Merkenrecht  

IEF 21219

Noot bij uitspraak ingezonden door Allard Ringnalda, Klos c.s.

Toepasselijk recht en de verschillende betekenissen van het plaats-van- inbreuk-criterium

HvJ EU 3 mrt 2022, IEF 21219; ecli:EU:C:2022:152 (Acacia tegen BMW), https://ie-forum.nl/artikelen/toepasselijk-recht-en-de-verschillende-betekenissen-van-het-plaats-van-inbreuk-criterium

Noot van A. Ringnalda bij Hof van Justitie EU 3 maart 2022, IEF 21219; ECLI:EU:C:2022:152 (C-421/20) (Acacia tegen BMW) De regels voor het bepalen van het toepasselijke recht in gevallen van inbreuken op intellectueel eigendomsrechten binnen de Europese Unie worden in deze noot van A. Ringnalda besproken. Er zijn drie principes van toepassing: het territorialiteitsbeginsel, het beginsel van nationale behandeling en de locatie van inbreuken op unitaire IE-rechten. In het arrest Nintendo heeft het Hof van Justitie een nieuwe benadering gegeven voor het begrip 'land waar de inbreuk is gepleegd' in de zin van artikel 8 lid 2 Rome II-Vo. Het Hof richt zich op de feitelijke handeling die de oorsprong is van de inbreuk, in plaats van op de juridische inbreuk zelf. In het arrest AMS Neve is geoordeeld dat het recht van het land waar de inbreuk is gepleegd, toepasselijk is en niet verwijzen naar het recht van een ander land. Vervolgens wordt de bevoegdheid van een rechter in gevallen van inbreuk op intellectueel eigendomsrechten en de mogelijke problemen met de toepassing van de Nintendo-regel besproken. Er wordt gesuggereerd dat het niet mogelijk is om beide bevoegdheidsregels tegelijkertijd te volgen en dat de specifieke omstandigheden van de zaak zorgvuldig bekeken moeten worden om te bepalen welk criterium van toepassing is.

IEF 21218

Beslissing over oppositie tegen "SKY HEALTH" merknaam

BBIE 6 feb 2023, IEF 21218; (Sky International AG tegen Sky Health The Hague V.o.f.), https://ie-forum.nl/artikelen/beslissing-over-oppositie-tegen-sky-health-merknaam

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 6 februari 2023, IEF 21218, IEFBe 3616; 2017106 (Sky International AG, opposant tegen Sky Health The Hague V.o.f., verweerder) Er is oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het Benelux-woordmerk "SKY HEALTH" voor diensten in klassen 41 en 44 op 22 maart 2021. De oppositie is gebaseerd op verwarringsgevaar door identiteit of overeenstemming tussen het ingeroepen merk en het betwiste teken. De beoordeling van de overeenstemming is gebaseerd op visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming en de totale indruk. Het dominante element van het betwiste teken is "SKY", "HEALTH" wordt niet als onderscheidend beschouwd. Het Bureau oordeelt dat het betwiste teken visueel overeenkomt met andere merken die bestaan uit het woord "SKY". Het Bureau oordeelt dat de diensten identiek of zeer vergelijkbaar zijn met de ingeroepen merken en dat er verwarring kan ontstaan door de overeenkomst. Het argument van verweerder dat "SKY" beperkt onderscheidend is, wordt verworpen, omdat het feitelijke gebruik van de merken op de markt relevant is.

IEF 21217

Uitspraak ingezonden door Ranee van der Straaten, Banning Advocaten

Misleidende en ongeoorloofde reclame

Rechtbank Noord-Nederland 7 feb 2023, IEF 21217; (XiltriX c.s. tegen Purple Q), https://ie-forum.nl/artikelen/misleidende-en-ongeoorloofde-reclame

