Merkenrecht  

IEF 20889

Merk is beschrijvend en mist elk onderscheidend vermogen

BenGH 13 mei 2022, IEF 20889; (Good-Bye tegen Henkel), https://ie-forum.nl/artikelen/merk-is-beschrijvend-en-mist-elk-onderscheidend-vermogen

BenGH 13 mei 2022, IEF 20889, IEFbe 3532; C 2020/16 (Good-Bye tegen Henkel) Op 31 oktober 2019 stelt Henkel een vordering tot nietigverklaring in tegen het merk ‘GOODBYE YELLOW’ van Good-Bye. Henkel meent dat het merk elk onderscheidend vermogen mist en beschrijvend is. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) oordeelt dat het merk inderdaad beschrijvend is en elk onderscheidend vermogen mist en wijst de vordering tot nietigverklaring toe. Good-Bye heeft beroep ingesteld bij het Benelux-Gerechtshof tegen de beslissing van het BOIP. Zij vordert dat haar merk geldig wordt verklaard. Het Hof is van oordeel dat het relevante publiek het merk opvat als een beschrijving van de aard van de aard en het beoogde doel van de waren. De waren werken namelijk een ongewenste vergeling van haar, tanden, huid en nagels weg. Het relevante publiek zal het beoogde doel van de waren onmiddellijk en expliciet begrijpen zonder dat hiervoor een extra verklarende zin nodig is. Het Hof oordeelt dus dat het merk beschrijvend is. Daarnaast mist het merk volgens het Hof elk onderscheidend vermogen. Het Hof wijst het verzoek van Good-Bye af en bevestigt de bestreden beslissing van het BOIP.

IEF 20887

Verzoek om verbetering dictum tussenvonnis afgewezen

Rechtbank Den Haag 31 mrt 2021, IEF 20887; ECLI:NL:RBDHA:2021:3142 (Bacardi tegen Loendersloot en Flint Warehousing), https://ie-forum.nl/artikelen/verzoek-om-verbetering-dictum-tussenvonnis-afgewezen

Rb. Den Haag 31 maart 2021, IEF 20887; ECLI:NL:RBDHA:2021:3142 (Bacardi tegen Loendersloot en Flint Warehousing) De rechtbank wordt door Loendersloot c.s. verzocht om het dictum van het tussenvonnis van 17 maart 2021 [IEF 19863] te verbeteren. Loendersloot meent dat een dictumonderdeel een onvolledige weergave van de door de rechtbank genomen beslissing betreft. De rechtbank oordeelt dat het dictum van 17 maart 2021 geen kennelijke fout bevat die zich voor eenvoudig herstel leent. Het verzoek om verbetering wordt afgewezen omdat de rechtbank van oordeel is dat men uit de overwegingen in het lichaam van het tussenvonnis kan afleiden ten aanzien van welke producten de logistieke dienstverlening voor derden moet worden gestaakt.

IEF 20886

Uitspraak ingezonden door Jos van der Wijst, BG.legal.

Domeinnaam maakt geen inbreuk op Betty Blue-merken

Rechtbank Den Haag 17 aug 2022, IEF 20886; ECLI:NL:RBDHA:2022:8269 (CS24 tegen Betty Blue), https://ie-forum.nl/artikelen/domeinnaam-maakt-geen-inbreuk-op-betty-blue-merken

Rechtbank Den Haag 17 augustus, IEF 20886, IT 4025; ECLI:NL:RBDHA:2022:8269 (CS 24 tegen Betty Blue) Betty Blue is een Italiaans kledingbedrijf dat onder de naam 'Elisabetta Franchi' kleding verkoopt via eigen winkels en distributeurs. Betty Blue is houdster van de zogenaamde Betty Blue-merken en domeinnamen. CS 24 exploiteert een kledingwinkel in Amsterdam en een online webwinkel, en verkoopt onder meer kleding van het merk Elisabetta Franchi. CS 24 is houder van de domeinnaam www.elisabetta-franchi.nl. De geschillenbeslechter van de WIPO heeft eerder beslist dat de domeinnaam aan Betty Blue moet worden overgedragen. CS 24 heeft vervolgens de website meerdere malen aangepast, met onder meer een bericht dat er geen commerciele band met Betty Blue bestaat en de website behoort tot de kledingonderneming CS 24.
CS24 vordert nu dat voor recht wordt verklaard zij geen inbreuk maakt op het Elisabetta Franchi-merk van Betty Blue en ook niet anderszins onrechtmatig handelt jegens Betty Blue door registratie en gebruik van de domeinnaam. De vordering wordt toegewezen.

