl/artikelen/auteursrecht-op-bundel-berust-bij-opleiding

Rechtbank Oost-Brabant 10 augustus 2022, IEF 20888;ECLI:NL :RBOBR:2022:3349  (docent tegen Fontys) Artikel 7 Auteurswet. Werk al dan niet vervaardigd in dienstbetrekking. Docent maakt, evenals haar collega’s, opgaven ten behoeve van haar studenten. Op verzoek van haar vakgroep bundelt zij de opgaven van haarzelf, van haar collega’s en uit een bestaand handboek. De opleiding waaraan de docent verbonden is stelt voor de studenten van de betreffende opleiding digitaal een opgavenbundel beschikbaar waarin grote delen van de bundel van de docent zijn opgenomen. Docent claimt auteursrechthebbende te zijn om haar bundel. Vordering wordt afgewezen op de grond dat de docent haar bundel uit hoofde van haar dienstbetrekking heeft samengesteld zodat het auteursrecht bij de opleiding berust.

IEF 20883

Inbreuk op exclusieve verveelvoudigingsrechten

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Gelderland 27 okt 2022, IEF 20883; ECLI:NL:RBGEL:2021:8195 (Eiser tegen gedaagden), https://ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-exclusieve-verveelvoudigingsrechten

Rb. Gelderland 27 oktober 2021, IEF 20883; ECLI:NL:RBGEL:2021:8195 (eiser tegen gedaagde) Eiser heeft een onderneming waar klanten op haar website tegen betaling Excel-rekenmodellen, in de vorm van templates, kunnen downloaden. Gedaagde exploiteert een onderneming die ook Excel-rekenmodellen aanbiedt. Eiser meent dat gedaagde inbreuk maakt op haar auteursrechten. Bij de beoordeling of er sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk worden de elementen door de rechtbank onderverdeeld in: ‘teksten’, ‘opmaak’ en ‘inhoud’. Met betrekking tot de teksten en de opmaak oordeelt de rechtbank dat er sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk. Wat betreft de inhoud is de rechtbank van oordeel dat er geen sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk.

IEF 20879

Misbruik van machtspositie niet zodanig aannemelijk gemaakt

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Hof Amsterdam 2 aug 2022, IEF 20879; ECLI:NL:GHAMS:2022:2244 (Blendle tegen DPG Media ), https://ie-forum.nl/artikelen/misbruik-van-machtspositie-niet-zodanig-aannemelijk-gemaakt

Hof Amsterdam 2 augustus 2022, IEF 20879; ECLI:NL:GHAMS:2022:2244 (Blendle tegen DPG Media) De voorzieningenrechter heeft bij vonnis van 3 maart 2022 [IEF 20574] de vorderingen van Blendle afgewezen. De voorzieningenrechter meende dat onvoldoende gebleken was dat sprake is van een relevante markt voor digitale kiosken waarop door de handelswijze van DPG de concurrentie wordt beperkt. Daarnaast oordeelde de voorzieningenrechter dat het niet om een innovatief product gaat. Blendle vordert in dit geding dat DPG wordt veroordeeld om content te blijven leveren ten behoeve van de digitale nieuwskiosk van Blendle. Zij meent namelijk dat DPG misbruik maakt van haar machtspositie door te weigeren een licentie te verlenen aan Blendle voor het gebruik van krantenartikelen. 