Rechtbank Noord-Nederland 7 februari 2023, IEF 21217; C/19/142354 / KG ZA 22-167 (XiltriX c.s. tegen Purple Q) In dit kort geding vonnis heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat Purple Q inbreuk heeft gemaakt op de merken van XiltriX Holding, en dat er sprake is van misleidende en ongeoorloofde reclame door Purple Q. De voorzieningenrechter heeft Purple Q veroordeeld om ieder gebruik van het merk XILTRIX in de Benelux te staken en gestaakt te houden, en heeft Purple Q c.s. verboden om in welke vorm dan ook openbaar te uiten dat zij alle support, onderhoud, aanpassingen en/of uitbreidingen aan de systemen van XiltriX kunnen uitvoeren. Voorts is Purple Q c.s. verboden om in welke vorm dan ook negatief vergelijkende uitlatingen te doen over de handelwijze van Xiltrix met betrekking tot de systemen die XiltriX zelf heeft ontwikkeld. Ook is Purple Q verboden om enig aanbod tot het leveren van diensten aan derden te doen, die meer inhoudt dan waartoe Purple Q feitelijk in staat is. Purple Q is veroordeeld tot het plaatsen van een rectificatie op haar website, alsmede tot betaling van de proceskosten.

IEF 21215

Rechter beslist over inbreuk op merkrechten en auteursrechten

Rechtbank Rotterdam 1 mrt 2022, IEF 21215; ecli:NL:RBROT:2022:11890 (Procedure tussen voormalig samenwerkende partijen op gebied van de ontwikkeling van afmeersystemen), https://ie-forum.nl/artikelen/rechter-beslist-over-inbreuk-op-merkrechten-en-auteursrechten

Rechtbank Rotterdam 1 maart 2022, IEF 21215; ECLI:NL:RBROT:2022:11890 (VT c.s., Innodox en eisers tegen AMS en gedaagden) Eiseres03 en eiseres04 eisen in reconventie dat de rechtbank Innodox beveelt om te stoppen met elke inbreuk op de auteursrechten en merkenrechten van eiseres04, waaronder het gebruik van beschermd videomateriaal en beeldmateriaal en elke inbreuk op de merken van eiseres03 en IDL. Eiseres04 beweert dat Innodox onrechtmatig en niet waarheidsgetrouw nieuws heeft gepubliceerd op de website en het YouTube-kanaal van Innodox en beweert dat dit nieuws inbreuk maakt op het merkrecht van eiseres04 en afbreuk doet aan de reputatie van eiseres04. De rechter heeft beslist dat Innodox verboden is om inbreuk te maken op het merk van eiseres04, vooral door het gebruik van het merk eiseres03 op haar website en andere openbare publicaties. Het wordt Innodox echter niet verplicht om alle berichtgeving over eiseres04 te verwijderen en verwijderd te houden of om de website offline te houden. Er bestaat tussen partijen discussie over het merkrecht IDL, maar aannemelijk is dat in een bodemprocedure zal worden beslist dat het merkrecht IDL aan Innodox toekomt. Daarom werd de vordering van eiseres 03&04 en eiseres05 over het gebruik van het merkrecht IDL afgewezen.

IEF 21209

GIA tegen Gallup: merken normaal gebruikt

Hof Den Haag 17 jan 2023, IEF 21209; ECLI:NL:GHDHA:2023:104 (GIA tegen Gallup), https://ie-forum.nl/artikelen/gia-tegen-gallup-merken-normaal-gebruikt

Gerechtshof Den Haag 17 januari 2023, IEF 21209, ECLI:NL:GHDHA:2023:104 (GIA tegen Gallup) Appellante in deze zaak is Gallup International Association (hierna: GIA ) en verweerster gezamenlijk zijn in deze zaak Gallup, verweersters afzonderlijk Gallup Inc. en Gallup GmbH. Deze zaak gaat over de vraag of de Gallup-merken van Gallup zijn vervallen. Dat zou het geval zijn indien Gallup die merken in de Benelux in de afgelopen vijf jaar niet normaal heeft gebruikt.