IEF 20885

Uitspraak ingezonden door Timme Geerlof, Gerard van der Wal en Shaharzaad Said, Windt Le Grand Leeuwenburgh Advocaten.

Tussenvonnis ongeautoriseerde parallelhandel in partijen whisky

Hof Den Haag 26 jul 2022, IEF 20885; (Kamstra c.s. tegen Jack Daniel's c.s.), https://ie-forum.nl/artikelen/tussenvonnis-ongeautoriseerde-parallelhandel-in-partijen-whisky

Hof Den Haag 26 juli 2022,IEF 20885; C/09/18799 /HA ZA 02-1706 (Kamstra c.s. tegen Jack Daniel's c.s.) Tussenvonnis. Hoger beroep, zie [IEF 18257] en [IEF 16511]. Deze zaak gaat over ongeautoriseerde parallelhandel in partijen whisky van het merk JACK DANIEL'S door Kamstra c.s. en FBE in de periode van I januari 1996 tot 22 september 1999. In hoger beroep gaat het allereerst om de vraag of Pitts Bay, die in 2007 is ontbonden, ontvankelijk en vorderingsgerechtigd is en voorts om de vraag welke bedragen aan schadevergoeding of winstafdracht Kamstra c.s. aan Jack Daniel's c.s. verschuldigd is. Het Hof vernietigt het vonnis en veroordeelt Pitts Bay tot terugbetaling van hetgeen Kamstra c.s. aan Jack Daniel’s heeft voldaan ter uitvoering van het vonnis in eerste aanleg. De vordering van Jack Daniel’s tot schadevergoeding zal bij eindarrest worden afgewezen.

IEF 20875

Geen sprake van kwade trouw bij merkaanvraag

Gerecht EU (voorheen GvEA) 6 jul 2022, IEF 20875; ECLI:EU:T:2022:430 (Ladislav Zdút tegen EUIPO), https://ie-forum.nl/artikelen/geen-sprake-van-kwade-trouw-bij-merkaanvraag

Gerecht EU 6 juli 2022, IEF 20875, IEFbe 3529; ECLI:EU:T:2022:430 (Ladislav Zdút tegen EUIPO) Op 6 mei 2013 heeft Ladislav Zdút een aanvraag tot inschrijving van een Uniemerk ingediend. Op 31 oktober 2014 is het merk ingeschreven. Interveniënten voerden vervolgens aan dat Zdút te kwader trouw was bij de indiening van de inschrijving van het litigieuze merk en vorderden daarom een nietigverklaring van het merk. De vordering tot nietigverklaring van het merk werd afgewezen omdat kwade trouw niet zou zijn aangetoond. Interveniënten stelden vervolgens beroep in bij het EUIPO. De tweede kamer van beroep van het EUIPO heeft vervolgens het beroep van interveniënten toegewezen en het litigieuze merk nietig verklaard omdat Zdút te kwader trouw zou zijn geweest bij de indiening. Zdút zou naar oordeel van de tweede kamer van het EUIPO op de hoogte zijn geweest van het bestaan van het oude en identieke Tsjechoslowaakse merk. Er werd geoordeeld dat Zdút de bedoeling zou hebben gehad om ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van Jan Nehera en het Tsjechoslowaakse merk. Ladislav Zdút vordert vernietiging van de beslissing van het EUIPO.

