Merkenrecht  

IEF 21228

Beslissing over verwarringsgevaar tussen merken “BBB” en BCYCLE”

BBIE 6 feb 2023, IEF 21228; (BBBcycling tegen BCYCLE), https://ie-forum.nl/artikelen/beslissing-over-verwarringsgevaar-tussen-merken-bbb-en-bcycle

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 6 februari 2023, IEF 21228; Beslissing oppositie 2016564 (BBBcycling tegen BCYCLE) Het Bureau oordeelt over het verwarringsgevaar tussen het ingeroepen merk "BBBcycling" en "BCYCLE". Het gebruiksbewijs biedt niet voldoende bewijs voor normaal gebruik van het ingeroepen merk "BBBcycling" en het Bureau zal daarom enkel het verwarringsgevaar beoordelen op basis van het bekend gebruik van de "BBB" merken. De ingeroepen merken “BBB” en het betwiste teken stemmen auditief en visueel in beperkte mate overeen, terwijl zij begripsmatig niet overeenstemmen. Het Bureau gaat uit van de gemiddelde, omzichtige en oplettende consument gericht op het grote publiek. Bij de beoordeling worden alleen de registratiegegevens en eventuele gebruiksbewijzen gebruikt en geen rekening gehouden met factoren als marketing en verkoopformules. Het Bureau gaat uit van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk. Het Bureau oordeelt dat er geen verwarringsgevaar is tussen de ingeroepen merken "BBB" en het betwiste teken omdat er beperkte overeenstemming is tussen de tekens en de betrokken waren daarnaast identiek zijn. De verschillen in de tekens zijn echter opvallend en de totaalindruk van de tekens is verschillend. Hierdoor is er geen sprake van verwarring en zal het publiek evenmin van mening zijn dat de producten van dezelfde onderneming afkomstig zijn.

IEF 21223

Covid-testers: merkinbreuk te kwader trouw

Rechtbank Den Haag 7 feb 2023, IEF 21223; ECLI:NL:RBDHA:2023:1243 (Hotgen tegen Chinachem c.s.), https://ie-forum.nl/artikelen/covid-testers-merkinbreuk-te-kwader-trouw

Rechtbank Den Haag 7 februari 2023, IEF 21223; LS&R 2155 ECLI:NL:RBDHA:2023:1243 (Hotgen tegen Chinachem c.s.) Hotgen is een Chinese onderneming die zich bezighoudt met de ontwikkeling, productie en verhandeling van diverse biotechnologische producten, waaronder Covid-tests. Zij is daarnaast houdster van het voor waren in de klassen 5 en 10 ingeschreven Unie-beeldmerk Hotgen. Op 22 november 2022 heeft de douane Groningen zo’n 260.000 antigenentest in beslag genomen op verdenking van merkinbreuk. Hotgen heeft aangegeven dat de goederen niet van haar afkomstig zijn. De verpakking wijkt namelijk op een aantal punten af van de originele Hotgen Covid-testers. Hotgen heeft een verzoek gedaan aan de douane tot optreden tegen inbreuken op het Hotgen-merk en heeft ingestemd met het verzoek tot vernietiging van de inbeslaggenomen antigenentesten.

IEF 21222

PEPSI tegen Paupsy: gevaar voor verwarring?

BBIE 9 feb 2023, IEF 21222; (Pepsi tegen Paupsy), https://ie-forum.nl/artikelen/pepsi-tegen-paupsy-gevaar-voor-verwarring

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 9 februari 2023, IEF 21222, IEFBe 3618; N. 2017524 (Pepsi tegen Paupsy) Op 5 november 2021 heeft opposant, Pepsi, oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het Benelux-woordmerk Paupsy voor diensten in de klassen 18 en 25. Opposant stelt dat beide tekens dezelfde lengte en structuur hebben. Beide hebben namelijk drie gemeenschappelijke letters die in ongeveer dezelfde volgorde staan. Fonetisch gezien (Frans) bestaat het teken daarnaast uit twee lettergrepen en is het ritme en intonatie hetzelfde. Opposant benadrukt dat de eerste lettergreep begint en eindigt met de dominante letter P en voorts dat het begin van de tweede lettergreep dezelfde uitspraak kent (Frans: SI/SY). Verweerder voert hiertegen in dat het ene teken uit vijf letters bestaat en het andere uit zes. Daarnaast verschilt de klank van de eerste lettergreep (Frans: Pèp…/Pòep…).