 

IEF 21204

Inbreuk op handelsnaam, merkenrecht en auteursrechten

Rechtbank Noord-Holland 25 jan 2023, IEF 21204; ECLI:NL:RBNHO:2023:598 (Balans tegen Zuiver c.s.), https://ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-handelsnaam-merkenrecht-en-auteursrechten

Rechtbank Noord-Holland 25 januari 2023, IEF 21204; ECLI:NL:RBNHO:2023:598 (Balans tegen Zuiver c.s.) Medio augustus 2020 is Balans erachter gekomen dat teksten van haar website grotendeels één op één waren overgenomen op de CleanPalace website. Balans houdt Zuiver c.s. hiervoor verantwoordelijk. Balans vordert, Zuiver c.s. te bevelen iedere inbreuk op haar handelsnaam, merkenrecht en auteursrechten te staken. De rechtbank oordeelt dat de aan de teksten van Balans auteursrechtelijke bescherming toekomt. Zuiver heeft in 2020, 2021 en 2022 inbreuk gemaakt op de auteursrechten van Balans op de overgenomen teksten van de website van Balans. Ook oordeelt de rechtbank dat er sprake is van inbreuk op de handelsnaam van Balans. Door het lettelijk overnemen van de namen ‘Balans Schoonmaakbedrijf’ en ‘Balans Schoonmaak’ in passages op de CleanPalace Website en op de Zuiver Websites wordt door het hoofdlettergebruik de suggestie gewekt dat sprake zou zijn van een aan Balans verbonden onderneming. Tot slot oordeelt de rechtbank dat Zuiver het merk "Balans" op haar website heeft gebruikt. Omdat hier geen toestemming voor is gegeven, is er ook sprake van een inbreuk op Balans' merkenrecht.

IEF 21203

Geen sprake van handelsnaam- en merkenrechtinbreuk

Hof Arnhem-Leeuwarden 14 jun 2022, IEF 21203; ECLI:NL:GHARL:2022:4909 (Vackracht tegen Kracht Recruitment), https://ie-forum.nl/artikelen/geen-sprake-van-handelsnaam-en-merkenrechtinbreuk

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14 juni 2022, IEF 21203; ECLI:NL:GHARL:2022:4909 (Vackracht tegen Kracht Recruitment) Kracht Recruitment drijft sinds 2011 vanuit haar vestiging in Arnhem een landelijk actieve onderneming in onder meer arbeidsbemiddeling. Kracht Recruitment biedt haar diensten aan via het internet en maakt daarbij onder meer gebruik van de website www.vanuitkracht.nl. Verder heeft Kracht Recruitment een tweetal beeldmerken met woordelementen ingeschreven bij het BBIE. Op 26 maart 2020 is de onderneming Vackracht opgericht. Vackracht is gevestigd in IJsselmuiden en zij onderneemt activiteiten op het gebied van uitzenden. Ook Vackracht biedt haar diensten aan via het internet en maakt daarbij gebruik van de website www.vackracht.nl. Vackracht maakt gebruik van twee logo's die enigszins lijken op de merken van Kracht Recruitment. Kracht Recruitment stelt dat Vackracht inbreuk maakt op haar handelsnamen 'Kracht Recruitment' en 'Kracht' en op haar merkrechten. Het hof oordeelt dat er geen verwarringsgevaar bestaat tussen de in het geding centraal staande handelsnamen en ook niet tussen de merkenrechten van Kracht Recruitment en de logo's van Vackracht. De vorderingen van Kracht Recruitment worden afgewezen.

IEF 21199

Toespraak Ellen Gevers - Science Fiction werd Science Fact; tijd voor een virtuele merkenstrategie

IE-diner 26 januari 2023 - toespraak Ellen Gevers (Knijff)

Zal het volgende IE-diner gehouden worden in de metaverse? Hoewel die kans (nog) niet zo groot is, wordt de kans dat de metaverse een rol zal gaan spelen voor het merkenrecht steeds groter. In onderstaande toespraak, zoals deze is uitgesproken door Ellen Gever (Knijff) tijdens het IE-diner van 26 januari 2023, is zij nader in gegaan op de vraag op welke wijze het merkenrecht en de metaverse met elkaar van doen hebben. 