IEF 20872

Voldoende recht bij inbreukverbod

Rechtbank Amsterdam 20 jul 2022, IEF 20872; ECLI:NL:RBAMS:2022:4333 (Puma tegen gedaagden), https://ie-forum.nl/artikelen/voldoende-recht-bij-inbreukverbod

Rb. Amsterdam 20 juli 2022, IEF 20872; ECLI:NL:RBAMS:2022:4333 (Puma tegen gedaagden) Puma is houdster van verschillende merkregistraties. Gedaagde 1 (getrouwd met gedaagde 2) heeft verschillende ‘Puma’ producten verkocht aan kopers. Puma heeft onderzoek laten doen naar deze producten en heeft vastgesteld dat het gaat om namaakproducten. Puma vordert onder meer dat gedaagden worden veroordeeld om iedere inbreuk op de merkrechten van Puma te staken. De rechtbank oordeelt dat Puma recht heeft op toewijzing van haar vorderingen. Puma heeft voldoende recht en belang bij een inbreukverbod. Ook de gevorderde afgifte van de voorraad van gedaagden is toewijsbaar. Daarnaast wordt de gevorderde dwangsom als stimulans van het overig gevorderde toegewezen.

IEF 20871

Gebruik tekens op deze wijze is niet toegestaan

Rechtbank Den Haag 14 jul 2022, IEF 20871; ECLI:NL:RBDHA:2022:7828 (OFM tegen Bestseller ), https://ie-forum.nl/artikelen/gebruik-tekens-op-deze-wijze-is-niet-toegestaan

Vzr. Rb. Den Haag 14 juli 2022, IEF 20871; ECLI:NL:RBDHA:2022:7828 (OFM tegen Bestseller) OFM is een modebedrijf dat gericht is op mannen. Bestseller is een internationaal modebedrijf en is licentienemer van de merken van Aktieselskabet. Bij vonnis van 22 december 2021 [IEF 20522] oordeelde de rechtbank dat OFM inbreuk maakte op het merk van Bestseller door gebruik te maken van tekens die overeenstemmen met het Brands-merk en het grote M-merk. In het vonnis van 22 december 2021 werd OFM elk gebruik van het Brands-teken en het grote M-teken voor kleding en schoeisel expliciet verboden, tenzij het zou gaan om gebruik als handelsnaam of domeinnaam. OFM blijft na het verbod gebruik maken van het teken ‘only for men’, het Brands-teken en het grote M-teken. OFM vordert in deze zaak onder meer dat de voorzieningenrechter Bestseller verbiedt zich te verzetten tegen ieder gebruik van het teken ONLY FOR MEN al dan niet in combinatie met een figuratief element. De voorzieningenrechter geeft aan dat niet ter discussie staat dat OFM het Brands-merk en het grote M-merk is blijven gebruiken. De voorzieningenrechter oordeelt dat het blijven gebruiken van het Brands-teken en het grote M-teken zoals OFM dit doet, niet toegestaan is. De verbodsvordering van OFM wordt dan ook afgewezen. Ook de vordering van OFM tot schorsing van de executie van het vonnis wordt door de voorzieningenrechter afgewezen.

IEF 20866

Geen inbreuk op merken dan wel auteursrechten

Rechtbank Den Haag 6 jul 2022, IEF 20866; ECLI:NLRBDHA:2022:6493 (Eiser tegen DGM Outlet), https://ie-forum.nl/artikelen/geen-inbreuk-op-merken-dan-wel-auteursrechten