IEF 21221

Ongerechtvaardigd voordeel Marlboro's 'red rooftop'

Gerecht EU (voorheen GvEA) 21 dec 2022, IEF 21221; EU:T:2022:843 (MARLBORO tegen International Masis Tabak), https://ie-forum.nl/artikelen/ongerechtvaardigd-voordeel-marlboro-s-red-rooftop

Gerecht EU 21 december 2022; IEF 21221, IEFbe 3617; T‑44/22, ECLI:EU:T:2022:843 (MARLBORO tegen International Masis Tabak)  Deze zaak betreft de welbekende ‘red rooftop’ die op de sigarettenpakjes van het merk Marlboro prijkt. Het bestreden teken is afkomstig van een Armeense tabaksfabrikant, International Masis Tabak. Het Gerecht EU (eerste kamer) bevestigt dat het bestreden teken, die bescherming zoekt voor tabak en sigaretten (klasse 34), oneerlijk voordeel geniet van de reputatie van het eerdere merk. Het Gerecht merkt in dat verband op dat het teken van Masis puur figuratief is, gegeven het feit dat het verbale element onleesbaar is. Het Gerecht oordeelt daarnaast dat de twee tekens een dominant element gemeen hebben, te weten, een gekleurde veelhoek in het bovenste deel van het teken. Ondanks hun verschil (in kleur), hebben zij een zelfde impressie, namelijk dat van een witte driehoek. Masis Tabak is het niet eens met deze conclusie, gezien zij in hun verzoek van inschrijving hebben toeglicht dat de lijnen in vorm van een driehoek juist lijken op de toppen van een berg.  Het Gerecht oordeelt echter dat dit de perceptie van Masis betreft en niet die van het relevante publiek.

IEF 21219

Noot bij uitspraak ingezonden door Allard Ringnalda, Klos c.s.

Toepasselijk recht en de verschillende betekenissen van het plaats-van- inbreuk-criterium

HvJ EU 3 mrt 2022, IEF 21219; ecli:EU:C:2022:152 (Acacia tegen BMW), https://ie-forum.nl/artikelen/toepasselijk-recht-en-de-verschillende-betekenissen-van-het-plaats-van-inbreuk-criterium

Noot van A. Ringnalda bij Hof van Justitie EU 3 maart 2022, IEF 21219; ECLI:EU:C:2022:152 (C-421/20) (Acacia tegen BMW) De regels voor het bepalen van het toepasselijke recht in gevallen van inbreuken op intellectueel eigendomsrechten binnen de Europese Unie worden in deze noot van A. Ringnalda besproken. Er zijn drie principes van toepassing: het territorialiteitsbeginsel, het beginsel van nationale behandeling en de locatie van inbreuken op unitaire IE-rechten. In het arrest Nintendo heeft het Hof van Justitie een nieuwe benadering gegeven voor het begrip 'land waar de inbreuk is gepleegd' in de zin van artikel 8 lid 2 Rome II-Vo. Het Hof richt zich op de feitelijke handeling die de oorsprong is van de inbreuk, in plaats van op de juridische inbreuk zelf. In het arrest AMS Neve is geoordeeld dat het recht van het land waar de inbreuk is gepleegd, toepasselijk is en niet verwijzen naar het recht van een ander land. Vervolgens wordt de bevoegdheid van een rechter in gevallen van inbreuk op intellectueel eigendomsrechten en de mogelijke problemen met de toepassing van de Nintendo-regel besproken. Er wordt gesuggereerd dat het niet mogelijk is om beide bevoegdheidsregels tegelijkertijd te volgen en dat de specifieke omstandigheden van de zaak zorgvuldig bekeken moeten worden om te bepalen welk criterium van toepassing is.