IEF 21192

Authentieke teststrips omgepakt in nagemaakte VS-verpakkingen

Rechtbank Den Haag 30 nov 2022, IEF 21192; ecli:NL:RBDHA:2022:12897 (Abbott c.s. tegen HTG Health & Beauty c.s.), https://ie-forum.nl/artikelen/authentieke-teststrips-omgepakt-in-nagemaakte-vs-verpakkingen

Rechtbank Den Haag 30 november 2022, IEF 21192; ECLI:NL:RBDHA:2022:12897 (Abbott c.s. tegen HTG Health & Beauty c.s.) Abbott c.s. procedeerde in deze zaak tegen verschillende partijen. Zij procedeerde tegen HTG Health & Beauty c.s. wegens verkoop van nagemaakte Abbott Freestyle diabetes teststrips in de EU. De rechtbank heeft beslist dat Abbott c.s. niet kan bewijzen dat HTG Health & Beauty betrokken is bij de verkoop van nagemaakte Abbott Freestyle diabetes teststrips in de EU. HTG Health & Beauty kan dus niet aansprakelijk worden gehouden. Kamstra c.s. werd vervolgens door Abott c.s. beschuldigd van inbreuk op de Abbott Uniemerken middels de verkoop van nagemaakte Amerikaanse verpakkingen van Freestyle teststrips in de EU. De rechtbank heeft vastgesteld dat Kamstra inderdaad inbreuk heeft gemaakt. Abbott c.s. wordt derhalve vergoed voor de schade die zij heeft geleden. PHI werd vervolgens beschuldigd van inbreuk op de Abbott Uniemerken door het vervoeren, opslaan, in- en uitvoeren van nagemaakte Amerikaanse verpakkingen van Freestyle teststrips in de EU, maar de rechtbank stelt vast dat PHI alleen behulpzaam was bij de in- en uitvoer van de teststrips en niet zelf in eigen naam handelde, daarom heeft PHI geen inbreuk gemaakt op de Abbott Uniemerken en kan zij dus niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inbreuk. De rechtbank stelt daarentegen wel vast dat PHI onrechtmatig heeft gehandeld door de opslag van de USA-Freestyle teststrips, haar betrokkenheid bij in- en uitvoer daarvan en het regelen van het vervoer van deze teststrips naar Southeastern, omdat PHI wist dat de teststrips werden verscheept als 'plastic sheet' of 'plastic sheets', een verhullende omschrijving die kan wijzen op een bewuste poging om de echte aard van de goederen te verbergen. Hiermee is onrechtmatig gehandeld jegens Abbott c.s. 

IEF 21188

Uitspraak ingezonden door Josine van den Berg en Sjo Anne Hoogcarspel, Mount Law

Normaal gebruik van het merk

Hof Den Haag 17 jan 2023, IEF 21188; (GIA tegen Gallup), https://ie-forum.nl/artikelen/normaal-gebruik-van-het-merk

Gerechtshof Den Haag 17 januari 2023, IEF 21188; 200.281.622/01 en 200.282.103/01 (GIA tegen Gallup) Het gaat in deze zaak om de vraag of Gallup haar merken normaal heeft gebruikt in de zin van artikel 2.26 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) (thans artikel 2.23bis BVIE). Marktonderzoeken en opinieonderzoeken zijn geen voldoende duidelijk van elkaar te onderscheiden termen en daarom geen logische zelfstandige subcategorieën. Anders dan GIA aanvoert, is er geen sprake van (uitsluitend) handelsnaamgebruik, maar blijkt uit de door Gallup overgelegde stukken dat door gebruik van de naam Gallup onmiskenbaar een verband wordt gelegd met de door Gallup onder de Dienstmerken aangeboden diensten en is daarom (ook) sprake van merkgebruik. GlA heeft niet gesteld, dat de warencategorie waarvoor het Merk 1990 is ingeschreven, zo ruim is dat daarin een subcategorie kan worden onderscheiden die zelfstandig kan worden bekeken, op grond waarvan het geleverde bewijs van normaal gebruik van het Merk 1990 slechts zou leiden tot instandhouding van de subcategorie waarvoor het merk daadwerkelijk werd gebruikt. Aldus moet worden aangenomen dat de waren waarvoor het Merk 1990 is ingeschreven zo nauwkeurig is beschreven en afgebakend dat het relevante publiek daarin geen onderverdelingen zal maken. Daarom is volgens het hof het Merk 1990 normaal gebruikt voor de waren waarvoor het is ingeschreven en daarom niet vervallen.