Rb. Den Haag 6 juli 2022, IEF 20866; ECLI:NL:RBDHA:2022:6493 (eiser tegen DGM Outlet) Eiser is eigenaar van de eenmanszaak Linden Sales, die zich bezighoudt met de verkoop van diverse artikelen via Bol.com. DGM Outlet (hierna: DGM) is een groothandel die zich bezighoudt met de verkoop van diverse artikelen via onder meer Bol.com. Eiser heeft op 25 mei 2019 een EAN-code geregistreerd op naam van Linden Sales. Eiser stelde op 17 november 2020 vast dat DGM een eenhoornknuffel had aangeboden onder gebruikmaking van zijn EAN-code. Die eenhoornknuffel was soortgelijk aan de eenhoornknuffel die eiser eerder op Bol.com had aangeboden. DGM maakte in haar advertentie gebruik van tekens die gelijk zijn aan het merk van eiser. Eiser vordert dat het DGM wordt verboden inbreuk te maken op zijn merken en op zijn auteursrechten. Ook vordert hij een verbod op het onrechtmatig gebruikmaken van zijn EAN-codes.

IEF 20856

Vrijwaringsverklaring verplicht tot schadeloosstelling

Hof Den Haag 8 feb 2022, IEF 20856; ECLI:NL:GHDHA:2022:1292 (Van Caem Sports tegen EN-S Sports), https://ie-forum.nl/artikelen/vrijwaringsverklaring-verplicht-tot-schadeloosstelling

Hof Den Haag 8 februari 2022, IEF 20856; ECLI:NL:GHDHA:2022:1292 (Van Caem Sports tegen EN-S Sports) Van Caem Sports (hierna: VCS) heeft twee keer Converse schoenen ingekocht van EN-S Sports (hierna: EN-S). Converse c.s. heeft vervolgens VCS gedagvaard wegens merkinbreuk en EN-S in vrijwaring opgeroepen. VCS vorderde dat de rechter EN-S zou bevelen VCS te vrijwaren voor de schade die VCS diende te vergoeden. De rechtbank wees in haar vonnis van 20 maart 2019 [IEF 18494] de vorderingen van VCS af omdat zij niet was geslaagd in het aan haar opgedragen bewijs. In hoger beroep vordert VCS dat het vonnis van de rechtbank wordt vernietigd en haar oorspronkelijke vorderingen worden toegewezen. Het hof oordeelt dat VCS is geslaagd in het bewijzen dat de bij VCS in beslag genomen schoenen van EN-S afkomstig zijn. 

IEF 20848

Uitspraak ingezonden door Sjors van der Hoeven en Chantal van den Engel, LAWFOX

Geen sprake van merkinbreuk dan wel auteursrechtinbreuk

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 13 jul 2022, IEF 20848; (Tereco c.s. tegen Schuttingdeal), https://ie-forum.nl/artikelen/geen-sprake-van-merkinbreuk-dan-wel-auteursrechtinbreuk

Vzr. Rb. Zeeland-West-Brabant 13 juli 2022, IEF 20848; C/02/396696 / KG ZA 22-166 (Tereco tegen Schuttingdeal) Tereco is een onderneming die gespecialiseerd is in de vervaardiging en plaatsing van hekwerken en toegangscontrole. Schuttingdeal is een onderneming die zich bezighoudt met het online aanbieden van hekwerken en schuttingen. In haar herstelvonnis van 13 juli 2022 herstelt de voorzieningenrechter een fout die gemaakt is in het vonnis van 23 juni 2022. In het vonnis van 23 juni werd geoordeeld dat er geen sprake was van merkinbreuk. Het Schuttingdeal-logo wijkt significant af van het Tereco-merk waardoor het relevante publiek met een normaal aandachtsniveau niet in verwarring zal raken. Ook oordeelde de voorzieningenrechter in het vonnis van 23 juni dat de verschillen tussen het werk van Tereco en het teken van Schuttingdeal te groot zijn er er dus geen sprake is van een auteursrechtinbreuk door Schuttingdeal. De voorzieningenrechter wees de vorderingen van Tereco daarom af. In het vonnis van 23 juni 2022 is het merk van Tereco echter per ongeluk gespiegeld weergegeven. De voorzieningenrechter oordeelt in haar vonnis van 13 juli 2022 dan ook dat het vonnis van 23 juni 2022 in zoverre moet worden gewijzigd dat het gespiegelde teken wordt vervangen door het niet-gespiegelde teken van Tereco.