IEF 20869

Bewijslevering inzake collectiviteitskorting

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Limburg 15 dec 2021, IEF 20869; ECLI:NL:RBLIM:2021:9729 (Zorggroep Ter Weel tegen gedaagden ), https://ie-forum.nl/artikelen/bewijslevering-inzake-collectiviteitskorting

Rb. Limburg 15 december 2021, IEF 20869; ECLI:NL:RBLIM:2021:9729 (Zorggroep Ter Weel tegen gedaagden) Zorggroep Ter Weel stelt dat zij met gedaagde 1 een overeenkomst heeft gesloten op grond waarvan gedaagde de door Ter Weel verschuldigde auteursrechtelijke vergoedingen aan Sena c.s. zou verzorgen. Ter Weel stelt dat gedaagde 1 te vroeg en te veel aan Ter Weel heeft gefactureerd door geen rekening te houden met de collectiviteitskorting. Ter Weel meent dat gedaagde 1 hiermee tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst. De rechtbank meent dat vastgesteld dient te worden of partijen een collectiviteitskorting zijn overeengekomen. De rechtbank staat Ter Weel toe bewijs te leveren dat een medewerkster heeft toegezegd dat Ter Weel een collectiviteitskorting zou krijgen op de normaal door Sena in rekening gebrachte auteursrechten. In afwachting van de bewijslevering houdt de rechtbank ten aanzien van dit geschilpunt iedere verdere beoordeling aan.

IEF 20867

Vordering tot intrekking procedure in België afgewezen

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 25 jul 2022, IEF 20867; ECLI:NL:RBZWB:2022:4130 (Alsare tegen gedaagde), https://ie-forum.nl/artikelen/vordering-tot-intrekking-procedure-in-belgi-afgewezen

Vzr. Rb. Zeeland-West-Brabant 25 juli 2022, IEF 20867; ECLI:NL:RBZWB:2022:4130 (Alsare tegen gedaagde) Alsare is een Nederlandse onderneming en heeft de domeinnaam www.beeldsmid2.nl geregistreerd. Gedaagde is een Nederlandse fotograaf. Gedaagde stelt dat hij rechthebbende is van een foto die op de website van Alsare heeft gestaan. Gedaagde stelt dat Alsare zijn auteursrecht heeft geschonden. Alsare vordert in deze zaak dat de procedure tegen Alsare in België wordt ingetrokken. Alsare stelt dat gedaagde onrechtmatig jegens haar handelt door in België een procedure te starten terwijl de Belgische rechter absoluut onbevoegd is. De voorzieningenrechter oordeelt dat het wederzijds vertrouwen in elkaars rechtssystemen eraan in de weg staat dat de rechter van een lidstaat de bevoegdheid van een rechter in een andere lidstaat toetst. Ook verzet het Europese recht zich ertegen dat een rechtbank van een lidstaat een partij een verbod oplegt een rechtsvordering in te stellen of voort te zetten bij een rechtbank van een andere lidstaat. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen van Alsare af.

IEF 20866

Geen inbreuk op merken dan wel auteursrechten

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Den Haag 6 jul 2022, IEF 20866; ECLI:NLRBDHA:2022:6493 (Eiser tegen DGM Outlet), https://ie-forum.nl/artikelen/geen-inbreuk-op-merken-dan-wel-auteursrechten

Rb. Den Haag 6 juli 2022, IEF 20866; ECLI:NL:RBDHA:2022:6493 (eiser tegen DGM Outlet) Eiser is eigenaar van de eenmanszaak Linden Sales, die zich bezighoudt met de verkoop van diverse artikelen via Bol.com. DGM Outlet (hierna: DGM) is een groothandel die zich bezighoudt met de verkoop van diverse artikelen via onder meer Bol.com. Eiser heeft op 25 mei 2019 een EAN-code geregistreerd op naam van Linden Sales. Eiser stelde op 17 november 2020 vast dat DGM een eenhoornknuffel had aangeboden onder gebruikmaking van zijn EAN-code. Die eenhoornknuffel was soortgelijk aan de eenhoornknuffel die eiser eerder op Bol.com had aangeboden. DGM maakte in haar advertentie gebruik van tekens die gelijk zijn aan het merk van eiser. Eiser vordert dat het DGM wordt verboden inbreuk te maken op zijn merken en op zijn auteursrechten. Ook vordert hij een verbod op het onrechtmatig gebruikmaken van zijn EAN-codes.