IEF 21218

Beslissing over oppositie tegen "SKY HEALTH" merknaam

BBIE 6 feb 2023, IEF 21218; (Sky International AG tegen Sky Health The Hague V.o.f.), https://ie-forum.nl/artikelen/beslissing-over-oppositie-tegen-sky-health-merknaam

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 6 februari 2023, IEF 21218, IEFBe 3616; 2017106 (Sky International AG, opposant tegen Sky Health The Hague V.o.f., verweerder) Er is oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het Benelux-woordmerk "SKY HEALTH" voor diensten in klassen 41 en 44 op 22 maart 2021. De oppositie is gebaseerd op verwarringsgevaar door identiteit of overeenstemming tussen het ingeroepen merk en het betwiste teken. De beoordeling van de overeenstemming is gebaseerd op visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming en de totale indruk. Het dominante element van het betwiste teken is "SKY", "HEALTH" wordt niet als onderscheidend beschouwd. Het Bureau oordeelt dat het betwiste teken visueel overeenkomt met andere merken die bestaan uit het woord "SKY". Het Bureau oordeelt dat de diensten identiek of zeer vergelijkbaar zijn met de ingeroepen merken en dat er verwarring kan ontstaan door de overeenkomst. Het argument van verweerder dat "SKY" beperkt onderscheidend is, wordt verworpen, omdat het feitelijke gebruik van de merken op de markt relevant is.

IEF 21217

Uitspraak ingezonden door Ranee van der Straaten, Banning Advocaten

Misleidende en ongeoorloofde reclame

Rechtbank Noord-Nederland 7 feb 2023, IEF 21217; (XiltriX c.s. tegen Purple Q), https://ie-forum.nl/artikelen/misleidende-en-ongeoorloofde-reclame

Rechtbank Noord-Nederland 7 februari 2023, IEF 21217; C/19/142354 / KG ZA 22-167 (XiltriX c.s. tegen Purple Q) In dit kort geding vonnis heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat Purple Q inbreuk heeft gemaakt op de merken van XiltriX Holding, en dat er sprake is van misleidende en ongeoorloofde reclame door Purple Q. De voorzieningenrechter heeft Purple Q veroordeeld om ieder gebruik van het merk XILTRIX in de Benelux te staken en gestaakt te houden, en heeft Purple Q c.s. verboden om in welke vorm dan ook openbaar te uiten dat zij alle support, onderhoud, aanpassingen en/of uitbreidingen aan de systemen van XiltriX kunnen uitvoeren. Voorts is Purple Q c.s. verboden om in welke vorm dan ook negatief vergelijkende uitlatingen te doen over de handelwijze van Xiltrix met betrekking tot de systemen die XiltriX zelf heeft ontwikkeld. Ook is Purple Q verboden om enig aanbod tot het leveren van diensten aan derden te doen, die meer inhoudt dan waartoe Purple Q feitelijk in staat is. Purple Q is veroordeeld tot het plaatsen van een rectificatie op haar website, alsmede tot betaling van de proceskosten.

IEF 21215

Rechter beslist over inbreuk op merkrechten en auteursrechten

Rechtbank Rotterdam 1 mrt 2022, IEF 21215; ecli:NL:RBROT:2022:11890 (Procedure tussen voormalig samenwerkende partijen op gebied van de ontwikkeling van afmeersystemen), https://ie-forum.nl/artikelen/rechter-beslist-over-inbreuk-op-merkrechten-en-auteursrechten

Rechtbank Rotterdam 1 maart 2022, IEF 21215; ECLI:NL:RBROT:2022:11890 (VT c.s., Innodox en eisers tegen AMS en gedaagden) Eiseres03 en eiseres04 eisen in reconventie dat de rechtbank Innodox beveelt om te stoppen met elke inbreuk op de auteursrechten en merkenrechten van eiseres04, waaronder het gebruik van beschermd videomateriaal en beeldmateriaal en elke inbreuk op de merken van eiseres03 en IDL. Eiseres04 beweert dat Innodox onrechtmatig en niet waarheidsgetrouw nieuws heeft gepubliceerd op de website en het YouTube-kanaal van Innodox en beweert dat dit nieuws inbreuk maakt op het merkrecht van eiseres04 en afbreuk doet aan de reputatie van eiseres04. De rechter heeft beslist dat Innodox verboden is om inbreuk te maken op het merk van eiseres04, vooral door het gebruik van het merk eiseres03 op haar website en andere openbare publicaties. Het wordt Innodox echter niet verplicht om alle berichtgeving over eiseres04 te verwijderen en verwijderd te houden of om de website offline te houden. Er bestaat tussen partijen discussie over het merkrecht IDL, maar aannemelijk is dat in een bodemprocedure zal worden beslist dat het merkrecht IDL aan Innodox toekomt. Daarom werd de vordering van eiseres 03&04 en eiseres05 over het gebruik van het merkrecht IDL afgewezen.

IEF 21209

GIA tegen Gallup: merken normaal gebruikt

Hof Den Haag 17 jan 2023, IEF 21209; ECLI:NL:GHDHA:2023:104 (GIA tegen Gallup), https://ie-forum.nl/artikelen/gia-tegen-gallup-merken-normaal-gebruikt

Gerechtshof Den Haag 17 januari 2023, IEF 21209, ECLI:NL:GHDHA:2023:104 (GIA tegen Gallup) Appellante in deze zaak is Gallup International Association (hierna: GIA ) en verweerster gezamenlijk zijn in deze zaak Gallup, verweersters afzonderlijk Gallup Inc. en Gallup GmbH. Deze zaak gaat over de vraag of de Gallup-merken van Gallup zijn vervallen. Dat zou het geval zijn indien Gallup die merken in de Benelux in de afgelopen vijf jaar niet normaal heeft gebruikt.

 

IEF 21204

Inbreuk op handelsnaam, merkenrecht en auteursrechten

Rechtbank Noord-Holland 25 jan 2023, IEF 21204; ECLI:NL:RBNHO:2023:598 (Balans tegen Zuiver c.s.), https://ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-handelsnaam-merkenrecht-en-auteursrechten

Rechtbank Noord-Holland 25 januari 2023, IEF 21204; ECLI:NL:RBNHO:2023:598 (Balans tegen Zuiver c.s.) Medio augustus 2020 is Balans erachter gekomen dat teksten van haar website grotendeels één op één waren overgenomen op de CleanPalace website. Balans houdt Zuiver c.s. hiervoor verantwoordelijk. Balans vordert, Zuiver c.s. te bevelen iedere inbreuk op haar handelsnaam, merkenrecht en auteursrechten te staken. De rechtbank oordeelt dat de aan de teksten van Balans auteursrechtelijke bescherming toekomt. Zuiver heeft in 2020, 2021 en 2022 inbreuk gemaakt op de auteursrechten van Balans op de overgenomen teksten van de website van Balans. Ook oordeelt de rechtbank dat er sprake is van inbreuk op de handelsnaam van Balans. Door het lettelijk overnemen van de namen ‘Balans Schoonmaakbedrijf’ en ‘Balans Schoonmaak’ in passages op de CleanPalace Website en op de Zuiver Websites wordt door het hoofdlettergebruik de suggestie gewekt dat sprake zou zijn van een aan Balans verbonden onderneming. Tot slot oordeelt de rechtbank dat Zuiver het merk "Balans" op haar website heeft gebruikt. Omdat hier geen toestemming voor is gegeven, is er ook sprake van een inbreuk op Balans' merkenrecht.